Conferentie over de toekomst van Europa: burgers vragen meer van de EU 

Persbericht 
 
 
Burgers vroegen de EU-instellingen de Conferentie-voorstellen uit te werken, zodat Europa de huidige uitdagingen kan aanpakken © EU  

Op 2 december evalueerden de EU-instellingen en meer dan 500 burgers de follow-up van de voorstellen van de Conferentie over de toekomst van Europa.

Het Europees Parlement organiseerde vandaag in Brussel de feedbackbijeenkomst over de Conferentie over de toekomst van Europa, met vertegenwoordigers van het Parlement, de Raad en de Commissie en met de burgers die centraal stonden bij de werkzaamheden van de Conferentie. Zij onderzochten hoe de EU-instellingen de voorstellen van de Conferentie opvolgen.

De voorzitter van het Parlement, Roberta Metsola, opende het feedback-evenement met de volgende woorden: "Het Europees Parlement is bereid een steentje bij te dragen aan de verwezenlijking van de voorstellen van de Conferentie over de toekomst van Europa in het belang van de 450 miljoen Europeanen die het vertegenwoordigt. Voor visie is moed nodig. Bij de uitvoering van voorstellen van de burgers mag geen enkel voorstel voor verandering buiten beschouwing blijven. De Conferentie over de toekomst van Europa en de ingediende voorstellen zijn niet het eindpunt. Er is geen einddatum voor de toekomst. Er is geen checklist die we moeten afvinken. De toekomst is werk in uitvoering. Dat geldt ook voor onze Unie”´.

Guy Verhofstadt, als voormalig covoorzitter van de Conferentie, gaf het volgende commentaar: "In tijden van onzekerheid heeft de politiek behoefte aan een visie op de toekomst. Met de Conferentie over de toekomst van Europa hebben de burgers de weg vooruit aangewezen. Het feedback-evenement is het moment om te bespreken wat wij, politici, hebben gedaan met de conclusies die vorig jaar werden bereikt en om vooruit te kijken. Want onze inzet is nog niet ten einde: we moeten niet alleen de voorstellen blijven waarmaken, maar ook de geest waarin ze zijn geschreven - een nieuw idee van Europa, geschikt voor de uitdagingen van de toekomst."

De Raad werd vertegenwoordigd door minister van Europese Zaken Mikuláš Bek van het Tsjechische voorzitterschap. Vice-voorzitters Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica en Margaritis Schinas vertegenwoordigden de Commissie.Debat met burgers

Het debat dat volgde ging over de belangrijke uitdagingen waarmee de Unie momenteel wordt geconfronteerd. Uitdagingen zoals de aanval van Rusland op Oekraïne en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van de Europeanen, maar ook de noodzaak om het proces van energieonafhankelijkheid in de EU te versnellen. Veel sprekers richtten zich op de institutionele hervormingen die nodig zijn om de voorstellen van de Conferentie allemaal uit te voeren. Hieronder vallen de belastingheffing op multinationals en de samenwerking op de externe dimensie van EU-zaken. Gedurende de dag brachten de burgers vragen ter tafel over het volledige scala van onderwerpen die in de voorstellen van de Conferentie aan bod komen, waaronder: klimaatverandering en milieu; lichamelijke en geestelijke gezondheid; onderwijs en cultuur; de digitale overgang; migratie-gerelateerde uitdagingen; bedreigingen voor de Europese waarden en de EU-begroting; de toestand van de Europese economie; en de rol van jongeren op al deze gebieden.

Het vooruitzicht van een conventie ter herziening van de EU-Verdragen werd herhaaldelijk genoemd. Ook de mogelijke activering van passerelle-clausules in het bestaande kader en de noodzaak om de communicatie tussen de EU-instellingen verder te verbeteren werden vaak aangehaald. Verder stonden de lessen op het gebied van participerende democratie die werden getrokken uit deze, een jaar durende nooit eerder geziene, activiteit, centraal tijdens de gesprekken. Met deze lessen werd onder meer het voornemen van de Commissie om vóór belangrijke wetgevingsvoorstellen raadplegingen van de burgers te houden bedoeld. Burgers deden suggesties over hoe ervoor kan worden gezorgd dat de stem van alle deelnemers evenveel wordt gehoord, ondanks taalkundige en structurele belemmeringen.

De EP-leden benadrukten dat het Parlement alles zal blijven doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat het haarkerntaak vervult, namelijk de EU verantwoordelijk houden tegenover alle Europeanen. Ze gaven bovendien concrete voorbeelden van hoe de voorstellen van de Conferentie belangrijke drijfveren zijn geworden in de werkzaamheden van het EP, elk in overeenstemming met hun eigen prioriteiten en die van hun fracties. De meesten van hen herhaalden ook de oproep van het Parlement om een conventie voor de herziening van de EU-Verdragen in te stellen, en sommigen merkten op dat in alle commissies van het Parlement wordt gewerkt aan de afronding van het uitgebreide wetgevende initiatiefverslag omtrent de voorstellen daarover.

Enkele sprekers namen een tegengesteld standpunt in en betwijfelden het nut van de Conferentie, hekelden het gebruik van belastinggeld en spraken zich uit tegen de koers van de EU als geheel.


Achtergrond

De 49 voorstellen van de Conferentie omvatten meer dan 300 maatregelen voor de verwezenlijking ervan, verdeeld over negen thema's, gebaseerd op de aanbevelingen van de Europese en nationale burgerpanels, de inbreng van nationale evenementen, het meertalige digitale platform en de besprekingen in negen thematische werkgroepen en de plenaire vergadering. De drie instellingen zijn begonnen met de uitvoering en de follow-up van de voorstellen van de conferentie.