Natuurherstelwet: EP-leden stellen standpunt vast voor onderhandelingen met de Raad 

Persbericht 
 
 
  • Herstel van ecosystemen is van cruciaal belang voor de bestrijding van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies 
  • Vermindering risico's voedselzekerheid 
  • Ontwerpwet legt geen nieuwe beschermde gebieden in de EU op 
  • Doelstellingen uitgesteld als er uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen zijn 
Natuurherstel is een proces om overal meer natuur en biodiversiteit terug te brengen © Jacob Lund / AdobeStock  

De EU moet tegen 2030 herstelmaatregelen hebben genomen voor ten minste 20% van haar land- en zeegebieden, zeggen EP-leden.

Na een debat op dinsdag heeft het Parlement vandaag zijn standpunt over de EU-natuurherstelwet bepaald met 336 stemmen voor en 300 tegen, bij 13 onthoudingen. Een stemming om het voorstel van de Commissie te verwerpen werd afgewezen (312 stemmen tegen 324 en 12 onthoudingen).

De EP-leden benadrukken dat het herstel van het ecosysteem van cruciaal belang is voor de bestrijding van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, en dat dit herstel de risico’s voor voedselzekerheid vermindert.

Zij benadrukken dat het wetsontwerp geen nieuwe beschermde gebieden in de EU oplegt. Er zullen geen nieuwe infrastructuren voor hernieuwbare energie worden geblokeerd, aangezien EP-leden een nieuw artikel hebben toegevoegd waarin wordt benadrukt dat dergelijke infrastructuren overwegend in het openbaar belang zijn.

Natuurhersteldoelstellingen voor 2030

Het Parlement benadrukt dat de nieuwe wet moet helpen om de internationale verbintenissen van de EU na te komen, met name het mondiale biodiversiteitskader van de VN Kunming-Montreal. De EP-leden steunen het voorstel van de Commissie om tegen 2030 herstelmaatregelen in te voeren die betrekking hebben op ten minste 20% van alle land- en zeegebieden in de EU.

Het Parlement stelt dat de wet alleen van toepassing is wanneer de Commissie gegevens heeft verstrekt over de voorwaarden die nodig zijn om de voedselzekerheid op lange termijn te waarborgen en wanneer EU-landen het gebied hebben bepaald dat moet worden hersteld om de hersteldoelstellingen voor elk type natuurgbied te bereiken. Het Parlement stelt ook de mogelijkheid om de doelstellingen uit te stellen op grond van uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen.

Binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening zou de Commissie de eventuele kloof tussen de financiële behoeften voor natuurherstel en de beschikbare EU-financiering moeten beoordelen. Vervolgens zal de Commissie oplossingen moeten onderzoeken om een dergelijke kloof te dichten, met name door middel van een specifiek EU-instrument.

Quote

Na de stemming verklaarde rapporteur César Luena (SD, ES): De EU-natuurherstelwet is een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal en volgt de wetenschappelijke consensus en aanbevelingen om de ecosystemen van Europa te herstellen. Boeren en vissers zullen hiervan profiteren en het zorgt voor een bewoonbare aarde voor toekomstige generaties. Ons standpunt van vandaag geeft een duidelijk signaal af. Nu moeten we het goede werk voortzetten, ons terrein verdedigen tijdens de onderhandelingen met de lidstaten en vóór het einde van het mandaat van dit Parlement een akkoord bereiken om de eerste regels in de geschiedenis van de EU over natuurherstel aan te nemen.”

Volgende stappen

Het Parlement is nu klaar om onderhandelingen met de Raad te starten over de definitieve vorm van de wetgeving.

Achtergrond

Meer dan 80% van de EU’s natuurgebieden is in slechte staat. De Commissie heeft op 22 juni 2022 een verordening inzake natuurherstel voorgesteld om bij te dragen aan het langetermijnherstel van beschadigde natuur in de land- en zeegebieden van de EU en om de EU doelstellingen voor klimaat en biodiversiteit van te verwezenlijken. Volgens de Commissie zou de nieuwe wet aanzienlijke economische voordelen opleveren, aangezien elke geïnvesteerde euro ten minste €8 aan uitkeringen zou opleveren.

Deze wetgeving beantwoordt aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot de bescherming en het herstel van de biodiversiteit, het landschap en de oceanen, zoals geformuleerd in de voorstellen 2, leden 1, 3, 2, 4 en 5, van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.