Afvaltransporten: Europarlementariërs nemen strengere EU-regels aan 

Persbericht 
 
 
  • De uitvoer van plastic afval naar landen die geen deel uitmaken van de OESO zal verboden worden  
  • Overbrenging van afval naar een ander EU-land om daar vernietigd te worden zal slechts bij uitzondering toegestaan worden 
  • EU-export van afval naar niet-EU-landen bereikte 32,7 miljoen ton in 2020 

Dinsdag heeft het Parlement geactualiseerde EU-procedures en controlemaatregelen voor afvaltransporten goedgekeurd.

Met 587 stemmen voor, 8 stemmen tegen en bij 33 onthoudingen, keurden de Europarlementariërs de overeenkomst met de Raad goed die tot doel heeft het milieu en de menselijke gezondheid beter te beschermen en tegelijkertijd bij te dragen aan de EU-doelstellingen op het gebied van circulaire economie en zero-waste.

De regels voor de export van afval uit de EU naar derde landen worden strenger. De uitvoer van plastic afval naar niet-OESO-landen zal binnen tweeënhalf jaar na de inwerkingtreding van de regulatie verboden worden, terwijl voor de uitvoer naar OESO-landen strengere voorwaarden zullen gelden.

Binnen de EU zou de uitwisseling van informatie en gegevens over afvaltransporten gedigitaliseerd worden via een centraal elektronisch knooppunt om de rapportage en transparantie te verbeteren. De overbrenging van afvalstoffen die bestemd zijn om in een ander EU-land te worden verwijderd, zou alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden toegestaan.

De wet richt ook een handhavingsgroep op om de samenwerking tussen EU-landen te verbeteren in verband met het voorkomen en opsporen van illegale afvaltransporten.

Quote

Rapporteur Pernille Weiss (EVP, DK) zei: "De herziene wet zal de Europeanen meer zekerheid geven dat ons afval op de juiste manier zal worden beheerd, ongeacht waar het naartoe wordt verscheept. De EU zal eindelijk verantwoordelijkheid nemen voor haar plastic afval door de export ervan naar niet-OESO-landen te verbieden. Afval is een hulpbron als het goed wordt beheerd, maar mag in geen geval schade toebrengen aan het milieu of de gezondheid."

Volgende stappen

Na de eindstemming in de plenaire vergadering moet de Raad de tekst nu ook formeel goedkeuren voordat deze in het Publicatieblad van de EU wordt bekendgemaakt.

Achtergrond

Het voorstel tot hervorming van de EU-regels omtrent het transport van afvalstoffen voorziet in procedures en controlemaatregelen afhankelijk van de herkomst, de bestemming en de transportroute van het afval, alsook van het soort afval en de behandeling die het op de plaats van bestemming zal ondergaan. In 2020 bedroeg de EU-uitvoer van afvalstoffen naar niet-EU-landen 32,7 miljoen ton, wat overeenkomt met ongeveer 16 % van de wereldwijde handel in afvalstoffen. Daarnaast wordt jaarlijks ongeveer 67 miljoen ton afval tussen EU-landen vervoerd.

Met de goedkeuring van dit verslag komt het Parlement tegemoet aan de verwachtingen van de burgers dat de EU de milieunormen voor afvaltransporten zowel binnen de EU als naar derde landen aanscherpt en strengere controles en sancties oplegt om een einde te maken aan illegale exporten, zoals verwoord in de voorstellen 5(11) en 20(2) van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.