Parlement geeft definitief groen licht voor nieuw migratie- en asielpact 

Persbericht 
 
 
  • Asielaanvragen moeten sneller worden behandeld, ook aan de buitengrenzen van de EU, en de terugkeer moet effectiever 
  • Betere identificatie bij aankomst en verplichte veiligheids-, kwetsbaarheids- en gezondheidscontroles voor mensen die op irreguliere wijze de EU binnenkomen 
  • EU-landen kunnen kiezen of ze verantwoordelijkheid nemen voor asielzoekers, financiële bijdragen leveren, of operationele ondersteuning bieden 
  • Een betere respons tijdens crisissituaties en een nieuwe vrijwillige regeling voor de hervestiging van vluchtelingen uit landen van buiten de EU 
Migratie- en asielpact goedgekeurd door Europarlementariërs. © European Union 2024/Oliver Bunic  

Het EP heeft vandaag tien wetgevingsteksten aangenomen ter hervorming van het migratie- en asielbeleid, zoals in december met de EU-landen is overeengekomen.

Solidariteit en verantwoordelijkheid

Om EU-landen die onder migratiedruk staan te helpen, zullen andere EU-landen bijdragen door asielzoekers of mensen die internationale bescherming genieten naar hun grondgebied te verplaatsen, financiële bijdragen te leveren of operationele en technische ondersteuning te bieden. Ook worden de Dublinregels bijgewerkt. Dat zijn de criteria op grond waarvan een EU-land wel of niet verantwoordelijk is voor de behandeling van verzoeken om internationale bescherming.

Het voorstel voor een verordening over asiel- en migratiebeheer werd gesteund met 322 stemmen voor, 266 stemmen tegen, en bij 31 onthoudingen. De verantwoordelijke rapporteur is Tomas Tobé (SE, EVP). Lees er hier meer over.

Crisissituaties aanpakken

De verordening over de aanpak van crisis- en overmachtsituaties voorziet in een mechanisme om te reageren op plotselinge stijgingen van het aantal aankomsten. Dit moet zorgen voor solidariteit met en steun voor EU-landen die te maken krijgen met een uitzonderlijk hoge toestroom van burgers uit niet-EU-landen. De nieuwe regels gaan ook over de instrumentalisering van migranten, bijvoorbeeld als landen van buiten de EU of vijandige niet-overheidsactoren hen gebruiken om de EU proberen te destabiliseren.

Het voorstel voor deze verordening, met als rapporteur Juan Fernando López Aguilar (ES, S&D), werd met 301 stemmen voor, 272 stemmen tegen, en bij 46 onthoudingen aangenomen. U vindt hier meer informatie over de verordening.

Burgers uit niet-EU-landen screenen aan de buitengrenzen

Wie niet voldoet aan de voorwaarden om de EU binnen te komen, wordt vóór binnenkomst onderworpen aan een screeningprocedure. Die duurt maximaal zeven dagen en omvat identificatie, de verzameling van biometrische gegevens, en gezondheids- en veiligheidscontroles. De EU-landen moeten onafhankelijke controlemechanismen instellen om de eerbiediging van de grondrechten te waarborgen.

Birgit Sippel (DE, S&D) is de verantwoordelijke rapporteur voor de tekst, die met 366 stemmen vóór, 229 stemmen tegen en bij 26 onthoudingen werd aangenomen. De EP-leden keurden ook nieuwe regels goed voor het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN), met 414 stemmen vóór, 182 tegen, en bij 29 onthoudingen. Meer informatie over de nieuwe screeningverordening vindt u hier.

Snellere asielprocedures

In de hele EU komt er een nieuwe gemeenschappelijke procedure om internationale bescherming te bieden en in te trekken. De behandeling van asielaanvragen aan de EU-grenzen moet in de toekomst sneller verlopen, met kortere termijnen voor ongegronde of niet-ontvankelijke verzoeken.

Het desbetreffende voorstel voor een verordening, met als rapporteur Fabienne Keller (Frankrijk, Renew), werd met 301 stemmen vóór, 269 stemmen tegen, en bij 51 onthoudingen aangenomen. De verordening over terugkeer naar de grens kreeg 329 stemmen vóór en 253 stemmen tegen. 40 EP-leden onthielden zich van de stemming. Lees hier meer over de verordening asielprocedures.

Eurodac-verordening

De gegevens van personen die op irreguliere wijze in de EU aankomen, worden opgeslagen in de hervormde Eurodac-gegevensbank. Denk daarbij aan vingerafdrukken en gezichtsopnamen van personen van zes jaar en ouder. De autoriteiten zullen ook kunnen vastleggen of iemand mogelijk een bedreiging voor de veiligheid vormt, of in het verleden gewelddadig of gewapend was.

Jorge Buxadé Villalba (ES, ECR) is de verantwoordelijke rapporteur voor de tekst, die werd goedgekeurd met 404 stemmen vóór, 202 stemmen tegen, en bij 16 onthoudingen. Meer informatie over de nieuwe Eurodac-regels vindt u hier.

Asielnormen

Het Parlement gaf ook groen licht voor nieuwe uniforme normen voor alle EU-landen over de erkenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiairebeschermingsstatus, en wat betreft de rechten die worden toegekend aan de personen die voor bescherming in aanmerking komen. De EU-landen moeten de situatie in het land van herkomst beoordelen op basis van informatie van het Asielagentschap van de Europese Unie. Verder zou de vluchtelingenstatus regelmatig opnieuw worden beoordeeld. Personen die om bescherming verzoeken, moeten op het grondgebied blijven van het EU-land dat verantwoordelijk is voor hun aanvraag of waar de bescherming is verleend.


De tekst, met als rapporteur Matjaž Nemec (SI, S&D) werd met 340 stemmen vóór, 249 stemmen tegen, en bij 34 onthoudingen goedgekeurd. Lees meer over de verordening asielnormen.

Opvang van asielzoekers

De EU-landen moeten zorgen voor gelijkwaardige opvangnormen voor asielzoekers, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Geregistreerde asielzoekers zullen uiterlijk zes maanden na het indienen van hun verzoek kunnen beginnen met werken. De voorwaarden voor bewaring en de beperking van de bewegingsvrijheid worden gereguleerd om verzoekers te ontmoedigen door de EU te reizen.

Het voorstel voor een richtlijn, met als rapporteur Sophia in ’t Veld (NL, Renew), werd met 398 stemmen vóór, 162 stemmen tegen, en bij 60 onthoudingen aangenomen. Lees hier meer over de richtlijn opvangvoorzieningen.

Op een veilige en legale manier naar Europa

Op grond van een nieuw kader voor hervestiging en toelating op humanitaire gronden zullen de EU-landen op vrijwillige basis aanbieden om door de UNHCR erkende vluchtelingen uit niet-EU-landen op te vangen. Deze zouden dan op een legale, georganiseerde en veilige manier naar het grondgebied van de EU reizen. Het bijbehorende voorstel voor een verordening, waarvan Malin Björk (SE, The Left) de rapporteur is, werd met 452 stemmen vóór, 154 stemmen tegen en bij 14 onthoudingen aangenomen. Lees hier meer over het EU-hervestigingskader.

Volgende stappen

Zodra het pakket formeel door de Raad is goedgekeurd, treden de regels in werking na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De verordeningen zullen naar verwachting in werking treden na twee jaar. Wat de richtlijn opvangvoorzieningen betreft, hebben de EU-landen twee jaar de tijd om de nodige wijzigingen in hun nationale wetgeving door te voeren.

Met de goedkeuring van dit verslag beantwoordt het Parlement aan de verwachtingen van de burgers om de rol van de EU bij de aanpak van alle vormen van irreguliere migratie te versterken en de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie, met inachtneming van de mensenrechten, de gemeenschappelijke regels voor de eerste opvang van migranten in alle lidstaten uniform toe te passen, de rol van de EU te versterken en het Europees asielstelsel te hervormen op basis van de beginselen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid, zoals uiteengezet in de voorstellen 42, lid 2, 43, lid 1, 43, lid 2, 44, lid 1, 44, lid 2, 44, lid 3, en 44, lid 4, van de conclusies van de Conferentie over de toekomst van Europa.