Prawa migrantόw i mniejszości: Posłowie na tropie naruszeń  

Naruszenia praw migrantów, krajowych mniejszości i osób LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistόw i osób transseksualnych) oraz innych będą przedmiotem debaty i głosowania w środę. Posłowie będą nawoływać państwa członkowskie i Komisję do zwiększenia wysiłków, dla zapewnienia pełnego respektowania praw podstawowych w Europie.

Projekt rezolucji w sprawie praw podstawowych w UE w 2010 i 2011 roku wzywa kraje członkowskie do obrony praw osób, należących do mniejszości narodowych. W rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu masowych wysiedleń obywateli pochodzenia romskiego oraz niewystarczającej reakcji ze strony Komisji.


Projekt został przyjęty przez Komisję Wolności Obywatelskich 32 głosami za wobec 24 głosów przeciw i 1 wstrzymującego się.


Migracja, azyl, homofobia


Projekt rezolucji mówi o tym, że państwa członkowskie powinny wprowadzić alternatywy dla zatrzymywania migrantów i udoskonalić infrastrukturę azylową. Ponadto wskazuje, że podstawowe prawa osób LGBT będą prawdopodobnie lepiej chronione, jeżeli umożliwi im się dostęp do legalnych instytucji, takich jak konkubinat, zarejestrowany związek partnerski lub małżeństwo.


Przepisy Agencji Praw Podstawowych


W osobnym głosowaniu, również we wtorek, Parlament ustanowi wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013-2017.Debata:  Wtorek, 11 grudnia (prawa podstawowe w UE, Czwartek, 13 grudnia (Agencja Praw podstawowych)
Głosowanie: Środa, 12 grudnia (prawa podstawowe w UE, Czwartek, 13 grudnia (Agencja Praw podstawowych)
Procedura: Rezolucja nielegislacyjna (sytuacja praw podstawowych w UE) i zgoda (Agencja Praw Podstawowych)