Briefing 
 

Gospodarowanie odpadami: więcej recyklingu, mniej składowania 

Odsetek odpadów przeznaczanych do recyklingu, który wynosi obecnie w UE 44%, powinien osiągnąć 70% do roku 2030. Składowanie odpadów, które ma bardzo zły wpływ na środowisko naturalne, ma być zredukowane do poziomu 5%. Ilość odpadów żywnościowych należy zmniejszyć o połowę. To założenia planu, który będzie głosowany przez Parlament w środę.

Do roku 2030 co najmniej 70% masy odpadów komunalnych (odpady z gospodarstw domowych i małych firm) powinno być kierowane do recyklingu i ponownego użycia (po odpowiednim przygotowaniu: oczyszczeniu, naprawie), uważają posłowie. Komisja Europejska proponowała 65%.


W przypadku materiałów opakowaniowych takich jak papier i tektury, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno, posłowie proponują osiągniecie recyklingu na poziomie 80% do roku 2030.  Dla każdego z tych materiału wyznaczają tez cele pośrednie, które powinny być zrealizowane do 2025 roku.


Więcej o gospodarce odpadami w UE

 

Wedle danych z 2014 roku, Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Holandia i Szwecja praktycznie w ogóle nie kierują już odpadów komunalnych na wysypiska. Zupełnie inaczej jest na Cyprze, w Chorwacji, Grecji, na Łotwie i Malcie, gdzie na wysypiska trafia ponad trzy czwarte ich odpadów komunalnych.

 

Chociaż zarządzanie odpadami w UE bardzo się poprawiło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, prawie jedna trzecia odpadów komunalnych wciąż wysyłana jest na wysypiska, a mniej niż połowa jest podawana recyklingowi lub kompostowaniu. Różnice między państw członkowskimi są bardzo znaczne.

 

Poprawa gospodarki odpadami mógłby przynieść korzyści dla środowiska, klimatu, ochrony zdrowia ludzi i gospodarki. Cztery nowelizacje dyrektyw przedłożone prze Komisje się Europejską mają na określają nowe pułapy docelowe w zakresie ponownego wykorzystania, recyklingu i składowania odpadów. Są one częścią reformy, która ma przyspieszyć w Unii przejście do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (zwana też angielskiego „gospodarką cyrkularną”).

 

Projekty prawne zaostrzają przepisy UE w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i rozszerzonej odpowiedzialności producentów, doprecyzowują definicje, metody obliczeniowe i obowiązek sprawozdawczości dla pułapów docelowych.

 

Debata: wtorek, 14 marca

Głosowanie: środa, 15 marca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, 1. czytanie

Konferencja prasowa: środa (do potwierdzenia)

#odpady  #recycling #wysypiska #circulareconomy