Briefing 
 

Europejskie Stolice Kultury 2020-2033 

Lista państw, którym przyznany zostanie tytuł Europejskich Stolic Kultury w latach 2020-2033 zostanie podana do wiadomości przez Parlament w środę.

Co roku dwa kolejne państwa członkowskie UE mogą wskazać miasta kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. W programie uczestniczą zarówno państwa należące do UE jak i ubiegające się o członkostwo. Po raz pierwszy do udziału w programie zostaną też dopuszczone (począwszy od 2024) roku kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczy (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), których miasta raz na trzy lata mogą ubiegać się o przyznanie tytułu .


Pełna lista państw, których miasta zostaną Europejskimi Stolicami Kultury w latach 2020-2033 została uzgodniona przez Parlament z Radą, zostanie teraz formalnie zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym. Program Europejskich Stolic Kultury ma na celu promowanie bogactwa i różnorodności kultur oraz wzmocnienie u obywateli poczucia przynależności do wspólnego, europejskiego obszaru kulturowego. Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury przez rok realizuje specjalny program kulturalny, korzysta też inwestycji, które mają przyczynić się do długoterminowego rozwoju kultury w danym ośrodku.

Dwa polskie miasta: Kraków (w 2000 roku) i Wrocław (w 2016) zostały dotychczas wyróżnione tytułem. Po raz kolejny Polska będzie mogła zgłosić swoje miasto (wraz ze Szwecją) w 2029 roku.


Debata: środa

Głosowanie: środa

Procedura: współdecyzja (zwyczajna procedura ustawodawcza), pierwsze czytanie

Kod procedury: 2016/0186/COD