Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa na europejskich granicach 

Wspólny elektroniczny system skracający czas kontroli na granicach strefy Schengen oraz rejestrujący wszystkich podróżnych spoza UE, będzie przedmiotem debaty oraz głosowania w środę.

Nowy system wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrował dane (takie jak nazwisko, odciski palców, obraz twarzy, data oraz miejsce) podczas wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu osobom nie będacym obywatelami UE. Rejestracja dotyczyć będzie zarówno obywateli państw potrzebujących wizy wjazdowej do UE jak i tych wyłączonych z obowiązku wizowego, przekraczających granice strefy Schengen.


System EES ułatwi także sprawdzanie, czy nie przekroczono dozwolonego czasu pobytu, na krótki termin - 90 dni w 180-dniowym okresie.


System ten zastąpi stemple w paszporcie i skróci czas przekraczania granicy, jednocześnie ułatwi wykrycie osób przekraczających dozwolony czas pobytu oraz sfałszowanych dokumentów lub oszustw dotyczących tożsamości. Dane dotyczące osób, którym odmówiono wjazdu na teren UE będą przechowywane przez trzy lata, aby uniemożliwić ich przyjazd przez inną granicę.


Głosowanie Parlamentu dotyczyć będzie poparcia dla nieformalnego porozumienia, osiągniętego w wyniku negocjacji z Radą 30 czerwca i dotyczącego powyższych zasad.
Debata: środa 25 października

Głosowanie: środa 25 października

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza,

#Bordercontrols #migrationEU