Briefing 
 

Obywatele zwracają uwagę na słabe wdrażanie przepisów UE o odpadach 

Posłowie wezwą państwa członkowskie do przestrzegania przepisów UE dotyczących odpadów oraz do zwiększenia zakresu ponownego użycia i recyklingu.

Projekt rezolucji podsumowuje około 60 petycji obywateli dotyczących kwestii zdrowotnych i środowiskowych związanych z niewłaściwym gospodarowaniem odpadami w ich państwach członkowskich, powodującym obniżenie jakości powietrza, zanieczyszczenie zasobów wód podziemnych, hałas i odór.


W tekście wzywa się państwa członkowskie do sprzątania śmieci i poprawy praktyk w zakresie gospodarki odpadami poprzez zachęty ekonomiczne, kampanie uświadamiające oraz w szczególności poprzez ograniczenie ilości odpadów komunalnych.


Informacje ogólne


W ciągu ostatnich kilku lat Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego otrzymała ponad 60 petycji w sprawie gospodarowania odpadami z Belgii, Bułgarii, Grecji, Włoch, Polski, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Komisja odbyła wizyty rozpoznawcze dotyczące rzekomej złej gospodarki odpadami w Bułgarii, Grecji i we Włoszech. Dyrektywa ramowa UE w sprawie odpadów z 2008 r. określa wymogi i podstawowe definicje gospodarowania odpadami w UE.Głosowanie: czwartek, 4 kwietnia

Procedura: Rezolucja nielegislacyjna