Aktualnie wybrany język: PL - polski  
Briefing 
 

Węgry i Polska: Parlament oceni postępy prac nad artykułem 7. 

Posłowie ocenią postępy poczynione przez ministrów UE w określaniu, czy rządy prawa na Węgrzech i w Polsce są zagrożone, głosowanie nad rezolucją w czwartek.

We wrześniu 2108, Parlament zwrócił się do Rady o rozpoczęcie działań uniemożliwiających władzom Węgier naruszanie wartości założycielskich UE. Obawy Posłów dotyczące Węgier obejmują niezawisłość sądów, wolność słowa, korupcję, prawa mniejszości oraz sytuację migrantów i uchodźców.


W przypadku Polski, Komisja Europejska wezwała UE do podjęcia działań, w grudniu 2017 roku, w związku z zagrożeniem niezawisłości sądów. W rezolucji przyjętej w marcu 2018 roku, Parlament Europejski poparł obawy Komisji dotyczące rządów prawa w Polsce.

Zgodnie z artykułem 7 Traktatu UE w następstwie tych wniosków Rada może stwierdzić, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE w zainteresowanych krajach. Przed dokonaniem tego ministrowie wysłuchują opinii władz krajowych.


Ministrowie UE przeprowadzili dwa wysłuchania z rządem węgierskim, we wrześniu i grudniu 2019 roku. Posłowie wielokrotnie skarżyli się, że nie zostali formalnie włączeni do tych rozmów. Polskie władze trzykrotnie przemawiały we własnej obronie przed Radą w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku.


Na późniejszym etapie Rada Europejska może stwierdzić, jednomyślnie i za zgodą Parlamentu, że ma miejsce poważne i trwałe naruszenie praworządności, demokracji i praw podstawowych. Może to ostatecznie doprowadzić do nałożenia sankcji, takich jak zawieszenie prawa do głosowania w Radzie.


Debata: środa, 15 stycznia

Głosowanie: czwartek, 16 stycznia

Procedura: Rezolucja poprzedzona oświadczeniami Rady i Komisji Europejskiej