Briefing 
 

Państwo prawa i fundusze: Parlament Europejski zamierza wezwać Komisję do zastosowania mechanizmu warunkowości  

Posłowie będą domagać się od Komisji Europejskiej niezwłocznego uruchomienia mechanizmu warunkowości w celu ochrony budżetu UE przed skutkami nieprzestrzegania zasady państwa prawnego.

Mechanizm warunkowości pozwala na wstrzymanie wypłacania unijnych subwencji tym państwom członkowskim, które naruszają zasadę rządów prawa. Nieprzestrzeganie standardów praworządności oznacza nie tylko sprzeniewierzenie się jednej z fundamentalnych zasad UE. Może też stanowić zagrożenie dla unijnego budżetu, który jest m.in. źródłem funduszy przyznawanych państwom w ramach polityki spójności.


Na czwartkowej sesji plenarnej posłowie zapytają przedstawicieli Komisji Europejskiej dlaczego, od chwili wejścia w życie mechanizmu warunkowości 1 stycznia, Komisja nie wykorzystała go jeszcze do ochrony budżetu UE przed możliwymi skutkami uchybień w zakresie przestrzegania zasad państwa prawnego. Parlament przypomni niewątpliwie Komisji, w nawiązaniu do swojej rezolucji z grudnia 2020 roku, że przepisy dotyczące tej procedury są prawnie wiążące, mimo konkluzji Rady Europejskiej w tej sprawie, które nie mają mocy prawnej.


Zgodnie z zasadami zatwierdzonymi w grudniu 2020 roku Komisja, po ustaleniu, że doszło do naruszenia, może zaproponować rozpoczęcie procedury warunkowości wobec rządu UE, a następnie obniżyć lub zawiesić płatności na rzecz tego państwa członkowskiego z budżetu UE. Następnie Rada będzie miała miesiąc (lub trzy miesiące w wyjątkowych przypadkach) na zajecie stanowiska wobec propozycji Komisji w głosowaniu (obowiązuje większość kwalifikowana).


Kod procedury: 2018/0136(COD) (mechanizm warunkowości) & 2020/2858(RSP) (rezolucja)

Debata: czwartek, 11 marca

Procedura: Oświadczenie Komisji z debatą