Jak wybierani są posłowie do Parlamentu Europejskiego? 

Od momentu pierwszych wyborów, w 1979 roku, wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Ostatnie wybory odbyły się w dniach 23–26 maja 2019 roku.

Każde państwo członkowskie ma ustaloną liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego: od sześciu w przypadku mniejszych państw, jak  Malta, Luksemburg, Cypr i Estonia, do dziewiędziesięciu sześciu w przypadku Niemiec.  Łączna liczba wybranych posłów wyniosła 751. Parlament Europejski i Rada uzgodnili zmniejszenie liczby posłów z 751 do 705,  po odejściu 73 posłów brytyjskich, w momencie wystąpienia Wilekiej Brytanii z UE. Liczbę mandatów obniża się z myślą o ewentualnych przyszłych rozszerzeniach Unii, przy czym część miejsc w Parlamencie po posłach brytyjskich zostanie przydzielona krajom, które miały ich stosunkowo mniej.

Podział mandatów określono w traktatach Unii Europejskiej. Państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze państwa, które jednak otrzymują więcej mandatów niż wynikałoby to z rygorystycznie zastosowanej zasady proporcjonalności. System ten nazywany jest zasadą „degresywnej proporcjonalności”.


Wybory do Parlamentu Europejskiego są w dużej mierze regulowane przez krajowe ordynacje i tradycje wyborcze, ale istnieją również wspólne przepisy dla całej UE, które określono w prawie wyborczym z 1976 r.