Czym są grupy polityczne i jak powstają? 

Po wyborach posłowie do PE przystępują do  grup politycznych lub tworzą nowe. Grupy te skupiają posłów z różnych państw członkowskich na podstawie ich przynależności politycznej; grupy można tworzyć również później, w trakcie kadencji Parlamentu. W Parlamencie Europejskim istnieje obecnie siedem grup politycznych.


Oficjalnie zatwierdzona grupa polityczna musi składać się z co najmniej 23 posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich (tj. w co najmniej 7 państwach członkowskich). Poseł do PE może należeć tylko do jednej grupy politycznej, niektórzy posłowie nie należą do żadnej grupy politycznej, pozostając "niezrzeszeni".


Po utworzeniu grupy przewodniczącemu  PE należy przekazać oświadczenie zawierające informacje dotyczące nazwy grupy, jej członków i składu prezydium.


Tworząc grupę, posłowie z definicji akceptują wspólną przynależność polityczną, a  Parlament zazwyczaj nie ocenia podobieństwa poglądów politycznych członków danej grupy. Tylko w razie zakwestionowania podobieństwa poglądów przez samych posłów Parlament musi ocenić, czy grupa powstała zgodnie z przepisami.

Grupy polityczne mogą zatrudniać personel i korzystać z udogodnień administracyjnych finansowanych z budżetu Parlamentu. Prezydium Parlamentu uchwala zasady zarządzania środkami finansowymi i infrastrukturą oraz zasady kontroli ich wykorzystania. Przyznawane fundusze mają pokrywać nie tylko koszty administracyjne i operacyjne związane z personelem zatrudnionym przez grupę polityczną, ale również koszty działań politycznych i informacyjnych powiązanych z działalnością polityczną UE.


Fundusze te nie mogą być natomiast przeznaczone na finansowanie jakiejkolwiek formy kampanii wyborczej na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym czy lokalnym, ani też na finansowanie partii politycznych na poziomie krajowym lub europejskim oraz organizacji od nich zależnych.

Nie wszyscy posłowie do PE należą do grup politycznych. Posłowie mogą też być „niezrzeszeni”. Oni również posiadają swój personel i korzystają z praw zagwarantowanych w przepisach określanych przez Prezydium.