Wynagrodzenie i emerytury 

Jakie wynagrodzenie otrzymują posłowie do PE?

Na mocy Statutu posła do Parlamentu Europejskiego obowiązującego od lipca 2009 r. wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują takie samo wynagrodzenie. Wynosi ono 38,5% wynagrodzenia podstawowego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Zgodnie ze statutem, miesięczne wynagrodzenie posła wynosi €8.995,39 przed opodatkowaniem (dane na lipiec 2020 r.). Wypłaca się je z budżetu Parlamentu. Wszyscy posłowie odprowadzają unijny podatek i składki ubezpieczeniowe, po których potrąceniu wynagrodzenie wynosi €7.011,74. Ponadto w większości krajów UE posłowie do PE mają obowiązek odprowadzenia dodatkowego podatku krajowego. Ostateczna wysokość wynagrodzenia (po potrąceniu należności podatkowych) poszczególnych posłów zależy zatem od przepisów podatkowych obowiązujących w ojczystym kraju posła.


Jest kilka wyjątków od zasad określonych w Statucie posła: posłowie, którzy zasiadali w Parlamencie Europejskim przed wyborami w 2009 roku, mogą zdecydować, że przez cały okres pełnienia mandatu w Parlamencie Europejskim zachowają wcześniejszy krajowy system wynagrodzeń (zgodnie z którym otrzymywali takie samo wynagrodzenie jak posłowie krajowi).


Czy posłowie do PE mają prawo do emerytury? W jakiej wysokości?


Po ukończeniu 63. roku życia posłom przysługuje świadczenie emerytalne. Wynosi ono 3,5% wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, lecz w sumie nie więcej niż 70% wynagrodzenia. Koszt tych świadczeń emerytalnych pokrywany jest z budżetu Unii Europejskiej.


Uzupełniający program emerytalny, który wprowadzono dla posłów w 1989 roku, od lipca 2009 roku nie przyjmuje już nowych członków i jest stopniowo wygaszany.