Diety w skrócie 

Znaczna część pracy posłów do PE oznacza pobyt poza domem i poza krajem. Dlatego posłowie otrzymują zwrot szeregu kosztów, które ponoszą, wykonując obowiązki poselskie.


Koszty podróży


Większość posiedzeń Parlamentu Europejskiego, takich jak posiedzenia plenarne, posiedzenia komisji i posiedzenia grup politycznych, odbywa się w Brukseli i Strasburgu. Na podstawie rachunków posłowie otrzymują zwrot rzeczywistych kosztów biletów na podróż do miejsca, w którym odbywają się posiedzenia – maksymalnie do wysokości ceny biletu lotniczego z miejscem w klasie biznes (lub podobnej), ceny biletu kolejowego pierwszej klasy lub €0,56 za km w przypadku podróży samochodem (do maksimum 1000 km) – oraz stałe dodatki zależne od odległości i czasu trwania podróży, na pokrycie innych powiązanych kosztów (np. opłat za autostrady, kosztów nadbagażu lub rezerwacji).


Posłowie często muszą podróżować  na terenie pąństwa członkowskiego, w którym zostali wybrani oraz poza nim, w ramach swoich oficjalnych obowiązków, a także aby udział w  wziąć udział w konferencji czy złożyć wizytę roboczą. W przypadku działalności poza krajem posłom przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz zwrot wydatków powiązanych w wysokości maksymalnie €4.716 rocznie. W przypadku działalności na terenie państwa członkowskiego, w którym dany poseł został wybrany, zwracane są tylko koszty transportu, do wysokości maksymalnej kwoty rocznej określonej dla danego państwa.

: Posłom do PE zwracane są rzeczywiste wydatki na koszty podróży. © Parlament Europejski  

Diety dzienne


Parlament wypłaca posłom zryczałtowaną kwotę €338 na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów powiązanych za każdy dzień obecności posła w miejscu pracy w Brukseli lub w Strasburgu pod warunkiem podpisania listy obecności. Z diety pokrywane są rachunki hotelowe, wyżywienie oraz wszystkie inne powiązane wydatki. Dietę zmniejsza się o połowę, jeżeli poseł nie weźmie udziału w ponad połowie głosowań imiennych w dniach głosowania na posiedzeniu plenarnym, nawet gdy jest obecny i podpisał listę obecności.


W przypadku spotkań poza UE dieta wynosi €169 (uzyskanie diety jest również uzależnione od podpisania listy obecności), a koszty pobytu w hotelu zwracane są oddzielnie.


Dieta z tytułu kosztów ogólnych


Ta zryczałtowana kwota jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością parlamentarną posła, takich jak wynajem biura i koszty jego prowadzenia, rachunki telefoniczne i opłaty abonamentowe, sprzęt komputerowy i telefony oraz koszty organizacji konferencji i wystaw. Kwotę tę obniża się o połowę, jeżeli poseł bez usprawiedliwienia nie weźmie udziału w połowie posiedzeń plenarnych w danym roku parlamentarnym (od września do sierpnia).


Dieta ta wynosi €4.778 miesięcznie.


Koszty opieki medycznej


Posłowie do Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do otrzymywania zwrotu dwóch trzecich poniesionych przez nich kosztów medycznych. Oprócz wysokości kosztów podlegających zwrotowi szczegółowe przepisy i zasady pozostają takie same jak w przypadku urzędników służby cywilnej UE.


Dodatek z tytułu zakończenia kadencji


Na zakończenie kadencji posłom przysługuje odprawa przejściowa w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia posła za każdy rok sprawowania urzędu. Odprawa ta nie może być wypłacana przez okres dłuższy niż dwa lata. Jeżeli były poseł do PE zdobędzie mandat w innym parlamencie lub obejmie urząd publiczny, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia nowej funkcji odejmuje się od odprawy przejściowej. Jeżeli poseł jest jednocześnie uprawniony do otrzymywania emerytury lub renty, musi dokonać wyboru, jako że nie może jednocześnie otrzymywać obydwu świadczeń.


Inne świadczenia


Parlament Europejski zapewnia posłom wyposażone biura w Brukseli i Strasburgu. W obu miastach posłowie mogą korzystać z samochodów służbowych Parlamentu w ramach pełnienia obowiązków poselskich.