Kim są posłowie sprawujący kluczowe funkcje w PE i jak są wybierani? 

Roberta Metsola  

Podczas pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich posłowie do PE wybierają nowego przewodniczącego, czternastu nowych wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów.

Wszystkie obieralne stanowiska w Parlamencie Europejskim (przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji i delegacji) są odnawiane co dwa i pół roku, czyli raz na początku i raz w połowie 5-letniej kadencji. Mandat osób piastujących te funkcje można przedłużyć na drugą kadencję.

Przy wyborze przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów należy wziąć pod uwagę zapewnienie ogólnej sprawiedliwej reprezentacji państw członkowskich i uwzględnienie poglądów politycznych.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący nadzoruje działalność Parlamentu, przewodniczy posiedzeniom plenarnym i zatwierdza roczny budżet UE. Przewodniczący reprezentuje Parlament na zewnątrz oraz w stosunkach Parlamentu z innymi instytucjami UE.

Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego jest Roberta Metsola.

Jak jest wybierany?

Wybór przewodniczącego jest pierwszą czynnością nowego Parlamentu Europejskiego. Kandydata na przewodniczącego może zgłosić grupa polityczna lub co najmniej 36 posłów do PE. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć bezwzględną większość ważnych głosów, tj. 50% plus jeden głos.

Jeżeli żaden kandydat nie zostanie wybrany w pierwszej turze głosowania, ci sami lub inni kandydaci mogą stanąć na tych samych warunkach do drugiej rundy głosowania. W razie konieczności procedura może być powtórzona po raz trzeci, ponownie na tych samych zasadach.

Jeśli po trzech turach głosowania żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej turze uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów. Wybrany zostaje ten z nich, który uzyska więcej głosów (w przypadku tej samej liczby głosów na tym etapie za zwycięzcę uznaje się kandydata starszego wiekiem).

Kim są wiceprzewodniczący i kwestorzy?

Wiceprzewodniczący mogą w razie potrzeby zastępować przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków, w tym w przewodniczeniu posiedzeniom plenarnym. Są oni również członkami Prezydium – organu odpowiedzialnego za wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne w Parlamencie. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi bezpośrednio dotyczącymi samych posłów. Parlament Europejski ma 14 wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów.

Jak są wybierani?

Kandydatów na stanowiska wiceprzewodniczącego i kwestora może wysunąć grupa polityczna lub co najmniej 36 posłów. Wiceprzewodniczący są wybierani w jednym tajnym głosowaniu spośród wszystkich kandydatów. Porządek wyboru kandydatów decyduje o porządku pierwszeństwa.

Kim są przewodniczący grup politycznych i jak są wybierani?

Obecnie w Parlamencie Europejskim jest siedem grup politycznych. Każda grupa polityczna wybiera własnego przewodniczącego lub współprzewodniczących. Przewodniczący grup i przewodniczący PE tworzą Konferencję Przewodniczących.

Konferencja Przewodniczących organizuje prace Parlamentu i planuje działalność ustawodawczą, decyduje o zakresie obowiązków i członkostwie w komisjach i delegacjach oraz odpowiada za kontakty z innymi instytucjami UE, parlamentami narodowymi i państwami trzecimi.

Kim są przewodniczący komisji i jak są wybierani?

Podczas posiedzeń inauguracyjnych (a także w połowie kadencji, kiedy na poszczególne stanowiska wybierane są nowe osoby) komisje parlamentarne wybierają przewodniczących i wiceprzewodniczących. W wyborach odbywających się w połowie kadencji Parlamentu można również przedłużyć mandaty dotychczasowych przewodniczących i wiceprzewodniczących na drugą kadencję.

Każda komisja w odrębnym głosowaniu wybiera swoje prezydium, w którego skład wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący. Liczbę wybieranych wiceprzewodniczących określa cały Parlament na wniosek Konferencji Przewodniczących.

Stałe delegacje międzyparlamentarne Parlamentu (ds. stosunków z parlamentami spoza UE) również wybierają swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących, stosując tę samą procedurę co komisje.

Kim są koordynatorzy w komisjach i jak są wybierani?

Grupy polityczne wybierają swoich „koordynatorów” w komisjach parlamentarnych. Są oni politycznymi liderami danej grupy w poszczególnych komisjach. Koordynują opinie grupy na tematy omawiane przez komisję i wspólnie z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi organizują prace komisji.

Kto jest kim Prezydium

Przewodnicząca jest wybierana na dwuipółletnią, odnawialną kadencję