Weryfikacja nowych posłów do PE 

Nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego przechodzą weryfikację mandatów, aby sprawdzić, czy nie zajmują oni stanowiska, które jest niepołączalne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego.

Do przykładów należy pełnienie funkcji ministra rządu lub parlamentarzysty w państwie członkowskim UE, sprawowanie funkcji w Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości UE, zarządzie Europejskiego Banku Centralnego, Europejskim Trybunale Obrachunkowym lub Europejskim Banku Inwestycyjnym. Posłami do PE nie mogą też zostać czynni urzędnicy pracujący w instytucjach UE lub organach, które na mocy traktatów UE zarządzają funduszami wspólnotowymi.

Gdy wyniki wyborów są oficjalne, państwa członkowskie przekazują Parlamentowi nazwiska osób, które zdobyły mandat, a przewodniczący z kolei zwraca się do właściwych organów państw członkowskich o podjęcie niezbędnych środków w celu uniknięcia problemów związanych z niepołączalnością urzędów. Posłowie do PE muszą potwierdzić to na piśmie i złożyć oświadczenie nie później niż sześć dni przed posiedzeniem inauguracyjnym Parlamentu.

Komisja Prawna Parlamentu sprawdza ex post sytuację nowych posłów do PE, podejmując decyzje na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie. Przewodniczący jest powiadamiany o decyzji i ogłasza ją na kolejnym posiedzeniu plenarnym. Oprócz weryfikacji mandatów Parlament rozstrzyga również wszelkie spory zgodnie z Aktem z dnia 20 września 1976 r. dotyczącym wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, z wyjątkiem sporów opartych na krajowych ordynacjach wyborczych.

Jeżeli poseł sprawuje stanowisko niepołączalne z wykonywaniem mandatu posła, Parlament „stwierdza wakat”.