Koronawirus: Parlament zatwierdza 37 mld euro na reakcję na kryzys 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

©Antic/AdobeStock  

Na posiedzeniu plenarnym 26 marca posłowie zagłosowali za udostępnieniem państwom członkowskim 37 mld euro z funduszy strukturalnych UE na rozwiązanie kryzysu związanego z koronawirusem.

Ten zaproponowany przez Komisję Europejską środek jest kluczowym elementem reakcji UE na pandemię, a Parlament Europejski uruchomił pilny tryb podejmowania decyzji w tej sprawie.


Skąd pochodzą pieniądze?

Decyzja KE dotyczy europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, wspierających rozwój regionów, rybaków i działania w zakresie polityki społecznej, takie jak przekwalifikowanie zwalnianych pracowników.


Każdego roku państwa członkowskie otrzymują pieniądze z tych funduszy w ramach prefinansowania projektów. Jeżeli część płatności zaliczkowej nie zostanie wykorzystana, należy ją zwrócić do budżetu UE w następnym roku.


Kraje UE miały zwrócić prawie 8 mld EUR z niewykorzystanego prefinansowania za rok 2019, dlatego Komisja Europejska zaproponowała, aby zatrzymały te pieniądze i wykorzystały je na nowe projekty łagodzące skutki kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa.


Część pieniędzy na projekty pochodzi z państw członkowskich, a reszta jest współfinansowana ze środków UE. Procent kosztów pokrywany z budżetu UE jest różny - jeśli projekt dotyczy słabiej rozwiniętego regionu, wkład UE sięga 85% całkowitej kwoty.


Pieniądze, które państwa członkowskie mogą zatrzymać, pozwolą im pokryć swój udział w projektach na znacznie większą kwotę, a reszta środków będzie pochodzić z budżetu UE.


Komisja szacuje, że te 8 mld EUR może zostać uzupełnione przez około 29 mld eur w ramach współfinansowania przez UE. Dałoby to w sumie 37 mld euro, które można by przeznaczyć na inwestycje w całej UE.

8 mld EUR będzie trzeba zwrócić przy zamknięciu programów w ramach budżetu na lata 2014–2020, czyli ok. 2025 roku.


Parlament podejmuje pilne działania

Wniosek Komisji został opublikowany 13 marca. Został zatwierdzony przez Parlament, teraz musi zostać zatwierdzony przez Radę. Parlamentarna Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) zajęła się nim w trybie pilnym. Tryb pilny umożliwia głosowanie na posiedzeniu plenarnym bez sprawozdania lub z ustnym sprawozdaniem odpowiedniej komisji.


Przewodniczący parlamentarnej Komisji REGI Younous Omarjee (GUE/NGL, Francja) powiedział po otrzymaniu wniosku 17 marca: „Musimy zareagować jak najszybciej, kierując wszelkie dostępne środki w ramach polityki spójności na załagodzenie katastrofalnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa. Każde opóźnienie spowodowałoby utratę kolejnych istnień ludzkich i dodatkowe trudności dla europejskich regionów, firm i obywateli”.


Na sesji plenarnej Parlament przegłosował również inne środki dla zwalczania kryzysu związanego z koronawirusem, w tym nad wnioskiem umożliwiającym państwom członkowskim zwrócenie się o wsparcie z Funduszu Solidarności UE w razie sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym.