UE definiuje zielone inwestycje dla wsparcia zrównoważonego finansowania 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Aby przyspieszyć rozwój inwestycji przyjaznych dla środowiska, UE wprowadza przepisy definiujące działalność ekologiczną i zrównoważoną.

Samochody elektryczne ładują się na specjalnej stacji w Paryżu ©Georgii Timakov/AdobeStock  

Na czerwcowej sesji plenarnej posłowie przegłosowali ramy określające definicję działań zrównoważonych. To stwarza wspólny, ogólnounijny system klasyfikacji, dający jasność przedsiębiorcom oraz inwestorom i zachęcający sektor prywatny do zwiększenia inwestycji w transformację w kierunku neutralności klimatycznej.

 

Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w grudniu 2019 roku. Parlamentarna Komisja Spraw Gospodarczych i Komisja Ochrony Środowiska poparły porozumienie 28 maja.

 

Potrzeba wspólnej definicji 

Zrównoważony rozwój zachowuje zasoby naturalne oraz szanowanuje prawa człowieka i prawa socjalne. Działania w dziedzinie klimatu są również jego ważnym aspektem, ponieważ ograniczenie i łagodzenie skutków zmiany klimatu staje się coraz pilniejsze.

 

UE zobowiązała się do stopniowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Europejski Zielony Ład, sztandarowa inicjatywa UE w zakresie działań na rzecz klimatu, wyznacza cel osiągniecia zerowej emisji netto do 2050 r., czyli równowagi między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery.

 

Do osiąnięcia go potrzebne są inwestycje w nowe technologie. Komisja Europejska szacuje, że w ciągu następnej dekady Europa będzie potrzebować w tym celu ok. 260 miliardów euro dodatkowych inwestycji rocznie.

 

Inwestycje publiczne nie wystarczą, więc projekty przyjazne dla klimatu potrzebują inwestycji z sektora prywatnego . Wymaga to jasnych kryteriów określających, czym są działania zrównoważone i przyjazne dla środowiska; w przeciwnym razie, część środków mogłaby zostać przeznaczona na „pseudoekologiczny marketing”, czyli projekty udające, że są przyjazne dla środowiska, gdy w rzeczywistości tak nie jest.

 

Niektóre państwa członkowskie już pracują nad systemami klasyfikacji. Zarówno firmy szukające finansowania, jak i inwestorzy zainteresowani wspieraniem zrównoważonych projektów skorzystaliby ze wspólnych standardów UE.

Pracownicy nowoczesnego zakładu recyklingu sortują śmieci do przetworzenia ©Romaset/AdobeStock  

Jaka działalność ekonomiczna jest „zrównoważona”?

 Ramy mają obejmować sześć celów środowiskowych i stwierdzają, że działalność może zostać uznana za zrównoważoną środowiskowo, jeżeli przyczynia się ona do któregokolwiek z nich bez znacznego uszczerbku dla pozostałych.

Zasada „niewyrządzania szkody” (która zostanie dokładniej zdefiniowana przez Komisję Europejską) gwarantuje, że działalność gospodarcza powodująca więcej szkód niż korzyści dla środowiska nie będzie mogła zostać uznana za zrównoważoną. Zrównoważone ekologicznie działania powinny również przestrzegać praw człowieka i praw pracowniczych.

 

Cele środowiskowe:

(a) łagodzenie zmian klimatu (unikanie / redukcja emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych)

(b) adaptacja do zmian klimatu (ograniczenie lub zapobieganie niekorzystnemu wpływowi na obecny lub oczekiwany przyszły klimat lub ryzyka takiego niekorzystnego wpływu)

(c) zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

(d) przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (koncentracja na ponownym wykorzystaniu i recyklingu zasobów)

(e) zapobieganie zanieczyszczeniu i kontrola zanieczyszczenia

(f) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

 

 

Uczestnicy rynków finansowych sprzedający produkty finansowe i duże firmy zatrudniające ponad 500 pracowników będą msiały ujawnić, w jaki sposób i w jakim stopniu ich działania przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych.

 

Kolejne kroki 

Komisja Europejska opracuje kryteria techniczne dla każdego celu.

 

Powinny one być gotowe do końca 2020 r. dla celów dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do niej. Dla pozostałych celów mają być gotowe do końca 2021 roku. Przepisy dla każdego celu środowiskowego zaczną obowiązywać w rok po ustanowieniu kryteriów technicznych.