Nowa strategia przemysłowa UE: jakie powinna mieć priorytety? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą, aby przyszła strategia przemysłowa UE pomogła firmom przezwyciężyć kryzys koronawirusowy oraz w transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Pandemia COVID-19 mocno dotknęła europejskie firmy - wiele z nich musiało zlikwidować działalność lub zmniejszyć zatrudnienie, szukając nowych sposobów pracy z powodu środków w walce z koronawirusem. Zanim przemysł w UE będzie mógł przejść niezbędną transformację cyfrową i ekologiczną, musi dojść do siebie po pandemii.


W rezolucji przyjętej 25 listopada, posłowie ponowili apel do Komisji Europejskiej o zmianę zaproponowanej przez nią w marcu 2020 r. nowej strategii przemysłowej. Chcą zmiany podejścia UE do polityki przemysłowej, aby odpowiedzieć na potrzeby spowodowane przez pandemię poprzez wsparcie przedsiębiorstw w walce z kryzysem i w transformacji cyfrowej i ekologicznej.


Wizja Parlamentu dla europejskiego przemysłu

Przemysł odpowiada za ponad 20% gospodarki UE, 80% eksportu towarów i ok. 35 milionów miejsc pracy, a wiele kolejnych milionów miejsc pracy w kraju i za granicą jest z nim związanych. UE jest również wiodącym światowym źródłem i celem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.


W kontekście nowej strategii przemysłowej, UE powinna umożliwić firmom przyczynienie się do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej - określonych w ramach Zielonego Ładu - wspierać przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, w przejściu do gospodarki cyfrowej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, oraz tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy, bez osłabiania konkurencyjności UE.


Zdaniem posłów, taka strategia powinna być dwuetapowa: najpierw faza odbudowy w celu konsolidacji miejsc pracy, reaktywacji produkcji i przystosowania się do okresu po koronawirusie, a następnie faza transformacji przemysłowej.


Przeczytaj o głównych działaniach UE dla naprawy gospodarczej.Wspieranie zrównoważonego wzrostu MŚP

Ponad 99% wszystkich europejskich przedsiębiorstw to małe i średnie przedsiębiorstwa. Strategia przemysłowa powinna koncentrować się na nich, ponieważ wiele z nich zaciągnęło długi w wyniku krajowych działań związanych z koronawirusem, zmniejszając swoje możliwości inwestycyjne, co w dłuższej perspektywie prawdopodobnie spowoduje spowolnienie wzrostu.


Pomoc w wyjściu z kryzysu

Plan odbudowy po koronawirusie to element pierwszej fazy reakcji na kryzys i powinien być rozdzielany w zależności od poziomu poniesionych szkód, napotkanych wyzwań i kwoty wsparcia finansowego już otrzymanego w ramach krajowych programów pomocowych.


Przedsiębiorstwa i MŚP zorientowane na transformację cyfrową i środowiskową, a tym samym inwestujące w działania zrównoważone środowiskowo, powinny być traktowane priorytetowo.


Posłowie chcą:

 • dopilnować, aby transformacja ekologiczna i cyfrowa była sprawiedliwa, również społecznie, oraz aby po nich nastąpiły inicjatywy mające na celu podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników,
 • nowej oceny skutków potencjalnych kosztów i obciążeń związanych z transformacją dla europejskich przedsiębiorstw, w tym MŚP,
 • zapewnienia, że pomoc państwa udzielana w fazie kryzysowej nie doprowadzi do trwałych zakłóceń jednolitego rynku,
 • sprowadzenia strategicznych gałęzi przemysłu z powrotem do UE.

Inwestowanie w bardziej ekologiczne, cyfrowe i innowacyjne przedsiębiorstwa

W drugiej fazie, strategia przemysłowa powinna zapewniać konkurencyjność, odporność i długoterminowy zrównoważony rozwój, poprzez m.in.:

 • koncentrację na społecznych aspektach zmiany strukturalnej,
 • rewitalizację obszarów uzależnionych od paliw kopalnych za pomocą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który jest częścią unijnego planu finansowania działań klimatycznych,
 • dopilnowanie, aby dotacje UE trafiały do przedsiębiorstw zrównoważonych środowiskowo oraz zwiększanie zrównoważonego finansowania dla przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji,
 • zastosowanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 do ochrony unijnych producentów i miejsc pracy przed nieuczciwą międzynarodową konkurencją,
 • przemysł farmaceutyczny oparty na badaniach i plan zmniejszania ryzyka niedoboru leków,
 • wykorzystanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zasady ‘efektywność energetyczna przede wszystkim’, oszczędności energii i technologii energii odnawialnej,
 • wykorzystanie gazu do odejścia od paliw kopalnych i wodoru jako potencjalnej przełomowej technologii,
 • inwestowanie w sztuczną inteligencję i wdrażanie jednolitego europejskiego rynku cyfrowego i danych, stworzenie lepszego systemu opodatkowania gospodarki cyfrowej i opracowanie europejskich standardów cyberbezpieczeństwa,
 • zwiększenie inwestycji w badania i rozwój,
 • zmianę unijnych przepisów antymonopolowych dla zapewnienia konkurencyjności na rynku światowym.