Jak zachować różnorodność biologiczną: polityka UE (wideo) 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Aby chronić zagrożone gatunki i życie ludzkie, UE chce poprawić i zachować bioróżnorodność w Europie. Dowiedz się, w jaki sposób.

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię ochrony różnorodności biologicznej 2030 w maju 2020 r., po apelach ze strony Parlamentu Europejskiego w styczniu 2020 r. o zajęcie się głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej i o ustalenie prawnie wiążących celów.


Na sesji plenarnej w czerwcu 2021 r. Parlament przyjął stanowisko w sprawie „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia”, nalegając, aby jej wdrażanie było spójne z innymi strategiami w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii „od pola do stołu”.


Dowiedz się więcej o znaczeniu bioróżnorodności.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030: co zawiera?


Ustalanie unijnych celów różnorodności biologicznej

W ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 UE wyznaczyła nowe cele dla siebie na następną dekadę.

Posłowie zdecydowanie poparli cele UE dotyczące ochrony co najmniej 30% unijnych obszarów morskich i lądowych (lasów, terenów podmokłych, torfowisk, łąk i ekosystemów przybrzeżnych) oraz aby 10% oceanów i obszarów lądowych UE, w tym wszystkie pozostałe lasy pierwotne i starodrzewy oraz inne ekosystemy bogate w węgiel, pozostały zasadniczo nienaruszone.

Chcą, aby cele były wiążące dla krajów UE i realizowane przez nie na szczeblu krajowym, we współpracy z regionalnymi i lokalnymi władzami.

Odbudowa zasobów przyrodniczych

Parlament z zadowoleniem przyjął również propozycję wiążących celów w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych, wzywając do ustalenia minimalnego celu obejmującego co najmniej 30% lądów i mórz UE.

Walka z wymieraniem zapylaczy

Posłowie podkreślili, że spadek liczby owadów zapylających jest nie tylko zły dla bioróżnorodności, ale także zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu. Wezwali do pilnej rewizji inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających tak, aby obejmowała m.in. nowe ogólnounijne ramy monitorowania owadów zapylających.

Wykorzystanie zielonych terenów miejskich

Według Parlamentu, zielone tereny miejskie są ważne z punktu widzenia bioróżnorodności i dobrego samopoczucia mieszkańców.


Posłowie do PE popierają utworzenie platformy UE na rzecz zazieleniania miast i wzywają Komisję Europejską do wyznaczenia konkretnych, ambitnych i wiążących celów w zakresie bioróżnorodności miejskiej, obejmujących:

  • minimalny udział zielonych dachów na nowych budynkach
  • wspieranie rolnictwa miejskiego
  • zapewnienie zaprzestania używania pestycydów chemicznych
  • ograniczenie stosowania nawozów na zielonych terenach miejskich w UE

Zmniejszenie wpływu rolnictwa

Posłowie z zadowoleniem przyjęli również cele na 2030 r. dotyczące objęcia co najmniej 25% gruntów rolnych rolnictwem ekologicznym, który to odsetek powinien wzrosnąć w perspektywie średnio- i długoterminowej.


Zgodzili się z celami Komisji Europejskiej dotyczącymi:

  • ograniczenia stosowania bardziej niebezpiecznych i chemicznych pestycydów o 50%
  • ograniczenia stosowania nawozów o co najmniej 20%
  • ograniczenia straty składników odżywczych o co najmniej 50% do 2030 r.

Co zrobiono dotychczas, aby chronić zagrożone gatunki i bioróżnorodność w Europie?


Do tej pory działania UE na rzecz poprawy bioróżnorodności prowadzono w ramach strategii na rzecz bioróżnorodności 2020, wprowadzonej w 2010 r. Są to m.in.:  • Natura 2000 - największa sieć obszarów chronionych na świecie, z kluczowymi terenami rozrodu i odpoczynku dla rzadkich i zagrożonych gatunków, oraz rzadkimi typami siedlisk przyrodniczych

  • Inicjatywa UE dotycząca owadów zapylających dla przeciwdziałania spadkowi liczebności zapylaczy w UE i przyczynienie się do globalnych wysiłków na rzecz ochrony przyrody, koncentrując się na poprawie wiedzy, eliminowaniu przyczyn i podnoszeniu świadomości na temat spadku

Ponadto, dzięki programowi działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), bliskie wyginięcia ryś iberyjski i pustułeczka bułgarska zostały uratowane.


Dowiedz się więcej o zagrożonych gatunkach w Europie.

Bliski wyginięcia ryś iberyjski