Parlament: UE-27 potrzebuje €2 bln na odbudowę gospodarki po COVID-19 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Fundusz naprawczy musi zostać dodany do długoterminowego budżetu UE, a nie służyć jako argument na rzecz jego zmniejszenia.
  • Komisja Europejska powinna powstrzymać się od stosowania "sztuczek finansowych" i wprowadzających w błąd danych liczbowych
  • Fundusze powinny być przekazywane przede wszystkim w formie grantów

W rezolucji dotyczącej budżetu UE po 2020 oraz planów naprawy gospodarczej, posłowie domagają się solidnego pakietu, skoncentrowanego na potrzebach obywateli i opartego na budżecie UE.

Rezolucja została przyjęta w piątek 505 głosami do 119, przy 69 wstrzymujących się od głosu.


"Obywatele Europy muszą być w centrum strategii naprawy gospodarczej", podkreślają posłowie, dodając, że Parlament będzie zdecydowanie bronił ich interesów. Działania naprawcze muszą mieć silny wymiar społeczny, zajmując się nierównościami społecznymi i gospodarczymi oraz potrzebami osób najbardziej dotkniętych przez kryzys.


Parlament nalega, aby nowy "fundusz na rzecz naprawy gospodarczej i transformacji" miał wielkość 2 bln euro, był finansowany "poprzez emisję długoterminowych obligacji na rzecz naprawy gospodarczej" i "wypłacany w formie pożyczek oraz, głównie, poprzez dotacje, bezpośrednie płatności na inwestycje i kapitał własny". Parlament wzywają również Komisję Europejską, aby nie wykorzystywała "wątpliwych mnożników do wykazywania ambitnych sum" i nie uciekała się do "sztuczek finansowych", ponieważ w grę wchodzi wiarygodność UE.


Inwestycje w odbudowę gospodarczą muszą być dodane do programów finansowanych w ramach WRF

Posłowie ostrzegają, że plan odbudowy gospodarczej musi zostać przedstawiony jako uzupełnienie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF), które są długoterminowym budżetem UE, a nie ze szkodą dla istniejących i przyszłych programów UE. Ponadto nalegają, na zwiększenie WRF i podkreślają, że Parlament skorzysta z prawa weta, jeśli jego żądania nie zostaną wzięte pod uwagę.


Pieniądze na odbudowę gospodarczą "powinny trafiać do programów w ramach budżetu UE", aby zagwarantować nadzór i uczestnictwo Parlamentu. PE musi być również w pełni zaangażowany "w kształtowanie, przyjmowanie i wdrażanie funduszu naprawczego". Posłowie ostrzegają Komisję, aby powstrzymała się od "wszelkich prób opracowania europejskiej strategii naprawy gospodarczej, która nie jest zgodna z metodą wspólnotową i ucieka się do środków międzyrządowych".


Odbudowa musi koncentrować się na priorytetach w ramach Zielonego Ładu i agendy cyfrowej


“Potężny pakiet na rzecz odbudowy”, którego posłowie domagali się w przyjętej w kwietniu rezolucji, musi obejmować horyzont czasowy na tyle długi, by poradzić sobie z „oczekiwanymi głębokimi i długotrwałymi skutkami obecnego kryzysu”. Pakiet ten ma "przekształcić nasze gospodarki" poprzez wspieranie MŚP oraz "zwiększyć możliwości zatrudnienia i poszerzania umiejętności w celu złagodzenia wpływu kryzysu na pracowników, konsumentów i rodziny". Posłowie wzywają do priorytetowego traktowania inwestycji w ramach Zielonego Ładu i agendy cyfrowej oraz nalegają na stworzenie nowego, samodzielnego europejskiego programu w dziedzinie zdrowia.


Reforma dochodów UE staje się niezbędna


Eurodeputowani ponownie wzywają do wprowadzenia koszyka nowych "zasobów własnych" (źródeł dochodów UE), aby zapobiec dalszemu wzrostowi bezpośrednich składek państw członkowskich do budżetu UE w celu zaspokojenia potrzeb WRF i Funduszu Odbudowy i Rozwoju. Ponieważ pułap dochodów UE wyrażony jest w DNB, który ma ulec znacznemu obniżeniu w związku z kryzysem, posłowie wzywają również do "natychmiastowego i trwałego podwyższenia pułapu zasobów własnych".


Kontekst


Oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi wkrótce wniosek wprowadzający zmiany w wieloletnich ramach finansowych oraz fundusz odbudowy, aby uwzględnić obecny kryzys zdrowotny i jego skutki.

Ponieważ obecny wieloletni budżet UE kończy się 31 grudnia 2020 roku, UE potrzebuje nowego horyzontu planowania budżetowego na następne siedem lat. W maju 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące kolejnych WRF na lata 2021-2027.. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2018, a następnie potwierdził je w październiku 2019. Rada nie była jeszcze w stanie uzgodnić stanowiska.