Parlament wzywa do lepszej ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Według Parlamentu, potrzeba więcej działań w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników transgranicznych i sezonowych.

19 czerwca, Parlament przyjął rezolucję w sprawie sytuacji pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście kryzysu koronawirusowego oraz później, poruszającą takie kwestie jak mobilność, niepewne warunki pracy i brak środków bezpieczeństwa. Posłowie wzywają do lepszej ochrony i do równych praw pracowniczych i socjalnych dla wszystkich pracowników.


Wraz z zamknięciem granic wewnętrznych, ograniczeniami swobodnego przepływu i zawieszeniem wielu rodzajów działalności gospodarczej, pandemia koronawirusa uwypukliła istniejące problemy.


Wielu pracowników mobilnych jest niezbędnych dla zapewnienia kluczowych towarów i usług w newralgicznych sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo i produkcja żywności, usługi społeczne i zdrowotne, budownictwo i transport, a także może odgrywać ważną rolę w ożywianiu gospodarki po pandemii .

Dowiedz się więcej o środkach podjętych przez UE w walce z Covid-19

Pracownicy transgraniczni to: 
 • Pracownicy przygraniczni - pracują w strefie przygranicznej jednego kraju UE, ale mieszkają w sąsiednim kraju, którego są obywatelami, i wracają tam codziennie lub co najmniej raz w tygodniu. 
 • Pracownicy delegowani - wysyłani przez pracodawcę do tymczasowego wykonania usługi w innym państwie członkowskim, w ramach umowy o świadczenie usług, delegowania wewnątrz grupy lub zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. 
 • Pracownicy sezonowi - podróżują do państwa w celu tymczasowego zamieszkania i wykonywania tam pracy w zależności od rytmu sezonowego (na przykład w turystyce lub rolnictwie). 

Tacy pracownicy są często zatrudniani na podstawie umów krótkoterminowych, z niskim bezpieczeństwem zatrudnienia i niewystarczającym zabezpieczeniem społecznym lub nawet bez takiego zabezpieczenia. Osoby wykonujące zadania krótkoterminowe często mieszkają z wieloma innymi osobami, co utrudnia przestrzeganie zasad dystansu społecznego.


Inspektorzy pracy wielokrotnie zgłaszali przypadki naruszenia praw w kwestii czasu pracy, warunków życia, standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, choć zgodnie z prawem UE pracownicy mobilni muszą być traktowani tak samo jak pracownicy krajowi.

Pracownik sezonowy przy pracy.  

800 000  ; Szacuje się, że każdego roku w UE zatrudnianych jest od 800 000 do miliona pracowników sezonowych, głównie w sektorze rolno-spożywczym.

Udostępnij ten cytat: 

Czego chce Parlament?

Parlament chce właściwego wdrożenia istniejących przepisów UE i lepszej koordynacji między państwami członkowskimi, aby zapewnić równe traktowanie i ochronę pracowników transgranicznych i sezonowych, w tym:

 • Ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i uczciwych warunków pracy pracowników, w tym godnych warunków mieszkaniowych, które należy oddzielić od ich wynagrodzenia.
 • Zidentyfikowania słabych punktów przepisów unijnych i krajowych oraz ewentualnego przeglądu istniejących ram prawnych.
 • Zintensyfikowania krajowych i transgranicznych inspekcji pracy.
 • Opracowania rozwiązań w celu zwalczania niewłaściwych praktyk podwykonawstwa i zapewnienia pełnego funkcjonowania Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).
 • Zapewnienia, że pracownicy są w pełni poinformowani o ich prawach i obowiązkach w języku, który rozumieją, ale także o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa, które należy podjąć.
 • Szybkiego porozumienia w sprawie zmian przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które są obecnie negocjowane między Parlamentem, Radą i Komisją, w celu zwalczania nadużyć świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

Rezolucja wzywa również państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do jak najszybszego zniesienia wszystkich ograniczeń w podróżowaniu dla pracowników transgranicznych, aby uniknąć niedoborów siły roboczej w kluczowych sektorach.

Pracownicy mobilni w liczbach (2018) 
 • 17 milionów obywateli UE mieszka i pracuje w kraju UE innym niż ich własny (3,9% całej siły roboczej) 
 • W UE jest 1,5 miliona pracowników transgranicznych 
 • Największa liczba pracowników transgranicznych mieszkała w Polsce, ale jeździła do pracy w Niemczech (125 000) 
 • Ponad 2,3 miliona pracowników delegowanych pracowało w innym kraju UE 

W następstwie oświadczenia Rady Europejskiej z końca marca, 30 marca Komisja Europejska wydała wytyczne, aby zastosować skoordynowane podejście na szczeblu UE i zapewnić pracownikom mobilnym, szczególnie ważnym w walce z Covid-19, możliwość dotarcia do miejsca pracy. KE przedstawiła niewyczerpującą listę kluczowych pracowników, takich jak pracownicy służby zdrowia, pracownicy opieki nad dziećmi i osobami starszymi, naukowcy z branż związanych ze zdrowiem, a także pracownicy sektora spożywczego, którym należy zagwarantować sprawne i szybkie przekraczanie granicy, w tym proporcjonalne badania stanu zdrowia.

26 maja, parlamentarna Komisja Zatrudnienia omówiła z przedstawicielami chorwackiej prezydencji, Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu Pracy sprawozdania na temat niepewnych warunków pracy pracowników transgranicznych. 18 czerwca, przed głosowaniem, posłowie debatowali nad tą kwestią na posiedzeniu plenarnym.


Kolejne kroki

Oczekuje się, że Komisja Europejska odpowie na wezwanie PE, wprowadzając nowe szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście koronawirusa.