Wieloletni budżet UE: co to jest? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Wieloletni budżet UE pomaga milionom studentów, tysiącom naukowców, miast, przedsiębiorstw, regionów i organizacji  

W jaki sposób finansowana jest Unia Europejska i w co inwestuje pieniądze? Dowiedz się więcej o wieloletnim budżecie UE i o tym, jak jest przygotowywany.

Długoterminowy budżet UE pomaga milionom studentów, tysiącom naukowców, miast, przedsiębiorstw, regionów i organizacji pozarządowych. Przyczynia się do zdrowszej i bezpieczniejszej żywności, nowych i lepszych dróg, kolei czy lotnisk, czystszego środowiska i większego bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE. Połączenie zasobów wzmacnia Europę i jest kluczem do dobrobytu i pokoju. Życie obywateli Europy zmienia się na lepsze dzięki finansowaniu różnorodnych projektów.

Czym jest wieloletni budżet UE?

Wieloletni budżet UE jest również znany jako ‘wieloletnie ramy finansowe’ lub WRF (po ang. MFF). Określa pułap kwoty, jaką UE może wydać w ciągu co najmniej pięciu lat w różnych obszarach polityk. Ostatnie długoterminowe budżety ustalano na siedem lat.

UE ma zarówno wieloletni budżet, jak i roczne budżety między innymi po to, aby zapewnić przewidywalność, a tym samym wydajność programom, które chce finansować. Ta przewidywalność jest potrzebna na przykład naukowcom pracującym nad wieloletnimi projektami.

Długoterminowy budżet musi także charakteryzować się pewną elastycznością, aby móc odpowiadać na nieprzewidziane kryzysy i sytuacje awaryjne. Dlatego zawiera szereg instrumentów zapewniających, że w nieprzewidzianych okolicznościach fundusze będą mogły zostać wykorzystane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Na przykład fundusz solidarności UE zapewnia pomoc finansową w przypadku poważnej klęski w państwie członkowskim, a Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji pomaga pracownikom zwolnionym w wyniku zmian strukturalnych w światowym handlu lub kryzysu gospodarczego znaleźć nową pracę.

Budżet UE różni się od budżetów krajowych między innymi tym, że jest budżetem bardziej inwestycyjnym. Nie finansuje opieki społecznej, edukacji podstawowej lub obrony narodowej, a zamiast tego skupia się głównie na kluczowych obszarach zapewniających wartość dodaną UE poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

Czym jest wieloletni budżet UE  

W co inwestuje UE?

Budżet wspiera badania i innowacje, inwestycje w transeuropejskie sieci oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co ma wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy w UE.

Najwięcej środków w ramach obecnego budżetu długoterminowego otrzymują wspólna polityka rolna UE (WPR), wspólna polityka rybołówstwa i środowisko. Następne są programy „spójności”, które pomagają zmniejszać dysproporcje w poziomie rozwoju regionów UE. Z wieloletniego budżetu finansowane są również projekty rozwojowe i międzynarodowa pomoc humanitarna.

Dowiedz się więcej o programach finansowanych z wieloletniego budżetu oraz projektach finansowanych w twoim regionie.

Jak finansowany jest wieloletni budżet UE?

Fundusze na wieloletni budżet UE pochodzą z wielu źródeł przychodów i jego finansowanie nie jest łatwe do wytłumaczenia. Wśród nich są:

  • wkłady finansowe państw członkowskich
  • cła przywozowe na produkty spoza UE
  • grzywny nakładane na firmy naruszające unijne reguły konkurencji.

Parlament Europejski chce zreformować sposób finansowania budżetu, ponieważ w tej chwili uważa go za "wysoce złożony, niesprawiedliwy i nieprzejrzysty oraz całkowicie niezrozumiały dla obywateli UE".

Nowy, uproszczony system ma wprowadzić nowe źródła dochodów. Parlament sugeruje, że nowe środki mogłyby pochodzić z nowego systemu podatku od przedsiębiorstw (w tym opodatkowania dużych przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym), dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz z podatku plastikowego. To mogłoby pozwolić zmniejszyć bezpośrednie składki państw członkowskich.

Dowiedz się więcej o środkach własnych UE.

Jak przygotowywany jest wieloletni budżet UE?

Przed wygaśnięciem bieżącego budżetu długoterminowego, Komisja Europejska przedstawia propozycję następnego budżetu, która służy jako podstawa do negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą, skupiającą ministrów ze wszystkich krajów UE.

W kwestii kolejnego wieloletniego budżetu na lata 2021–2027, Komisja opublikowała swój wniosek w maju 2018 roku, Parlament przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2018 roku, a Rada nadal nie określiła swojego stanowiska negocjacyjnego. Do osiągnięcia porozumienia wymagana jest jednomyślność wśród państw członkowskich UE, a każda porozumienie wymaga zgody Parlamentu.

Negocjowanie wieloletniego budżetu UE: oczekiwania Parlamentu Europejskiego  

Jaki jest stan negocjacji?

Parlament i Komisja czekają, aż Rada przedstawi swoją propozycję tego, jak powinien wyglądać następny wieloletni budżet, aby trzy instytucje mogły rozpocząć negocjacje. Miejmy nadzieję, że państwa członkowskie dojdą do porozumienia na początku 2020 roku.