COVID-19: Posłowie chcą potężnego pakietu na rzecz odbudowy i Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Niektórzy posłowie uczestniczyli zdalnie w specjalnej debacie na temat reakcji UE na COVID-19 podczas sesji plenarnej w Brukseli.  
  • Wspólna europejska odpowiedź na COVID-19 ma kluczowe znaczenie, również po zakończeniu obecnego okresu izolacji.
  • Reforma gospodarcza powinna obejmować obligacje na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczone budżetem UE
  • Wezwanie do utworzenia Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem, dysponującego, co najmniej, 50 mld euro
  • Posłowie głęboko krytyczni wobec ostatnich wydarzeń politycznych na Węgrzech i w Polsce

Posłowie chcą szerokiego pakietu wspierającego europejską gospodarkę po kryzysie związanym z COVID-19, włącznie z obligacjami na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczonymi budżetem UE.

W przyjętej w piątek rezolucji Parlament z zadowoleniem przyjmuje środki fiskalne UE i wsparcie płynności finansowej w celu rozwiązania problemów wynikających z pandemii. Poza tym, co już zostało zrobione, Europa potrzebuje ogromnego pakietu naprawczego i odbudowy, który ma być finansowany ze zwiększonego budżetu długoterminowego (WRF), istniejących funduszy UE i instrumentów finansowych, a także obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczonych budżetem UE, uważają posłowie. Pakiet nie powinien jednak obejmować uwspólnienia istniejącego długu, lecz być ukierunkowany na przyszłe inwestycje. Pakiet powinien opierać się również na Europejskim Zielonym Ładzie oraz transformacji cyfrowej, w celu ożywienia gospodarki, podkreślają posłowie.

Unijny Fundusz Solidarnościowy do walki z koronawirusem

Eurodeputowani wzywają również do utworzenia stałego europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych oraz utworzenia Unijnego Funduszu Solidarnościowego do walki z koronawirusem dysponujący co najmniej 50 mld euro. Fundusz ten wspierałby wysiłki finansowe podejmowane przez sektory opieki zdrowotnej we wszystkich państwach członkowskich w czasie obecnego kryzysu, a także przyszłe inwestycje mające na celu zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej i skupienie się na tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Większe uprawnienia dla UE do podejmowania działań w przypadku transgranicznych zagrożeń zdrowia

Wspólne działanie europejskie na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 jest niezbędne, stwierdzono w rezolucji. Unia Europejska musi nie tylko wyjść z tego kryzysu silniejsza, ale także jej instytucje powinny być uprawnione do działania w przypadku wystąpienia transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Umożliwiłoby to im niezwłoczne skoordynowanie reakcji na szczeblu europejskim i skierowanie niezbędnych środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, niezależnie od tego, czy chodzi środki materialne takie jak maski, respiratory i leki, czy o pomoc finansową.

Posłowie wyrażają również poparcie dla zwiększenia produkcji w UE kluczowych produktów, takich jak leki, składniki farmaceutyczne, wyroby medyczne, sprzęt i materiały, aby być lepiej przygotowanym na przyszłe globalne wstrząsy.


Granice muszą być otwarte dla podstawowych towarów

Posłowie nalegają, aby granice w UE były otwarte w celu zapewnienia przepływu leków i wyposażenia ochronnego, wyrobów medycznych, żywności i podstawowych towarów. Jednolity rynek UE jest źródłem "naszego wspólnego dobrobytu" i kluczem do natychmiastowej i ciągłej reakcji na COVID-19, podkreślają.

Parlament wzywa również do utworzenia europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia, aby zapewnić lepsze przygotowanie na wszelkiego rodzaju kryzysy zdrowotne lub sanitarne w przyszłości. Wspólne zapasy sprzętu, materiałów i leków mogłyby zostać szybko zmobilizowane w celu ratowania życia. Posłowie chcą również przeznaczenia dodatkowych funduszy UE na finansowanie szybkich badań nad szczepionką.

Potrzeba skoordynowanych działań po okresie izolacji

Posłowie do PE podkreślają ponadto potrzebę skoordynowanego podejścia po zakończeniu izolacji w UE, aby uniknąć ponownego pojawienia się wirusa. Wzywają oni państwa UE do wspólnego opracowania kryteriów zniesienia kwarantanny i innych środków nadzwyczajnych oraz zwracają się do Komisji Europejskiej o uruchomienie skutecznej strategii wyjścia, obejmującej testy na dużą skalę i wyposażenie ochrony osobistej dla jak największej liczby obywateli.

Stan rządów prawa i demokracji w opanowanej COVID-19 Europie: Węgry, Polska

Posłowie do PE wyrażają również poważne obawy dotyczące kroków podjętych przez węgierski rząd w celu przedłużenia stanu wyjątkowego w kraju na czas nieokreślony, wprowadzenia dekretem bezterminowego zawieszenia i osłabienia parlamentarnego nadzoru nad sytuacją kryzysową. Ponadto podkreślają, że decyzja rządu polskiego o zmianie ordynacji wyborczej jest niezgodna z prawem i uważają przeprowadzenie wyborów prezydenckich w środku pandemii za całkowicie niezgodne z wartościami europejskimi.

Wzywają one Komisję Europejską do pilnej oceny, czy podjęte środki nadzwyczajne są zgodne z traktatami UE, oraz do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi i sankcji UE, w tym budżetowych, w celu zaradzenia temu poważnemu i trwałemu naruszeniu. Rada powinna ponownie włączyć do porządku obrad dyskusje i procesy związane z toczącymi się procedurami określonymi w art. 7 przeciwko Polsce i Węgrom.

Europejskie źródło informacji mające na celu przeciwdziałanie dezinformacji

Wreszcie, w rezolucji podkreślono, że dezinformacja o COVID-19 jest poważnym problemem dla zdrowia publicznego. UE powinna zatem ustanowić europejskie źródło informacji, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do dokładnych i sprawdzonych informacji. Posłowie wzywają również przedsiębiorstwa z sektora mediów społecznościowych do proaktywnego podjęcia niezbędnych środków w celu powstrzymania dezinformacji i nawoływania do nienawiści w wypowiedziach związanych z koronawirusem.


Tekst przyjęto 395 głosami do 171, przy 128 wstrzymujących się od głosu.Kliknij na nazwiska poszczególnych mówców, aby zobaczyć ich wypowiedzi

Przewodniczący Sassoli: Oświadczenie otwierające sesję plenarną


Oświadczenie Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej


Oświadczenie Charlesa Michela, Przewodniczącego Rady Europejskiej


Esteban González Pons (EPP, ES)


Iratxe García Pérez (S&D, ES)


Dacian Cioloş (Renew, RO)


Marco Campomenosi (ID, IT)


Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)


Raffaele Fitto (ECR, IT)


Manon Aubry (GUE/NGL, FR)


Maroš Šefčovič, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej