Wieloletni budżet UE: Parlament wzywa do zabezpieczenia beneficjentów  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Dziesiątki tysięcy wymian w ramach Erasmus+ nie odbędzie się jeśli 1/01/2021 nie będzie nowych WRF lub planu awaryjnego.©Liubov Levytska  
  • Ryzyko zakłóceń w płatnościach w przypadku nieosiągnięcia w terminie porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu UE na okres po 2020
  • Posłowie wzywają Komisję Europejską do stworzenia planu awaryjnego, gwarantującego ciągłość finansowania UE w związku z COVID-19.

Obecny kryzys zdrowotny zmusza nas do natychmiastowych działań obniżających ryzyko, nie wejścia w życie kolejnego długoterminowego budżetu UE ,1 stycznia 2021roku, uważają posłowie.

W środę posłowie przyjęli, 616 głosami, do 29, przy 46 wstrzymujących się od głosu, rezolucję legislacyjną, w której wzywają Komisję Europejską do przedstawienia, do 15 czerwca 2020 roku, wniosku w sprawie planu awaryjnego dotyczącego wieloletnich ram finansowych (WRF).

Chociaż obecne pułapy budżetowe zostaną automatycznie przedłużone, jeżeli w przyszłym roku nie zostaną wprowadzone nowe WRF, to jednak wiele programów, takich jak te związane z polityką spójności, Erasmus czy programy badawcze, wygaśnie pod koniec 2020 roku. Celem planu awaryjnego jest zapewnienie sieci bezpieczeństwa obywatelom, regionom, miastom, rolnikom, uniwersytetom i przedsiębiorstwom, korzystającym z programów UE, oraz wykluczenie wszelkiego ryzyka niekontrolowanego przerwania lub rozszerzenia obecnych WRF i programów.

Nacisk na zwalczanie konsekwencji COVID-19

Posłowie twierdzą, że plan powinien tymczasowo skoncentrować się na bezpośrednich gospodarczych oraz społecznych skutkach pandemii COVID-19 oraz na pomocy w odbudowie gospodarczej poprzez dodanie elastyczności i środków finansowych, jak to już uczyniono w ramach tegorocznego budżetu.

Parlament Europejski, 17 kwietnia, wezwał do przyjęcia potężnego pakietu na rzecz odbudowy i rekonstrukcji, który zakłada zwiększenie wieloletnich ram finansowych. Zgodnie z dzisiejszą rezolucją plan awaryjny stanowiłby lepszą podstawę niż WRF, które byłyby opóźnione lub niewystarczające do odbudowy gospodarczej oraz w stosunku do priorytetów politycznych Unii Europejskiej.

Jan Olbrycht (EPP, PL), współsprawozdawca: “Obecna sytuacja wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Obawiamy się, że nowe WRF 2021-2027 nie będą gotowe na czas ze względu na nagromadzone, poważne opóźnienia. Dlatego wzywamy Komisję Europejską do zaproponowania planu awaryjnego do przyszłorocznego budżetu. W czasach kryzysu i niestabilności beneficjenci budżetu UE powinni dokładnie wiedzieć, co ich czeka w przyszłym roku. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poszukują wszelkich możliwych rozwiązań w celu zapewnienia stabilnego budżetu UE.

Margarida Marques (S&D, PT), współsprawozdawca: “Obywatele, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie nie zrozumieliby, dlaczego 1 stycznia 2021 roku nie mamy budżetu UE. Jeśli już przed tą pandemią trudno było to zaakceptować, teraz jest to o wiele trudniejsze ze względu na poważny wpływ COVID-19 na rodziny, szkoły, przedsiębiorstwa i gospodarkę.

Wzywamy Komisję Europejską do terminowego przedstawienia ambitnego wniosku w sprawie budżetu UE na najbliższe siedem lat, z zakotwiczonym w nim funduszem naprawczym, który spełni oczekiwania obywateli. Komisja już teraz zwleka z przedstawieniem swojego nowego wniosku; Rada Europejska musi osiągnąć porozumienie, a Parlament Europejski musi wyrazić swoją zgodę. Nie możemy jednak podejmować żadnego dalszego ryzyka. Raz jeszcze wzywamy Komisję Europejską do przedstawienia planu awaryjnego. Plan ten musi być skuteczny zabezpieczając beneficjentów programów UE".

Informacje pogłębione

Ponieważ obecny wieloletni budżet UE kończy się 31 grudnia 2020 roku, UE potrzebuje nowego horyzontu planowania budżetowego na następne siedem lat. W maju 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące kolejnych WRF na lata 2021-2027. Komisja Europejska ogłosiła, że w maju 2020 roku, powstanie nowy wniosek w celu uwzględnienia kryzysu zdrowotnego i jego skutków. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2018, a następnie potwierdził je w październiku 2019. Rada nie była jeszcze w stanie uzgodnić stanowiska.


Kolejne kroki

Ponieważ sprawozdanie zostało przyjęte przez większość członków Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska musi albo przedłożyć odpowiedni wniosek, albo poinformować PE o powodach, dla których tego nie zrobi, zgodnie z art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu UE.


Ursula von der Leyen, po zatwierdzeniu jej przez Parlament w lipcu zeszłego roku na Przewodniczącą Komisji Europejskiej, zobowiązała się: "Kiedy ta Izba, stanowiąc większością głosów swoich członków, przyjmuje rezolucje wzywające Komisję do przedłożenia wniosków legislacyjnych, zobowiązuję się do udzielenia odpowiedzi w formie aktu prawnego przy pełnym poszanowaniu zasad proporcjonalności, pomocniczości i lepszego stanowienia prawa".