Jak Parlament walczy o równość płci w UE 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Zdjęcie: Brooke Cagle on Unsplash  

Dowiedz się, jak UE i Parlament Europejski walczą o prawa kobiet i wzrost równość płci w pracy, polityce i innych obszarach.

Co UE robi aby zwalczyć nierówności?


Od początku swojego istnienia, Unia Europejska przestrzega zasady włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki („gender mainstreaming”) w walce o równość płci i w promowaniu Europy socjalnej.

UE przyjmuje prawodawstwo, wydaje zalecenia i wymiany dobrych praktyk oraz zapewnia środki finansowe na wsparcie działań państw członkowskich. Koncepcje polityki UE w zakresie równości płci zostały ukształtowane przez orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Parlament Europejski regularnie przyjmuje sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczące kwestii płci, wzywając do zwiększenia wysiłków na rzecz poprawy równości płci.


Parlament Europejski zawsze był bardzo aktywny w dążeniu do osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn i ma stały komitet ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia. Co roku Parlament obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca) i podnosi świadomość o tej tematyce organizując wydarzenia.


Równouprawnienie płci w pracy


W 2019 r., UE zatwierdziła nowe przepisy dotyczące urlopów rodzinnych i opiekuńczych oraz bardziej elastycznych warunków pracy, aby stworzyć więcej zachęt do promowania stopy zatrudnienia kobiet oraz dla ojców do korzystania z urlopu rodzinnego.

Prawodawstwo UE dotyczące równouprawnienia płci w pracy: 
  • przepisy dotyczące zatrudnienia (m.in równości wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego, warunków pracy lub molestowania) 
  • przepisy dotyczące samozatrudnienia 
  • prawo do urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego 

Parlament apeluje również o wyraźne środki mające na celu zmniejszanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, które w 2017 r. wynosiły średnio 16% w UE, oraz różnicy w wysokości emerytur, która wynosiła 35,7% w 2017 roku. Posłowie wezwali także do podjęcia środków w celu zwalczanie ubóstwa kobiet, ponieważ kobiety są w większym stopniu na nie narażone niż mężczyźni.

W sektorze nowych technologii w Europie występują duże różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn - kobiety rzadziej podejmują studia w tej dziedzinie i są niedoreprezentowane na rynku pracy. W rezolucji przyjętej w 2018 r., Parlament Europejski wezwał kraje UE do wprowadzenia środków mających na celu zapewnienie pełnej integracji kobiet w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wspieranie edukacji i szkoleń w zakresie ICT oraz w nauk ścisłych i przedmiotów technicznych (takich jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

Zapobieganie przemocy wobec kobiet


UE walczy z przemocą wobec kobiet na różne sposoby. Parlament wielokrotnie wzywał do wzmocnienia strategii UE w tej dziedzinie. Posłowie chcą także sfinalizować przystąpienie UE do konwencji stambulskiej Rady Europy (w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) i jej ratyfikację przez wszystkie państwa członkowskie.


Parlament zwrócił również uwagę na potrzebę zwalczania różnych form przemocy, w tym molestowania seksualnego, handlu ludźmi, zmuszania do prostytucji, okaleczania narządów płciowych kobiet, uporczywego nękania za pośrednictwem nowych technologii (cyberstalking) i przemocy w internecie.


W 2014 r., nagrodę im. Sacharowa na rzecz wolności myśli Parlamentu Europejskiego otrzymał ginekolog z Demokratycznej Republiki Konga Doktor Denis Mukwege za pomaganie tysiącom ofiar gwałtów zbiorowych i brutalnej przemocy seksualnej w Demokratycznej Republice Konga oraz walkę o godność kobiet, sprawiedliwość i pokój w jego kraju.

Od polityki migracyjnej do handlu UE


Parlament wielokrotnie wzywał Komisję do zwiększenia spójności między strategiami w zakresie m.in. handlu, rozwoju, rolnictwa, zatrudnienia i migracji, a równością płci.


W rezolucji przyjętej w 2016 r., PE wezwał do opracowania ogólnounijnych wytycznych dotyczących płci w ramach szerszych reform dotyczących polityki migracyjnej i azylowej.


W sprawozdaniu przyjętym w 2018 r., posłowie do PE wezwali do bardziej wrażliwego na płeć podejścia w polityce dotyczącej zmian klimatycznych oraz do działania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet i ochrony najbardziej bezrbronnych osób.


Wszystkie umowy handlowe UE muszą zawierać wiążące i egzekwowalne przepisy zapewniające poszanowanie praw człowieka, w tym równości płci, zgodnie z rezolucją przyjętą w 2018 roku.

Kobiety w polityce


Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do silnej koncentracji na równości płci w polityce, promując równy udział kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach.


W rezolucji przyjętej w styczniu 2019 r., Parlament zdecydowanie zachęcił europejskie partie polityczne do przedstawienia zarówno posłów, jak i posłanek jako kandydatów do organów zarządzających Parlamentu Europejskiego w dziewiątej kadencji Parlamentu. W nowym Parlamencie Europejskim, zaprzysiężonym w lipcu 2019, zasiada najwięcej kobiet w historii - stanowią 41% wszystkich posłów do PE, w porównaniu z 36,5% pod koniec ubiegłej kadencji Parlamentu.