Walka ze zmianą klimatu: lepsze wykorzystanie lasów UE do pochłaniania dwutlenku węgla 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Z naszych infografik dowiesz się, jak UE chce wykorzystać zdolność lasów do pochłaniania CO2 w walce ze zmianą klimatu.

UE podjęła szereg inicjatyw dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ lasy odgrywają kluczową rolę w wychwytywaniu CO2 z atmosfery, który w przeciwnym razie przyczyniłby się do globalnego ocieplenia, UE pracuje nad przepisami dla zwiększenia ilości pochłaniaczy dwutlenku węgla.


8 czerwca Parlament poparł aktualizację przepisów dotyczących sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).


Poniżej przedstawiamy najważniejsze fakty i liczby dotyczące lasów w krajach UE oraz propozycje Parlamentu na zwiększenie ich zdolności do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery.


Znaczenie lasów w UE

Lasy UE pochłaniają co roku równowartość 7% całkowitej unijnej emisji gazów cieplarnianych.

Powierzchnia lasów w Unii Europejskiej wynosi 159 mln hektarów, co stanowi 43,5% powierzchni UE. Pomiędzy krajami UE występują znaczne różnice: np. lasy zajmują trochę ponad 10% powierzchni Malty i prawie 70% Finlandii.

Lasy zajmują 43,3% powierzchni UE.  

Oprócz tego, że pełnią rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla, lasy są ważne dla utrzymania ekosystemów: pozwalają chronić gleby przed erozją, są częścią cyklu wodnego, pozwalają chronić bioróżnorodność, stanowiąc siedlisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin, pomagają regulować lokalny klimat.

Lasy przyczyniają się do zmniejszenia równowartości 7% rocznej emisji gazów cieplarnianych w UE.  

Na jakie sektory wpłyną przepisy?

Zaktualizowane plany dotyczą sektora użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa, który obejmuje głównie grunty leśne i grunty rolne, a także grunty, których użytkowanie zmieniono z lub na jedno z tych zastosowań.

Sektor ten również przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, np. przez zmianę sposobu użytkowania gruntów, zwłaszcza gdy lasy są wykorzystywane na potrzeby produkcji rolnej, gdy wycina się drzewa lub ze względu na hodowlę zwierząt na gruntach rolnych.

Jednak w przeciwieństwie do innych sektorów, może także pochłaniać CO2 z atmosfery, głównie dzięki lasom.

Czego chce Parlament?

Posłowie chcą zwiększyć ilość naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w UE poprzez np. odtwarzanie mokradeł i torfowisk, zalesianie i powstrzymanie wylesiania, dzięki czemu redukcja emisji w UE byłaby jeszcze większa niż zakładane 55% do 2030 roku.


Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca włączenia emisji innych niż CO2 z rolnictwa do sektora użytkowania gruntów nie spotkała się z poparciem członków Komisji ENVI, którzy uważają, że pochłanianie dwutlenku węgla przez biotopy - z natury zmienne i delikatne - nie powinno być wykorzystywane do kompensowania innych emisji. Priorytetem powinno pozostać drastyczne ograniczenie emisji z innych sektorów.


Parlament chce, aby Komisja Europejska wyznaczała państwom członkowskim 5-letnie cele w zakresie usuwania emisji w sektorze LULUCF, zaczynając od 2035 roku.

Posłowie proponują również umożliwienie państwom członkowskim większej elastyczności w osiąganiu celów w przypadku naturalnych zdarzeń, jak pożary lasów, ataki szkodników lub burze.

Działania UE dla redukcji emisji gazów cieplarnianych

Aktualizacja przepisów o użytkowaniu gruntów i leśnictwa jest częścią pakietu Gotowi na 55, który ma pomóc w osiągnięciu unijnego celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r., zgodnie z ustawą klimatyczną.


Inne akty prawne wchodzące w skład pakietu to m.in propozycje dotyczące handlu uprawnieniami do emisji, wspólnego wysiłku redukcyjnego, emisji z samochodów, energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

Ten artykuł został opublikowany 13 września 2017 r.; jest okresowo aktualizowany.