Zmiana klimatu: Jak wykorzystać lasy w UE do zrównoważenia emisji CO2 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się z naszej infografiki, jak UE chce wykorzystać zdolność lasów do pochłaniania CO2 w walce ze zmianą klimatu.

Lasy w Unii Europejskiej

Powierzchnia lasów w Unii Europejskiej wynosi 182 mln hektarów, co stanowi 43% powierzchni UE. Pomiędzy krajami UE występują znaczne różnice w wielkości powierzchni lasów: tylko siedem państw - Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania i Szwecja - odpowiada za ponad 70% lasów w całej UE.

Lasy w UE  

Dlaczego lasy są tak ważne?

Lasy są ważne dla utrzymania ekosystemów: pozwalają chronić gleby przed erozją, są częścią cyklu wodnego, pozwalają chronić bioróżnorodność, stanowiąc siedlisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin, pomagają regulować lokalny klimat. Zdrowe lasy są ważne także dla walki ze zmianą klimatu, bo wychwytują dwutlenek węgla, zmniejszając jego ilość w atmosferze. Dlatego działania na rzecz lasów są jednym z aspektów walki Unii Europejskiej ze zmianą klimatu.

Znaczenie lasów  

Na jaki sektor wpłyną przepisy?

Nowe przepisy odnoszą się do sektora użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa - w skórcie LULUCF - i obejmują głównie grunty leśne i grunty rolne, a także grunty, których użytkowanie zmieniono z lub na jedno z tych zastosowań.

Sektor ten również przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, np. przez zmianę sposobu użytkowania gruntów, zwłaszcza gdy lasy są wykorzystywane na potrzeby produkcji rolnej, gdy wycina się drzewa lub ze względu na hodowlę zwierząt na gruntach rolnych.

Jednak w przeciwieństwie do innych sektorów, może także pochłaniać CO2 z atmosfery, głównie dzięki lasom. Szacuje się, że unijne lasy mogą pochłaniać 8,9% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE każdego roku.

Zasada "no debit"  

Działania UE dla redukcji emisji gazów cieplarnianych

Projekt zajęcia się skutkami zmian użytkownia gruntów w kwestii lasów jest jedną z trzech propozycji, które mają pomóc UE wywiązać się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu. Obecny cel redukcji emisji UE wynosi 40% do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.), ale 8 października 2020 r. Europosłowie wezwali do ustanowienia bardziej ambitnego celu redukcji o 60%, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Pozostałe dwie propozycje dotyczą reformy unijnego systemu handlu emisjami, który obejmuje emisje z przemysłu, oraz rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, które odnosi się do sektorów nieobjętych systemem handlu emisjami, takich jak transport, rolnictwo, budownictwo i gospodarka odpadami.

Posłowie do PE przegłosowali swoje stanowisko w sprawie nowej strategii leśnej UE 8 października 2020 roku. Parlament uznał kluczowe korzyści dla klimatu płynące z lasów i sektora leśnego i ponownie podkreślił potrzebę wspierania środowiskowego, gospodarczego i społecznego zrównoważenia lasów oraz prowadzenia gospodarki leśnej w zrównoważony sposób.

UE pracuje również nad ustanowieniem nowych celów redukcji emisji CO2 z samochodów.


Ten artykuł został opublikowany 13 września 2017 r.; jest okresowo aktualizowany.