Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w UE: krajowe cele na 2030 r.  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Rozporządzenie ws. rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych ustanawia cele dla państw członkowskich, aby UE mogła osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

Rozporządzenie ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego określa krajowe cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.  

Aby wesprzeć walkę ze zmianą klimatu, UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. UE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i ten cel, wraz z przejściowym celem redukcji emisji o 55% do 2030 r., są zapisane w europejskim prawie klimatycznym. Wśród różnych inicjatyw podjętych przez UE dla osiągnięcia tych celów znajduje się rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, które jest aktualizowane w ramach pakietu legislacyjnego Gotowi na 55.


Wspólny wysiłek na rzecz redukcji emisji

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego określa wiążące cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla każdego kraju UE w sektorach, które nie są objęte systemem handlu emisjami (ETS) - czyli w transporcie, rolnictwie, budownictwie oraz gospodarce odpadami. Z sektorów tych pochodzi większość emisji gazów cieplarnianych w UE - ok. 60% całkowitej emisji UE.


By zagwarantować uczesnictwo wszystkich państw członkowskich w wysiłkach na rzecz redukcji emisji w wyżej wymienionych sektorach, rozporządzenie ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego ustanawia wiążące, roczne cele emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw na lata 2021-2030, a także zasady określania rocznych limitów emisji i sposób oceny postępów.

Obecny cel redukcji dla sektorów objętych rozporządzeniem ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego wynosi 29% do 2030 roku. W ramach zwiększonych ambicji Europejskiego Zielonego Ładu cel ten powinien zostać zrewidowany w górę, dlatego 17 maja parlamentarna Komisja ds. Ochrony Środowiska (ENVI) zagłosowała za zwiększeniem tego celu do 40% do 2030 roku.

Jakie są proponowane cele krajowe?

Różna zdolność do ograniczania emisji w różnych państwach członkowskich jest uwzględniania poprzez oparcie celów na produkcie krajowym brutto na mieszkańca danego kraju. Proponowane cele na 2030 r. wahałyby się od -10% do -50% w porównaniu z poziomami z 2005 r. i byłyby zgodne z ogólnym celem redukcji emisji UE o 40%.Państwo członkowskie

Poprzedni cel na 2030 r., w porównaniu z 2005 r.

Nowy cel na 2030 r., w porównaniu z 2005 r., (propozycja Komisji Europejskiej)

Luksemburg

-40%

-50%

Szwecja

-40%

-50%

Dania

-39%

-50%

Finlandia

-39%

-50%

Niemcy

-38%

-50%

Francja

-37%

-47,5%

Holandia

-36%

-48%

Austria

-36%

-48%

Belgia

-35%

-47%

Włochy

-33%

-43,7%

Irlandia

-30%

-42%

Hiszpania

-26%

-37,7%

Cypr

-24%

-32%

Malta

-19%

-19%

Portugalia

-17%

-28,7%

Grecja

-16%

-22,7%

Słowenia

-15%

-27%

Czechy

-14%

-26%

Estonia

-13%

-24%

Słowacja

-12%

-22,7%

Litwa

-9%

-21%

Polska

-7%

-17,7%

Chorwacja

-7%

-16,7%

Węgry

-7%

-18,7%

Łotwa

-6%

-17%

Rumunia

-2%

-12,7%

Bułgaria

0%

-10%


Źródło: Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący aktualizacji rozporządzenia (UE) 2018/842

Dla każdego kraju UE zostanie opracowana strategia ograniczania emisji, aby upewnić się, że zmniejszają one emisje w stałym tempie przez cały okres.

Obecny system umożliwa jednak pewną elastyczność. Na przykład kraje UE mogą zachować, pożyczać i przenosić między sobą roczne przydziały emisji z jednego roku na drugi. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie dodatkowej rezerwy, która obejmowałaby nadwyżki pochłaniania CO2 przez kraje UE przekraczające ich cele określone w rozporządzeniu dotyczącym sektora użytkowania gruntów i leśnictwa. Państwa członkowskie mające trudności z osiągnięciem swoich celów redukcji emisji mogłyby korzystać z tej rezerwy, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków (np. osiągnięcia przez UE jako całości celu klimatycznego na rok 2030).

Co proponuje Parlament?

Posłowie chcą większej przejrzystości i odpowiedzialności za redukcję emisji w krajach UE, a także mniejszej elastyczności w zakresie zachowania, pożyczania i przenoszenia uprawnień. Chcą także zniesienia dodatkowej rezerwy zaproponowanej przez Komisję Europejską.

Parlament będzie mógł teraz rozpocząć negocjacje z Radą, która reprezentuje państwa UE, w sprawie ostatecznej wersji przepisów.

Inne inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Inne środki, które mają pomóc UE w wypełnieniu zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego w sprawie walki ze zmianą klimatu, to m.in.:


Zapoznaj się z naszymi infografikami o postępach UE w realizacji celów związanych ze zmianą klimatu