Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Cele i działania Unii Europejskiej 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się, jakie działania podejmuje Unia Europejska, by zrealizować ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w różnych sektorach, by przeciwdziałać zmianie klimatu.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Cele i działania Unii Europejskiej. ©AP Images/European Union-EP  

Aby zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatycznym, w październiku 2014 r. szefowie państw i rządów Unii Europejskiej przyjęli nowe cele dotyczące klimatu i energii na 2030 r., które obejmują m.in. wiążący cel ograniczenia do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40% poniżej poziomu z 1990 r. oraz dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do drugiej połowy XXI wieku. Te cele stanowią także wkład Unii Europejskiej w realizację postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża.

W listopadzie 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową strategię UE na rzecz osiągnięcia gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r., zawierającą osiem możliwych ścieżek.

Parlament Europejski przyjął rezolucję przedstawiającą jego zalecenia w dniu 14 marca 2019 r.

Posłowie wezwali UE do podniesienia celu redukcji emisji do 2030 r. i powtórzyli stanowisko Parlamentu, aby przeznaczyć co najmniej 35% wydatków UE na badania w celu wspierania celów klimatycznych.

Sprawdź naszą infografikę na temat postępów UE w realizacji celów związanych ze zmianą klimatu.

Aby osiągnąć powyższe cele, Unia Europejska opracowała ambitne prawodawstwo.


Przemysł: System handlu emisjami


Celem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle poprzez zobowiązanie firm do posiadania pozwolenia na każdą tonę emitowanego CO2. Firmy muszą kupować pozwolenia za pośrednictwem aukcji. Dodatkowo system oferuje pewne zachęty do pobudzania innowacji w sektorze.


Europejski system handlu uprawnieniami do emisji jest pierwszym i największym na świecie rynkiem uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Reguluje około 45% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE i obejmuje około 11 000 elektrowni i zakładów produkcyjnych w UE. Celem UE jest zmniejszenie do 2030 roku emisji o 43% do 2030 roku w porównaniu z 2005 rokiem.


Dowiedz się więcej na temat funkcjonowania unijnego systemu handlu emisjami i jego reformie.


Ograniczenie emisji dwutlenku węgla z innych sektorów


Sektory nieobjęte systemem handlu emisjami  - takie jak transport, rolnictwo, budownictwo i gospodarka odpadami - stanowią prawie 60% ogólnej emisji gazów cieplarnianych w UE. Celem UE jest zmniejszenie emisji pochodzących z tych sektorów o 30% do 2030 r. w porównaniu z 2005 r.

By tego dokonać, państwa członkowskie uzgodniły krajowe cele redukcyjne, które są obliczane na podstawie produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca. Kraje UE o niższych dochodach otrzymają odpowiednie wsparcie, by osiagnąć swoje cele.


Dowiedz się, jakie są cele redukcyjne poszczególnych państw członkowskich i w jaki sposób mniej zamożne kraje UE będą wspierane.


Potencjał lasów dla walki ze zmianą klimatu


Lasy pochłaniają rocznie równowartość 10,9% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. UE chce wykorzystaćten potencjał do walki ze zmianami klimatycznymi. Przepisy unijne mają m.in. zapobiegać emisjom powodowanym przez wylesianie poprzez zobowiązanie każdego państwa członkowskiego do rekompensowania zmian w użytkowaniu gruntów poprzez lepsze zarządzanie już istniejącymi lasami lub zalesianie.


Sprawdź naszą infografikę, aby dowiedzieć się, w jaki sposób UE wykorzystuje lasy do walki ze zmianą klimatu.


Redukcja emisji z samochodów


Samochody osobowe i dostawcze wytwarzają 15% emisji CO2 w UE. Parlament zatwierdził surowsze limity emisji CO2 dla samochodów: nowe cele redukcji emisji CO2 do 2030 r. to 37,5% redukcji dla nowych samochodów osobowych i 31% dla dostawczych.


Ponadto, 18 kwietnia posłowie zatwierdzili plan zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów ciężarowych o 30% do 2030 r., w porównaniu do poziomów emisji z 2019 r. Parlament wzywa również do podjęcia środków ułatwiających przejście na pojazdy elektryczne i hybrydowe.


Dowiedz się więcej o nowych celach w zakresie emisji CO2 dla samochodów.