Postępy UE w realizacji celów związanych ze zmianą klimatu (infografika) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Climate change target  

UE wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Sprawdź nasze infografiki, aby dowiedzieć się, jak postępuje ich realizacja.

Przeciwdziałanie zmianie klimatu jest jednym z najważniejszych priorytetów UE. Zobowiązała się ona do osiągnięcia licznych celów i podjęła szereg działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jakie poczyniła postępy? Co mówią fakty?

Cele klimatyczne do osiągnięcia w 2020 r.

Cele UE na 2020 r. zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym w 2008 r. Jednym z nich jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami w 1990 r.

W 2015 r. wielkość emisji gazów cieplarnianych w UE spadła już o 22% w porównaniu z poziomami w 1990 r.  Zgodnie z najnowszymi prognozami państw członkowskich opartymi na istniejących środkach UE nadal jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Oczekuje się, że w 2020 r. emisje będą o 26% niższe niż w 1990 r.

Z wczesnych szacunków wynika jednak, że emisje gazów cieplarnianych w UE wzrosły w 2017 r. UE dyskutuje obecnie nad zaostrzeniem celów na 2030 r. i nad ustanowieniem ambitniejszej strategii do 2050 r. w perspektywie konferencji COP24, która odbędzie się w grudniu w Katowicach.

Postępy w sektorze energetycznym i przemysłowym

Aby osiągnąć wspomniany wyżej cel, UE podejmuje działania w wielu dziedzinach.

Jednym z nich jest unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który obejmuje emisje gazów cieplarnianych na dużą skalę w sektorach energetycznym i przemysłowym oraz lotniczym (około 45% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE).

W latach 2005–2016 emisje z elektrowni i fabryk objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) spadły o 26%. Jest to zdecydowanie więcej niż wynosi przyjęty na 2020 r. cel ich redukcji o 23%.

Stan realizacji celów krajowych

Aby ograniczyć emisje z innych sektorów (budownictwo mieszkaniowe, rolnictwo, gospodarka odpadami, transport – z wyjątkiem lotnictwa), na mocy decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego państwa członkowskie UE określają krajowe cele w zakresie redukcji emisji. Emisje z sektorów objętych celami krajowymi były w 2016 r. o 11% niższe niż w 2005 r., co oznacza przekroczenie celu na 2020 r., który zakładał ich redukcję o 10%.

Climate change target