Strefa Schengen: Które państwa do niej należą i które starają się o członkostwo? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Do Schengen, czyli obszaru, gdzie zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych, należy 26 państw. Dowiedz się, które starają się o przystąpienie.

Swobodny przepływ osób - prawo do życia, nauki, pracy i emerytury w dowolnym miejscu w UE - jest prawdopodobnie najbardziej namacalnym osiągnięciem integracji europejskiej.


Dzięki utworzeniu strefy Schengen w 1995 roku na granicach wewnętrznych UE całkowicie zniesiono kontrole. Obecnie strefa Schengen obejmuje większość państw UE: z wyjątkiem Irlandii, która utrzymuje w mocy klauzulę opt-out i zarządza własną wspólną strefą podróżowania razem z Wielką Brytanią, a także Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii, które są zobowiązane do przystąpienia do strefy Schengen. Do strefy należą również cztery kraje spoza UE - Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.


Rozszerzenie strefy Schengen

Pomimo spełnienia przez Bułgarię i Rumunię niezbędnych kryteriów oraz wielokrotnych wezwań ze strony Parlamentu Europejskiego strefa Schengen nie została jeszcze rozszerzona o te dwa kraje. Potrzebna jest do tego jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich. Chorwacja prowadzi starania, żeby przystąpić do strefy, a Cypr korzysta z tymczasowej derogacji.


20 lutego 2018 roku w Komisji Wolności Obywatelskich odbyło się wysłuchanie poświęcone przyszłości Schengen.


W trakcie spotkania poseł Carlos Coelho (EPL, Portugalia) powiedział o wejściu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen: "Pomogliśmy wam. Odrobiliście swoją pracę domową, ale problemem jest jednomyślność w Radzie". Coelho jest autorem sprawozdania w sprawie reformy Systemu Informacyjnego Schengen.

Poseł Emilian Pavel (S&D, Rumunia) powiedział: "Przedłużanie tej ​​sytuacji, tej niepewności, pogarsza wizerunek UE, bo udzie widzą, że jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii".

Z kolei poseł Emil Radev (EPL, Bułgaria) przypomniał: "Komisja Europejska wielokrotnie mówiła, że ​​zarówno Rumunia, jak i Bułgaria spełniły wszystkie kryteria techniczne, ale nie jesteśmy członkami Schengen, ponieważ niektóre kraje wyrażają sprzeciw. To smutne, że pozwalamy polityce stanąć na drodze zasadom". Poseł Asim Ademov (EPL, Bułgaria) mówił o "braku solidarności i o podwójnych standardach".

Warunki przystąpienia do strefy Schengen 
  • Państwo musi wykazać, że jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za kontrolowanie zewnętrznej granicy strefy Schengen w imieniu innych państw również należących do tej strefy 
  • Państwo musi stosować określone przepisy Schengen, takie jak zasady dotyczące kontroli granicznej na lądzie, morzu i w powietrzu, wydawania wiz, współpracy policyjnej i ochrony danych osobowych 
  • Państwo musi podjąć skuteczną współpracę z innymi państwami Schengen w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych; 
  • Państwo musi ustanowić połączenie z systemem informacyjnym Schengen (SIS) oraz wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz wykorzystywać oba te systemy 

W spotkaniu w Komisji Wolności Obywatelskich uczestniczył również Dimitris Avramopoulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Komisarz nazwał Schengen "głównym symbolem jedności" i wezwał "Radę, by ostatecznie zdecydowała o przystąpieniu so rodziny Schengen Bułgarii, Rumunii i oczywiście Chorwacji, gdy tylko będzie ona technicznie gotowa".


Parlament Europejski zgodził się na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen w czerwcu 2011 r. Ostateczna decyzja, czy dane państwo może przystąpić do strefy, musi zostać podjęta jednogłośnie przez rządy państw członkowskich w Radzie.

Strefa Schengen  

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych

Od 2015 r., w związku z kryzysem migracyjnym, a także wzrostem zagrożeń terrorystycznych, szereg państw strefy Schengen przywróciło kontrole na granicach wewnętrznych.


Wprowadzenie kontroli kilkukrotnie przedłużano, a w przypadku niektórych krajów, obowiązują one od tego czasu.


Posłanka Tanja Fajon (S&D, Słowenia), sprawozdawczyni odpowiedzialna za rewizję kodeksu granicznego Schengen, powiedziała w trakcie spotkania w Komisji Wolności Obywatelskich: "Kontrola granic wewnętrznych nie powinna być napędzana politycznie. Rządy powinny znieść te środki tak szybko, jak to możliwe".


Poseł Carlos Coelho zauważył, że "Schengen zostało przekształcone w kozła ofiarnego z powodu niepowodzeń polityki bezpieczeństwa i azylowej". Z kolei poseł Jussi Halla-Aho (EKR, Finlandia) bronił kontroli wewnętrznej: "Istnieje bardzo niewiele alternatyw dla kontroli na granicach wewnętrznych, jeśli chcemy zmniejszyć wtórny i inny nieregularny ruch".


Ponad 1,25 miliarda podróży odbywa się w strefie Schengen każdego roku.


Dowiedz się więcej o strefie Schengen i środkóach podjętych dla jej wzmocnienia

Ten artykuł dotyczy debaty, która odbyła się w lutym 2018 r. Niektóre elementy zaktualizowano w 2020 r., aby odzwierciedlić fakt, że Wielka Brytania nie jest już członkiem UE.