40%-owa różnica w emeryturach kobiet i mężczyzn w UE: Co robi Parlament, by ją zmniejszyć? 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie zagłosują w środę nad propozycjami, które mogą zmniejszyć 40%-ową różnicę w emeryturach kobiet i mężczyzn w UE. O szczegółach rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Constance Le Grip.

Infografika: Różnica w emeryturach kobiet i mężczyzn w UE  

Kobiety w Europie zarabiają średnio około 16 proc. mniej niż mężczyźni, a gdy przechodzą na emeryturę, różnica wzrasta do 40 proc. Posłowie pracują nad projektem sprawozdania, w którym wzywają Komisję Europejską do podjęcia działań w celu zrównania pensji obu płci. Debata nad dokumentem odbędzie się w poniedziałek, 12 czerwca, a głosowanie w środę. O szczegóły zapytaliśmy jego autorkę, posłankę Constance Le Grip (EPL, Francja).

Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni i pracują krócej, co sprawia, że wpłacają mniej do systemu emerytalnego. Co jeszcze działa na ich niekorzyść?

Kobiety są nadreprezentowane w słabo płatnych pracach i niedoreprezentowane w dobrze płatnych (np. w sektorze technologicznym lub IT). W niektórych krajach kobiety wspierają w pracy swoich mężów, którzy są rolnikami, handlowcami lub rzemieślnikami, ale ich wysiłki nie są oficjalnie uznawane. Nie pobierają pensji i nie dostają gwarancji bezpieczeństwa socjalnego. Zmagają się z licznymi nierównościami, które skutkują emeryturami niższymi od tych, które pobierają mężczyźni.

Posłanka Constance Le Grip  

W Unii Europejskiej różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn waha się od 3,7 proc. do 48,8 proc. Dlaczego różnice między państwami członkowskimi są tak duże?

Jest wiele historycznych przyczyn takiego stanu rzeczy. Systemy emerytalne pozostają w gestii państw członkowskich i nie są zharmonizowane na poziomie europejskim. W niektórych krajach przepisy o równym wynagrodzeniu obowiązywały od lat, nawet zanim przystąpiły do UE. To oczywiście znajduje swoje odzwierciedlenie w pensjach. W innych krajach kobiety były mniej aktywne na rynku pracy i zatrudniane na podrzędnych stanowiskach, w ograniczonym wymiarze czasu lub na kontraktach krótkoterminowych.

Dlaczego w połowie państw członkowskich różnica w wynagrodzeniach rośnie?


To zjawisko wciąż wymaga analizy, ale wydaje się, że ekonomiczny i społeczny kryzys wyostrzył nierówności. Osoby w trudnej sytuacji, które przeważnie są kobietami, odczuły go silniej.

Jakie środki proponuje Pani, by zmniejszyć różnicę w wynagrodzeniach?

To powinno pozostać w kompetencji państw członkowskich, więc nie zamierzamy proponować harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej. Musimy zacząć od informowanie o problemie i trwających nierównościach. Najlepsze wyniki osiągają kraje, które nad zwiększeniem równości pracowały ostrożnie. Obliczając wysokość pensji, należałoby wziąć pod uwagę okresy, w których kobiety muszą zawiesić swoje kariery, aby opiekować się dziećmi.

Parlament i Komisja mogłyby wypracować wspólną europejską strategię, która zachęciłaby państwa członkowskie do przeanalizowania nierówności i wprowadzenia w życie środków na ich przezwyciężenie.


 W sprawozdaniu mówi Pani, że powinniśmy zachęcić obywateli, w szczególności kobiety, aby lepiej orientowały się w swoich finansach. Jak można to osiągnąć?

Chodzi bardziej o to, aby kobiety były świadome, jak ważne są osobiste finanse. Gdy rozpoczynają swoją karierę, powinny wiedzieć, jakie są pensje w ich kraju i sprawdzić, czy ich zarobki są z nimi zgodne. Np. praca na pół-etatu może wydawać się atrakcyjna, ale na dłuższą metę może prowadzić do niższej emerytury. 

W niektórych państwach członkowskich nawet jednej trzeciej kobiet w wieku emerytalnym nie przysługuje świadczenie emerytalne. Jak to możliwe?

To żony rolników, handlowców i rzemieślników, które już wspomniałam. Pracowały przez wiele lat, ale otrzymywały niskie pensje, które nie odzwierciedlały ich wysiłków. Problem nie polega na tym, że ukrywały swój przychód, ale na tym, że ich wysiłki nie są brane pod uwagę w wystarczającym stopniu.


Dowiedz się, jak Parlament walczy o równość płci w UE