Zmiana klimatu: Jak wykorzystać lasy w UE do zrównoważenia emisji CO2 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Lasy mają zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla. Dowiedz się, w jaki sposób można je wykorzystać w walce ze zmianą klimatu.

Lasy w Unii Europejskiej

Powierzchnia lasów w Unii Europejskiej wynosi 182 mln hektarów. Stanowią one 43% powierzchni UE: lasy w siedmiu państwach (Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii, Szwecji) stanowią  ponad 70% lasów w całej UE.

Lasy w UE  

Dlaczego lasy są tak ważne?

Lasy są ważne dla utrzymania ekosystemów: pozwalają chronić gleby przed erozją, są częścią cyklu wodnego, pozwalają chronić bioróżnorodność, stanowiąc siedlisko dla wielu gatunków zwierząt i roślin, pomagają regulować lokalny klimat. Lasy są ważne także dla walki ze zmianą klimatu, bo wychwytują dwutlenek węgla, zmniejszając jego ilość w atmosferze. Dlatego działania na rzecz lasów są jednym z aspektów walki Unii Europejskiej ze zmianą klimatu.

Co to jest LULUCF (użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo)?

To sektor, który obejmuje lasy i ziemię rolną oraz ziemię, której przeznaczenie zmieniono (np. zalesienie nieużytków rolnych, wykarczowanie lasu pod ziemię rolną).

W przeciwieństwie do innych, sektor ten przyczynia się nie tylko do emisji gazów cieplarnianych, ale może także pochłaniać je z atmosfery. CO2 jest usuwany z atmosfery przede wszystkim przez lasy - nowe i te już istniejące. Z kolei emisja gazów wynika ze zmiany sposobu użytkowania gruntów (w szczególności z karczowania lasów i wykorzystywania ziemi na potrzeby produkcji rolnej), deforestacji oraz z ziemi rolnej.

Szacuje się, że unijne lasy mogą pochłaniać 10,9% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE każdego roku.

Lasy w UE przyczyniją się do redukcji gazów cieplarnianych  

Czego dotyczy propozycja?

Posłowie chcą zapobiec emisjom wynikającym z deforestracji. Każde państwo będzie miało obowiązek zrekompensowania zmian w użytkowaniu gruntu (co powoduje emisje gazów) poprzez lepsze zarządzanie już istniejącymi lasami albo poprzez zalesianie.

Przepisy ustanawiają ramy prawne po 2021 roku i pozostają w zgodzie z unijnymi zobowiązaniami w ramach porozumienia paryskiego.

Przepizy zostały przyjęte na sesji plenarnej w kwietniu 2018 roku większością 574 głosów, przeciw było 79 posłów, wstrzymało się 32.

Kolejne kroki

Zanim przepisy wejdą w życie, muszą zostać jeszcze przyjęte przez państwa cżłonkowskie (Radę).

Zasada "no debit"  

Wysiłki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu

Poza ww. przepisami Parlament Europejskie pracuje również nad rozporządzeniem w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w latach 2021–2030, które reguluje większość całkowitej emisji gazów w UE - ok. 60% w 2014 roku - z sektorów: transportu, rolnictwa, budownictwa oraz odpadów, a w lutym 2018 roku przyjął reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS), który zobowiązuje ponad 11,000 elektrowni i fabryk w Unii Europejskiej do posiadania pozwolenia na emisję każdej tony CO2. Te trzy grupy przepisów mają przyczynić się do realizacji przez UE postanowień porozumienia klimatycznego z Paryża.

Aktualizacja artykułu opublikowanego 13 września 2017 roku.