Zatrudnienie młodzieży: działania UE zmierzające do osiągnięcia tego celu 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Młodzi ludzie pracują w przestrzeni coworkingowej. Zdjęcie: CoWomen on Unsplash  

Bezrobocie młodych ludzi to nadal poważny problem w Europie. Dowiedz się, jakie środki zaradcze wprowadziła UE.

Polityki zatrudnienia i dotyczące młodych ludzi leżą w gestii państw członkowskich, ale UE uruchomiła szereg inicjatyw wspierających polityki krajowe w ramach działań dla bardziej socjalnej Europy.


To wsparcie polega głównie na finansowaniu programów do walki z bezrobociem ludzi młodych, poprawy jakości przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych, oferowania możliwości międzynarodowego kształcenia, miejsc pracy oraz inspirowania młodzieży dzięki możliwościom wolontariatu.


Dane o bezrobociu wśród młodych ludzi

Dzięki pierwszej pracy, młodzi ludzie stają się niezależnymi i pewnymi siebie obywatelami. Brak możliwości rozwoju i długotrwałe bezrobocie wśród młodych ludzi zwiększa prawdopodobieństwo, że w przyszłości ponownie będą bezrobotni i pogarsza ich perspektywy zawodowe. Niepowodzenie w szukaniu pracy lub możliwości szkolenia wywołuje w młodych ludziach poczucie wyizolowania i braku sensu. Ponadto, bezrobocie wśród młodych ma negatywny wpływ na gospodarkę i starzejące się społeczeństwa.


Kryzys gospodarczy i finansowy w 2008 r. dotknął w szczególności ludzi młodych. Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lat w UE wzrosła z 15% w 2008 r. do 24% na początku 2013 r., a najwyższy poziom odnotowano w Grecji (60%), Hiszpanii (56,2%), Chorwacji (49,8%), Włoszech (44,1%) i Portugalii (40,7%).


W kolejnych latach, stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE stale spadała (do 14,1% w grudniu 2019 r.). Kryzys wywołany przez COVID-19 grozi ponownym pogorszeniem sytuacji, pogarszając już niepokojący poziom bezrobocia wśród młodych ludzi w niektórych państwach członkowskich. W sierpniu 2020 r., stopa bezrobocia młodzieży w UE-27 wyniosła 17,6%.


Finansowanie inicjatyw pomagających młodym ludziom

UE podjęła szereg inicjatyw, których celem jest zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży. W 2013 r. kraje UE postanowiły uruchomić „gwarancję dla młodzieży” – inicjatywę unijną, w ramach której państwa członkowskie zobowiązały się, że zagwarantują wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości ofertę zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.


Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych to główne narzędzie UE pomagające finansować działania i programy wprowadzane przez kraje UE w celu realizowania „gwarancji dla młodzieży”, takich jak oferowanie szkoleń i pomaganie młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy, a także stwarzanie zachęt dla pracodawców.


Inicjatywa dotyczy w szczególności regionów w UE, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%.


W następstwie kryzysu koronawirusowego, w ramach szerszego Pakietu wsparcia zatrudnienia ludzi młodych, UE pracuje obecnie nad propozycją wzmocnienia gwarancji dla młodzieży i rozszerzenia jej zasięgu, przez dotarcie do grup szczególnie wrażliwych i podniesienie granicy wieku do 29 lat, oraz lepsze dostosowanie jej do indywidualnych i rynkowych potrzeb.


Według Komisji Europejskiej, od 2014 r. roku do udziału w programach „gwarancji dla młodzieży” zarejestrowało się ponad 20 mln młodych ludzi, a Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapewniła bezpośrednie wsparcie dla ponad 2,4 mln młodych ludzi do końca 2017 roku.

Zatrudnienie młodzieży: Działania UE zmierzające do osiągnięcia tego celu.  

Dobrej jakości szkolenia zawodowe

Uruchomiono również europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego w celu wspierania „gwarancji dla młodzieży” i poprawy jakości przyuczania do zawodu w Europie.


Aby zapewnić młodym ludziom możliwość zdobycia wysokiej jakości doświadczenia zawodowego w bezpiecznych warunkach i na uczciwych zasadach, a jednocześnie poprawić ich szanse na zatrudnienie, w 2014 r. państwa członkowskich uzgodniły ramy jakości staży.


Oferowanie międzynarodowych możliwości

W Unii, odpowiedzialność za strategie polityczne dotyczące szkolnictwa wyższego i programów szkoleń spoczywa na państwach członkowskich. Rolą UE jest zatem koordynacja możliwości państw członkowskich i wspieranie ich działań poprzez koordynowanie strategii i instrumenty finansowania, takie jak program Erasmus+ lub fundusze unijne.


Zainicjowany w 1999 r. międzyrządowy Proces boloński ułatwia wzajemne uznawanie dyplomów szkolnictwa wyższego w 48 krajach. Obecnie istnieje europejski proces niewiążącego wzajemnego uznawania stopni licencjackich, magisterskich i doktoranckich.


Aby dalej wspierać ten proces, kraje UE przyjęły w 2018 r. zalecenie w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia i szkolenia na poziomie wyższym i średnim II stopnia oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą. Zalecenie Rady wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w celu wprowadzenia automatycznego uznawania dyplomów do 2025 roku.


Instrumenty wspierające uznawanie kwalifikacji i ułatwiające transgraniczną walidację efektów szkolenia oraz uczenia się przez całe życie już istnieją w UE. Na przykład:


Celem UE jest stworzenie europejskiego obszaru edukacji dającego wszystkim młodym ludziom dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń oraz możliwość znalezienia pracy na całym kontynencie.


Unijny program na rzecz edukacji, rozwoju zawodowego, młodzieży i sportu w Europie nazywa się Erasmus+. Skupia się on na mobilności i współpracy międzynarodowej. Rozpoczęty jako program wymiany studenckiej w 1987 r., rozwinął się w szeroki program łączący inicjatywy obejmujące edukację szkolną i szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie dorosłych, pozaformalne i nieformalne formy uczenia młodzieży oraz sport.


Erasmus+ daje studentom możliwość studiowania za granicą, oferuje możliwości nauczania i szkolenia dla pracowników sektora edukacji, wspiera staże i wymiany młodzieży. Organizacje (takie jak szkoły, uniwersytety, organizacje młodzieżowe itp.) mogą również otrzymać fundusze na budowanie strategicznych partnerstw i sojuszy z organizacjami z innych krajów.


Erasmus+ (2014-2020) daje 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą; nawiązano również 25 000 partnerstw strategicznych. Posłowie do PE zaproponowali potrojenie budżetu programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Platforma „Twoja pierwsza praca z EURES-em” służy promowaniu mobilności zawodowej, informując ludzi młodych o możliwościach zatrudnienia w innych krajach UE.


Platforma ta dopasowuje CV młodych osób poszukujących pracy (czyli osób w wieku od 18 do 35 lat pochodzących ze wszystkich krajów UE‑28 oraz Norwegii i Islandii, które są zainteresowane zdobyciem doświadczenia zawodowego za granicą) do ofert pracy lub stażu u pracodawców poszukujących młodych pracowników.


Inspirowanie młodzieży

Działający od końca 2016 roku Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie do końca 2020 roku.


Do września 2019 r., ponad 161 000 młodych ludzi zarejestrowało się do udziału w programie.


W 2019 r., posłowie zatwierdzili priorytety dla nowego programu na lata 2021-2027, w tym wolontariat w zakresie pomocy humanitarnej poza UE i więcej możliwości dla młodych ludzi o mniejszych szansach, z odległych regionów lub ze środowisk migracyjnych.


Dowiedz się więcej o politykach społecznych UE: