Zarządzanie odpadami w UE: Fakty i liczby (infografika) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Zapoznaj się z infografiką i dowiedz się, w jaki sposób zarządza się odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej.

Chociaż odpady komunalne stanowią mniej niż 1/10 z 2,5 mld ton odpadów wytwarzanych rocznie w UE, to są bardzo widoczne i mają złożony charakter - ze względu na skład, wiele źródeł i związek z wzorcami konsumpcji w społeczeństwie.

Infografika: Odpady w UE  

Wytwarzanie odpadów w Europie

W latach 2005-2016 średnia ilość odpadów komunalnych na mieszkańca zmniejszyła się o 7% w skali UE. Tendencje są jednak zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich, np. w Danii, Niemczech, Grecji, na Malcie i w Czechach zanotowano wzrost, a w Bułgarii, Hiszpanii, na Węgrzech, w Rumunii i w Holandii - spadek. W wartościach bezwzględnych w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej odpadów produkuje się w Danii, na Malcie, Cyprze i w Niemczech, a najmniej - w Rumunii, Polsce, w Czechach i na Słowacji. Ponadto warto zaznaczyć, że państwa zamożniejsze mają tendencję do wytwarzania większej ilości odpadów na mieszkańca, a turystyka przyczynia się do wyższych wskaźników na Cyprze i na Malcie.

Infografika: Produkcja odpadów w państwach UE  

Gospodarowanie odpadami

Unikanie tworzenia odpadów to najkorzystniejsze rozwiązanie dla środowiska. Jednak każdy przedmiot, z którego korzystamy, prędzej czy później staje się odpadem, który wymaga przetworzenia.

Zgodnie z unijną "hierarchią gospodarki odpadami" zapobieganie powstawaniu odpadów i ponowne wykorzystywanie są najbardziej pożądanymi scenariuszami, następnie - recykling(w tym kompostowaniem), inne odzyskiwanie (np. spalanie odpadów i wytwarzanie w ten sposób energii - kontrowersyjne w niektórych krajach) i usuwanie, np. poprzez składowanie, czyli najbardziej szkodliwa opcja zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia, chociaż jedna z najtańszych

47% wszystkich odpadów komunalnych w UE podlega recyklingowi lub kompostowaniu - wynika ze statystyk z 2016 r. Jednak praktyki w zakresie gospodarowania odpadami są bardzo różne w różnych krajach UE; kilka krajów nadal składuje duże ilości odpadów komunalnych.

Składowiska niemal w ogóle nie istnieją w północno-zachodniej Europie (Belgia, Holandia, Szwecja, Dania, Niemcy, Austria, Finlandia), gdzie główną rolę ma spalanie wraz z recyklingiem. Poza tym Niemcy i Austria także należą do pańśtw UE, które recyklingują najwięcej odpadów.


Składowiska są nadal popularne we wschodniej i południowej części Unii Europejskiej: 12 krajów składuje co najmniej połowę odpadów komunalnych: na Malcie, w Grecji, na Cyprze i w Rumunii - ponad 80%, w Chorwacji, na Łotwie, na Słowacji, w Bułgarii co najmniej 60%, w Hiszpanii, na Węgrzech, w Czechach i Portugalii - co najmniej połowę.

Pozostałe kraje: Estonia, Luksemburg, Francja, Irlandia, Słowenia, Włochy, Wielka Brytania, Litwa i Polska wysyłają nie więcej niż jedną trzecią odpadów na składowiska, wykorzystują również spalanie, a recyklingowi poddają ponad 40% (z wyjątkiem Estonii odpadów z gospodarstw domowych.

Należy podkreślic, że w latach 2005-2016 ilość odpadów składowanych na wysypiskach zmniejszyła się znacząco w Estonii, Finlandii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, Irlandii.

Na sesji plenarnej 18 kwietnia 2018 posłowie zaktualizowali przepisy regulujące gospodarkę odpadami, w tym takze cele w dziedzinie recyklingu, opakowań i składowania odpadów na wysypiskach. To kolejny krok na drodze do przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której zasoby są wykorzystywane w bardziej efektywny sposób.