Przyszłość polityki rolnej: "Nie" posłów dla cięć budżetowych i renacjonalizacji 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą sprawiedliwej, konkurencyjnej i zrównoważonej wspólnej polityki rolnej po 2020. Podkreślają znaczenie wspólnych zasad i odpowiedniego finansowania.

30 maja Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym przedstawił, w jaki sposób chce zmodernizować wspólną politykę rolną (WPR) po 2020 roku.

Posłowie podkreślili znaczenie utrzymania zintegrowanej polityki na poziomie UE i obecnego poziomu finansowania, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, jakość żywności, zabezpieczyć dochody rolników i przeciwdziałać zmianie klimatu.

Wspólne ramy dla całej UE

Posłowie z zadowoleniem przyjęli propozycje Komisji Europejskiej z listopada 2017 roku przedstawione w komunikacie pt. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Komisja proponuje uproszczenie i lepsze ukierunkowanie wsparcia oraz umożliwienia krajom UE dostosowania WPR do ich potrzeb.

Posłowie stanowczo odrzucają jednak jakąkolwiek renacjonalizację WPR, ponieważ mogłoby to zakłócić konkurencję i mieć negatywny wpływ na konsumentów. Parlament Europejski chce bowiem zapewnić przestrzeganie tych samych wysokich standardów jakości w całej UE.

Potrzebne jest odpowiednie finansowanie

Posłowie odrzucili także zaproponowaną obniżkę finansowania dla sektora rolnego. Jakiekolwiek cięcia w budżecie szkodziłyby konkurencyjności, zagrażałyby dochodom gospodarstw rolnych i hamowały innowacje - czytamy w sprawozdaniu. Poseł sprawozdawca Herbert Dorfmann (EPL, Włochy) podkreślił w trakcie debaty plenarnej, że spadek wpływów do budżetu UE spowodowany Brexitem nie może być pokrywany przez rolników. Zdaniem posła najważniejszą rzeczą do rozważenia jest to, jakiego rodzaju rolnictwo jest potrzebne w Europie: "Osobiście uważam, że powinniśmy dysponować gospodarstwami rodzinnymi, zrównoważonymi, innowacyjnymi i atrakcyjnymi dla młodych ludzi".

Informacje dodatkowe

Sprawozdanie jest odpowiedzią na dokument Komisji Europejskiej i zostało przyjęte tuż przed propozycjami reformy WPR, które Komisja ma przedstawić 1 czerwca.

Reforma WPR jest ściśle powiązana z przyszłym wieloletnim budżetem UE. W osobnej rezolucji w sprawie długoterminowego budżetu przyjętej na sesji plenarnej 30 maja posłowie skrytykowali plany Komisji Europejskiej dotyczące ograniczenia finansowania WPR i polityki spójności.