Ochrona zapylaczy: do czego dąży Parlament Europejski (wideo) 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą powstrzymać spadek populacji pszczół i innych owadów zapylających w UE oraz wprowadzić więcej środków dla ochrony różnorodności gatunków zapylających.

Liczebność zapylaczy w Europie i innych częściach świata spada. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał Komisję Europejską do zaproponowania dalszych działań dla lepszej ochrony pszczół i innych owadów zapylających w Europie.


W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę UE na rzecz owadów zapylających. Strategia Komisji proponuje środki przeciwdziałające spadkowi ich liczebności, która zagraża naszym ekosystemom i gospodarkom. Jako główne obszary do niezbędnych działań wymienia ochronę różnorodności oraz niedobór badań i wiedzy na ten temat.


Rezolucja zatwierdzona przez Parlament 18 grudnia 2019 r. krytykuje proponowane przez KE środki jako niewystarczające do usunięcia głównych przyczyn wymierania owadów zapylających, takich jak zmiana klimatu, intensywne rolnictwo i utrata siedlisk. Rezolucja Parlamentu wzywa KE do oceny wpływu obowiązujących środków zawartych w polityce, aby na szczeblu UE przeciwdziałać spadkowi liczebności dzikich zapylaczy w bardziej skuteczny i ukierunkowany sposób .

Ograniczenie pestycydów kluczowe dla ochrony zapylaczy

Wpływ pestycydów na owady zapylające wynika z toksyczności substancji czynnej i poziomu narażenia. Zdaniem posłów do PE, aby promować różnorodność biologiczną roślin i przyczyniać się do bezpieczeństwa żywności, ograniczenie stosowania pestycydów powinno stać się nadrzędnym celem przy opracowywaniu przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR).


W kwietniu 2018 r. UE zgodziła się ograniczyć stosowanie na zewnątrz trzech pestycydów neonikotynoidowych (były to: imidaklopryd, klotianidyna i tiametoksam) po tym, jak wykazano, że stanowią one duże zagrożenie dla pszczół. Kilka państw członkowskich zgłosiło jednak wyjątkowe odstępstwa dotyczące ich stosowania na ich terytorium.


W celu lepszej ochrony owadów zapylających, posłowie do PE zwracają się o obowiązkowe ogólnounijne cele ograniczenia stosowania pestycydów i wzywają Komisję do opracowania przepisów zakazujących produkcji, sprzedaży i stosowania w UE wszystkich pestycydów na bazie neonikotynoidów.

Musimy w szczególności przedyskutować procedury dopuszczania pestycydów, bo w tej dziedzinie są ogromne braki. Teraz nadeszła pora, aby Komisja wywiązała się ze swoich zobowiązań.”

Współsprawozdawca rezolucji PE, Martin Häusling (Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie, Niemcy) 
Udostępnij ten cytat: 

Więcej badań i lepsze monitorowanie spadku populacji zapylaczy

Chociaż istnieją mocne dowody świadczące o alarmującym spadku populacji zapylaczy oraz zidentyfikowano główne zagrażające im czynniki, wciąż istnieją znaczne luki w wiedzy na ten temat i całkowity zakres spadku liczebności nie jest znany. Posłowie do PE chcą uzyskać pełny obraz problemu i zebrać niezbędne dane, więc domagają się zwiększenia funduszy na badania przyczyn spadku liczebności pszczół ora na monitorowanie gatunków owadów zapylających i ich populacji w UE. Parlament opowiada się również za opracowaniem pestycydów, które nie są szkodliwe dla zapylaczy.

Dowiedz się więcej o przepisach UE o dobrostanie zwierząt