Luka płacowa między kobietami a mężczyznami: fakty i liczby (infografika) 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który obchodzimy 8 marca, dowiedz się więcej o nierównościach ekonomicznych w UE między kobietami a mężczyznami.

W tym roku mija 25 lat od przyjęcia Deklaracji Pekińskiej ONZ mającej na celu wsparcie pozycji kobiet na całym świecie, 10 lat od utworzenia ONZ w Kwestii Kobiet, jednostki ONZ poświęconej równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, oraz pięć lat od przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, wśród których znajduje się równość płci.


Jaka jest zatem obecna sytuacja w tej kwestii? Dużo już osiągnięto, ale nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami utrzymują się, również na rynku pracy. Średnio, kobiety w UE otrzymują niższe wynagrodzenie od mężczyzn.

Zrozumieć lukę płacową 
  • Luka płacowa między kobietami a mężczyznami to różnica w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn. 
  • Nieskorygowana luka płacowa to różnica między średnimi zarobkami na godz. brutto mężczyzn i kobiet wyrażona jako odsetek zarobków mężczyzn. Nie bierze pod uwagę czynników takich jak wykształcenie, wiek, ilość przepracowanych godzin ani rodzaj pracy. 
  • Dane dotyczą tylko firm z co najmniej 10 pracowników. 

Jak duża jest różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE?

Kobiety w UE zarabiają średnio prawie 15% mniej na godzinę od mężczyzn. Sytuacja w państwach członkowskich bardzo się różni:największą lukę płacową między kobietami a mężczyznami odnotowano w Estonii (23%), a krajem UE o najniższej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest Rumunia (3%). Polska ma jedną z najniższych luk płacowych w UE - 8,8%.

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach UE.  

Jednak niższa luka płacowa ze względu na płeć niekoniecznie oznacza, że w danym kraju panuje większa równość między płciami. Często jest w krajach, w którym kobiety są mniej aktywne na runku pracy. Z kolei wyższa luka płacowa może oznaczać, że wiele kobiet wykonuje niskopłatne zawody lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin.

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy

Przyczyny różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są złożone - to nie tylko kwestia równości wynagrodzeń za taką samą pracę, należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Statystyki na temat kobiet i mężczyzn na rynku pracy w UE  

Mimo że więcej kobiet niż mężczyzn w UE zdobywa wyższe wykształcenie, są one mniej obecne na rynku pracy. Prawie 30% kobiet w UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin i znacznie częściej niż mężczyźni przerywają pracę, aby opiekować się dziećmi lub innymi członkami rodziny - spośród kobiet nieaktywnych zawodowo, 31% nie pracuje z powodu obowiązków rodzinnych lub opiekuńczych, podczas gdy ten powód podaje tylko 4,2% nieaktywnych zawodowo mężczyzn w UE.


Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmienia się wraz z wiekiem pracowników - zazwyczaj jest niższa dla osób wchodzących na rynek pracy, a potem rośnie, chociaż i tutaj występują różnice między krajami członkowskimi. Wysokość luki płacowej różni się również w zależności od branży, a w 2017 r. w większości krajów UE była wyższa w sektorze prywatnym niż w sektorze publicznym - np. w Polsce luka płacowa w sektorze publicznym wynosiła 2,8%, w porównaniu do 16,1% w sektorze prywatnym.


Kolejną ważną przyczyną luki płacowej jest fakt, że więcej kobiet niż mężczyzn wykonuje gorzej płatne zawody, a mniej pracuje w sektorach o wyższych wynagrodzeniach. Na przykład w UE w 2018 r. było średnio więcej mężczyzn niż kobiet naukowców i inżynierów - 59% w porównaniu do 41%. Polska wypada na tym tle znacznie lepiej - prawie 49% naukowców i inżynierów w naszym kraju to kobiety. Średnio w UE, kobiety zajmują tylko 33% stanowisk managerskich.

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn powoduje również, że kobiety są bardziej narażone na ubóstwo w starszym wieku. W 2018 r., kobiety w UE w wieku powyżej 65 lat otrzymywały o średnio 30% niższe emerytury niż mężczyźni. W przypadku luki emerytalnej między płciami również są duże różnice między państwami członkowskimi - od 43% w Luksemburgu do 1% w Estonii, w porównaniu do 18,7% w Polsce.

Przeczytaj więcej działaniach Parlamentu w celu zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn