Wpływ koronawirusa na gospodarkę: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

UE zapewni dodatkowe wsparcie finansowe dla krajów członkowskich, aby chronić miejsca pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa.

©Prostock-studio/AdobeStock  

Wiele firm przechodzi teraz poważne trudności ekonomiczne z powodu kryzysu związanego z COVID-19 i musiało tymczasowo zawiesić lub znacznie ograniczyć swoje działania i godziny pracy dla pracowników. Aby wesprzeć pracodawców i chronić pracowników i osoby prowadzące działalność na własny rachunek przed utratą pracy lub dochodów, Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną  - w skrócie SURE - jako uzupełnienie krajowych działań na rzecz ochrony zatrudnienia. Oczekuje się, że zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2020 roku.

Ta propozycja to część pakietu unijnych środków dla pomocy państwom członkowskim w przeciwdziałaniu kryzysowi związanemu z koronawirusem.


Dowiedz się, jakie inne kroki UE podjęła w celu zwalczania pandemii.


Ochrona miejsc pracy w czasie kryzysu

W czasie kryzysu, UE zapewniałaby w ramach programu SURE pomoc finansową w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach krajom UE, które zwrócą się o wsparcie. Pomoc służyłaby finansowaniu krajowych programów skrócenia czasu pracy, zasiłków dla bezrobotnych i podobnych instrumentów ochrony miejsc pracy. Do 100 miliardów euro będzie dostępne dla wszystkich 27 państw członkowskich.

Mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy 
  • Skracanie wymiaru czasu pracy pozwala firmom i przedsiębiorstwom borykającym się z trudnościami gospodarczymi tymczasowo skrócić godziny pracy pracowników, którzy następnie otrzymują rekompensatę za utratę dochodów od państwa członkowskiego. 

Pozwoliłoby to rodzinom utrzymać dochody, a firmy i przedsiębiorstwa byłyby w stanie chronić moce produkcyjne i pracowników, zapewniając stabilność rynku. W dłuższej perspektywie, programy skrócenia czasu pracy mogą zapobiec poważniejszym konsekwencjom dla gospodarki i pomóc firmom szybciej wyjść z kryzysu,


Przyjmując z zadowoleniem utworzenie programu SURE i wzywając państwa członkowskie do jego szybkiego wdrożenia, Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR, Słowacja), przewodnicząca parlamentarnej Komisji Zatrudnienia, powiedziała: „Jest to ważny wyraz solidarności UE i pomocny instrument łagodzenia społeczno-ekonomicznych skutków kryzysu koronawirusowego. Wspierając programy zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobne środki, SURE pomoże firmom mającym trudności ekonomiczne utrzymać miejsca pracy dla pracowników”.


Unijne rozwiązanie wspierające zatrudnienie

Chociaż SURE to tymczasowy instrument zaprojektowany specjalnie do walki ze skutkami pandemii koronawirusa, Komisja Europejska pracuje również nad nowymi wnioskiem dotyczącym europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych w celu wsparcia zatrudnienia i ochrony pracowników, którzy tracą pracę z powodu wstrząsów gospodarczych.

Parlament Europejski powiedział, że taki podstawowy system zasiłków dla bezrobotnych bezpośrednio przyczyniłby się do stabilizacji dochodów gospodarstw domowych, wzmacniając tym samym socjalny wymiar Europy. W rezolucji przyjętej 17 kwietnia, posłowie do PE powtórzyli wezwanie do ustanowienia stałego europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych, aby chronić europejskich pracowników przed utratą dochodów.


Przyszły europejski program reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych ma na celu zmniejszenie presji na finanse publiczne państw członkowskich poprzez zapewnienie wsparcia dla krajowych instrumentów mających na celu utrzymanie miejsc pracy i umiejętności oraz ułatwienia powrotu do pracy. Oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi swój wniosek jeszcze w tym roku.

Przeczytaj o działaniach UE w celu walki z bezrobociem i ubóstwem.