Udostępnij tę stronę: 

UE podejmuje wiele działań w walce z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Przedstawiamy je na naszej podzielonej tematycznie osi czasu.

Dowiedz się o działaniach UE w zakresie opieki zdrowotnej, badań, gospodarki, miejsc pracy, społeczeństwa, podróży, transportu i aby pomóc swoim partnerom na całym świecie w walce z COVID-19.

OPIEKA ZDROWOTNA 
description: Wspieranie sektora opieki zdrowotnej i zapewnianie dostępu do sprzętu medycznego  
 • Odroczenie nowych wymogów dotyczących sprzętu medycznego 
  17 kwietnia 2020 

  Parlament decyduje się odroczyć wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, aby zapobiec niedoborom podstawowego sprzętu medycznego na rynku lub opóźnieniom w jego dostawach.

  infographic illustration    
 • Wsparcie sektora ochrony zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych 
  17 kwietnia 2020 

  UE uruchamia ponad 3 mld euro ze swego budżetu na potrzeby dystrybucji środków medycznych, koordynacji transportu pacjentów oraz sprzętu medycznego, a także by wspierać organizowanie szpitali polowych. Na dłuższą metę ze środków tych będą również finansowane ośrodki badawcze oraz ośrodki, w których przeprowadzane będą testy.

  infographic illustration    
 • Ułatwianie importu sprzętu medycznego 
  3 kwietnia 2020 

  Unia czasowo znosi opłaty celne oraz VAT od importu, aby ułatwić przywóz sprzętu medycznego z krajów trzecich.

  infographic illustration    
 • Stworzenie wspólnej unijnej rezerwy sprzętu medycznego 
  20 marca 2020  

  UE tworzy strategiczne zapasy respiratorów, masek wielokrotnego użytku, sprzętu laboratoryjnego i środków leczniczych (w ramach rescEU), aby wspomóc państwa członkowskie borykające się z ich niedoborem.

  infographic illustration    
 • Zintensyfikowanie produkcji 
  20 marca 2020 

  Zapewnienie swobodnego dostępu do zharmonizowanych norm europejskich dotyczących środków medycznych (masek, odzieży ochronnej, środków ochrony dróg oddechowych itp.), aby ułatwić zwiększenie ich produkcji.

  infographic illustration    
 • Utworzenie europejskiego zespołu ekspertów 
  17 marca 2020 

  Powstaje zespół siedmiu epidemiologów i wirusologów z różnych państw członkowskich, którego zadaniem jest formułowanie wytycznych unijnych dotyczących reakcji na koronawirusa oraz koordynowanie środków zarządzania ryzykiem.

  infographic illustration    
 • Zagwarantowanie dostępności środków ochrony indywidualnej  
  15 marca 2020 

  Eksport środków ochrony indywidualnej (masek, przyłbic ochronnych, odzieży ochronnej itp.) do krajów spoza Unii Europejskiej wymaga zezwolenia.

  infographic illustration    
 • Wspólne zakupy sprzętu medycznego 
  28 lutego 2020 

  Państwa członkowskie łączą siły w ramach umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień na zakup środków ochronnych (rękawiczek, masek, kombinezonów itp.), respiratorów oraz zestawów do testowania na obecność koronawirusa.

  infographic illustration    
BADANIA NAUKOWE 
description: Wspieranie badań naukowych i innowacji, aby zapewnić skuteczne leczenie i szczepionki  
 • 117 mln euro na projekty badawcze w walce z Covid-19 
  12 maja 2020 

  W ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych, która jest partnerską inicjatywą między UE a przemysłem farmaceutycznym, zostanie wyasygnowane 117 mln euro. Kwota ta posłuży do wspierania 8 projektów dotyczących opracowywania metod leczenia i diagnostyki (do 72 mln euro będzie pochodzić z budżetu UE). Nabór wniosków do przyspieszonej procedury ogłoszono w marcu.

  infographic illustration    
 • Światowy akcja składania deklaracji wkładów finansowych na rzecz sfinansowania rozwoju diagnostyki i szczepionek 
  4 maja 2020 

  UE i jej globalni partnerzy organizują maraton składania deklaracji wkładów finansowych, zachęcający kraje i organizacje na całym świecie do składania zobowiązań, aby pomóc w zebraniu docelowej kwoty 7,5 mld euro wstępnego finansowania dla rozwoju i wdrażania diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi.

  infographic illustration    
 • Platforma udostępniania danych dla naukowców 
  20 kwietnia 2020 

  Aby wesprzeć naukowców w Europie i na świecie w walce z pandemią koronawirusa, Komisja Europejska wraz z kilkoma partnerami uruchamia europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i dzielenie się dostępnymi danymi naukowymi

  infographic illustration    
 • 164 mln euro dla przedsiębiorstw typu start-up i na innowacje 
  20 marca 2020 

  Na program pilotażowy „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji przyznaje się 164 mln euro. Kwota ta posłuży wspieraniu przedsiębiorstw typu start-up i małych firm, które opracowują technologie umożliwiające walkę z pandemią.

  infographic illustration    
 • 80 mln euro dla CureVac – firmy pracującej nad szczepionką przeciw koronawirusowi 
  16 marca 2020 

  UE przekazuje prawie 80 mln euro innowacyjnej firmie niemieckiej CureVac na opracowanie i produkcję szczepionki przeciwko koronawirusowi.

  infographic illustration    
 • 48,25 mln euro na sfinansowanie 18 projektów badawczych realizowanych przez 151 zespołów naukowych 
  6 marca 2020 

  W ramach programu „Horyzont 2020” Unia Europejska przeznacza 48,25 mln euro na sfinansowanie 18 projektów badawczych prowadzonych przez 151 zespołów naukowych. Środki te mają służyć opracowaniu szczepionek, nowych metod leczenia i szybkich testów diagnostycznych, co umożliwi lepsze przygotowanie się do potencjalnych wybuchów epidemii w przyszłości oraz szybsze reagowanie na nie.

  infographic illustration    
GOSPODARKA 
description: Wspieranie sektora finansowego i przedsiębiorstw  
 • Maksymalna elastyczność w przekazywaniu unijnych funduszy strukturalnych 
  23 kwietnia 2020 

  Nowe instrumenty prawne umożliwią państwom członkowskim przenoszenie środków finansowych między trzema głównymi funduszami spójności (Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym i Funduszem Spójności), pomiędzy różnymi kategoriami regionów oraz pomiędzy priorytetowymi dziedzinami w obrębie konkretnych funduszy.

  infographic illustration    
 • Apel Parlamentu o kompleksowy pakiet na rzecz naprawy gospodarczej 
  17 kwietnia 2020 

  Posłowie apelują w rezolucji o kompleksowy pakiet środków wsparcia gospodarki europejskiej po kryzysie Covid-19. W skład pakietu miałyby wchodzić obligacje zabezpieczone przez budżet Unii, a także unijny fundusz solidarnościowy na rzecz walki z koronawirusem w wys. co najmniej 50 mld euro.

  infographic illustration    
 • Wsparcie EBI dla gospodarki (65 mld euro) 
  16 kwietnia 2020 

  Europejski Bank Inwestycyjny tworzy fundusz gwarancyjny w wys. 25 mld euro, dzięki któremu będzie możliwe uruchomienie do 200 mld euro na pomoc dla gospodarki europejskiej, w uzupełnieniu do 40 mld euro, które uruchomiono już wcześniej.

  infographic illustration    
 • Europejski plan działania na rzecz stopniowego znoszenia środków ograniczania pandemii koronawirusa 
  15 kwietnia 2020 

  Komisja i Rada Europejska przedstawiają wytyczne i zalecenia dla państw członkowskich dotyczące znoszenia środków ograniczania pandemii.

  infographic illustration    
 • Natychmiastowa pomoc dla co najmniej 100 tys. MŚP 
  6 kwietnia 2020 

  Jako że kryzys dotknął szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie, Unia Europejska przeznacza na pomoc dla nich ok. 8 mld euro.

  infographic illustration    
 • Unijne fundusze strukturalne na podstawowe inwestycje i zasoby (37 mld euro) 
  27 marca 2020  

  W ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa z unijnych funduszy strukturalnych udostępnia się 37 mld euro na wsparcie dla systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rynków pracy.

  infographic illustration    
 • Większa elastyczność fiskalna  
  23 marca 2020 

  Unia uelastycznia swe przepisy budżetowe, aby umożliwić państwom członkowskim nadzwyczajne wydatki na walkę z pandemią.

  infographic illustration    
 • Zmiana zasad pomocy państwa 
  19 marca 2020 

  Państwa członkowskie mogą elastycznie stosować zasady pomocy państwa, aby zapewnić przedsiębiorstwom każdej wielkości dostateczną płynność i zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.

  infographic illustration    
 • Program EBC dotyczący zakupów nadzwyczajnych w związku z pandemią (750 mld euro) 
  18 marca 2020 

  Europejski Bank Centralny uruchamia tymczasowy program zakupu papierów wartościowych sektora prywatnego i publicznego. Wartość programu wynosi 750 mld euro – kwota ta stanowi uzupełnienie 120 mld euro, które uruchomiono w związku z pandemią już wcześniej.

  infographic illustration    
ZATRUDNIENIE I SPOŁECZEŃSTWO 
description: Wspieranie dochodów gospodarstw domowych oraz miejsc pracy w czasie kryzysu  
 • Ochrona miejsc pracy i wspieranie przedsiębiorstw (100 mld euro) 
  23 kwietnia 2020 

  Państwa członkowskie otrzymują do 100 mld euro na pożyczki na korzystnych warunkach, aby umożliwić przedsiębiorstwom utrzymanie zatrudnienia oraz skrócić czas pracy, a jednocześnie oferować wsparcie dochodu.

  infographic illustration    
 • Pomoc najbardziej potrzebującym 
  23 kwietnia 2020 

  Aby obniżyć ryzyko infekcji, żywność i podstawową pomoc materialną z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym można będzie dostarczać za pomocą bonów elektronicznych lub papierowych. Będzie można również zapewniać sprzęt ochronny dla dostawców i wolontariuszy.

  infographic illustration    
 • Pomoc dla rolników i rybaków 
  23 kwietnia 2020 

  UE uelastycznia sposób finansowania rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, aby pomóc tym sektorom poradzić sobie ze skutkami epidemii Covid-19.

  infographic illustration    
 • Aplikacje monitorujące COVID-19: zapewnianie prywatności i ochrony danych  
  17 kwietnia 2020 

  Komisja Europejska wydała wytyczne i zestaw narzędzi UE w zakresie opracowywania nowych aplikacji wspierających walkę z COVID-19. Parlament podkreśla, że wszelkie środki cyfrowe do walki z pandemią muszą być w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

  infographic illustration    
 • Pomoc finansowa z Funduszu Solidarności (800 mln euro) 
  26 marca 2020 

  Rozszerza się zakres Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, aby objąć nim sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego. W 2020 r. państwa członkowskie najbardziej dotknięte skutkami pandemii otrzymają z tego funduszu 800 mln euro.

  infographic illustration    
 • Unikanie przeciążenia sieci 
  19 marca 2020 

  Unia zwraca się do firm takich jak Netflix, Facebook i YouTube o obniżenie jakości streamingu, by uniknąć przeciążenia sieci.

  infographic illustration    
PODRÓŻE I TRANSPORT 
description: Ograniczenie możliwości podróży i zapewnienie świadczenia niezbędnych usług  
 • Koniec pustych przelotów 
  26 marca 2020 

  Tymczasowo zawiesza się unijne przepisy dotyczące przydziałów czasu na start i lądowanie, które zobowiązują linie lotnicze do wykorzystywania planowanych przydziałów czasu, aby zachować je w kolejnym sezonie.

  infographic illustration    
 • Zapewnienie stałego przepływu towarów i usług 
  18 marca 2020 

  UE tworzy tzw. „zielone korytarze”, czyli priorytetowe pasy ruchu na przejściach granicznych, aby zapewnić dostawy podstawowych towarów oraz niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego na jednolitym rynku.

  infographic illustration    
 • Ograniczenie podróży w celu zahamowania rozwoju epidemii 
  17 marca 2020 

  UE tymczasowo zamyka swe granice zewnętrzne, aby zatrzymać rozwój Covid-19. Zamknięcie granic dotyczy podróży, których odbycie nie jest niezbędne.

  infographic illustration    
 • Repatriacja obywateli UE 
  Od stycznia 2020 

  Dzięki Mechanizmowi Ochrony Ludności, dziesiątki tysięcy obywateli UE wracają do domu z państw trzecich na całym świecie.

  infographic illustration    

Dezinformacja na temat pandemii rozprzestrzenia się, utrudniając walkę z wirusem. UE zapewnia i aktywnie promuje wiarygodne informacje oraz współpracuje z platformami internetowymi w celu usuwania fałszywych wiadomości i oszustw internetowych.


Możesz również zapoznać się z naszym podsumowaniem 10 działań UE w walce z pandemią koronawirusa.

Globalna reakcja UE 
description: Wspieranie wysiłków krajów partnerskich w walce z pandemią koronawirusa  
 • Pożyczki w wysokości 3 mld euro dla krajów sąsiadujących i partnerskich 
  15 maja 2020 

  UE zatwierdza pożyczki w wysokości 3 miliardów euro, aby pomóc krajom sąsiadującym i krajom partnerskim w łagodzeniu negatywnych społecznych i gospodarczych skutków pandemii przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej.

  infographic illustration    
 • UE uruchamia humanitarny most powietrzny 
  8 maja 2020 

  UE uruchamia humanitarny most powietrzny do transportu pracowników humanitarnych i zaopatrzenia awaryjnego do krytycznych obszarów na całym świecie.

  infographic illustration    
 • 3,3 mld euro wsparcia UE dla Bałkanów Zachodnich 
  29 kwietnia 2020 

  UE mobilizuje pakiet pomocowy o wartości ponad 3,3 mld euro dla partnerów z Bałkanów Zachodnich, zapewniając wsparcie dla ich sektorów opieki zdrowotnej, odbudowy społecznej i gospodarczej, pomocy humanitarnej dla uchodźców oraz pomocy makro- i mikrofinansowej.

  infographic illustration    
 • Ponad 20 mld euro wsparcia dla krajów partnerskich 
  8 kwietnia 2020 

  UE uruchomia pakiet „Team Europe”, aby pomóc krajom najbardziej podatnym na zagrożenia w walce z pandemią i łagodzeniu jej społecznych i gospodarczych konsekwencji, w szczególności w Afryce, sąsiedztwie UE, ale również w Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach .

  infographic illustration    
 • Do 28 milionów euro na wsparcie badań w Afryce subsaharyjskiej 
  8 kwietnia 2020 

  Partnerstwo europejskie i krajów rozwijających się na rzecz prób klinicznych (EDCTP) ogłosiło trzy zaproszenia do wyrażenia zainteresowania wsparciem potencjału badawczego w Afryce Subsaharyjskiej, z budżetem do 28 mln euro finansowanym z programu „Horyzont 2020” na rzecz badań i innowacji.

  infographic illustration    
 • 240 milionów euro dodatkowego wsparcia dla krajów sąsiadujących udzielających schronienia uchodźcom syryjskim 
  31 marca 2020 

  UE zatwierdza nowy pakiet w wysokości prawie 240 milionów euro, aby zapewnić dodatkową pomoc uchodźcom z Syrii i osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji w Iraku, Jordanii i Libanie, a także wesprzeć kraje udzielające schronienia w mierzeniu się z wyzwaniami dotyczącymi m.in. zdrowia publicznego.

  infographic illustration    
 • 700 mln euro na wsparcie Grecji w zarządzaniu migracją 
  3 marca 2020 

  UE udostępnia 350 milionów euro wsparcia dla Grecji, do której przybywa większość uchodźców i migrantów. O dodatkową pomoc finansową w wysokości 350 mln euro można wnioskować w ramach budżetu korygującego. Grecja otrzymała również wsparcie w zakresie sprzętu medycznego, zespołów medycznych, schronień, namiotów i koców w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności.

  infographic illustration