Jak zachować różnorodność biologiczną: polityka UE 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Milion gatunków jest zagrożony wyginięciem na całym świecie. Dowiedz się, co robi UE, aby zachować różnorodność biologiczną.

Bliski wyginięcia ryś iberyjski  

Aby chronić zagrożone gatunki, UE chce wspierać i chronić różnorodność biologiczną w Europie.


W styczniu, Parlament wezwał do utworzenia ambitnej strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r., aby zająć się głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej. Strategia powinna też wyznaczyć prawnie wiążące cele, w tym powiększenie obszarów naturalnych do co najmniej 30% terytorium UE i przeznaczenie 10% wieloletniego budżetu UE na wspieranie różnorodności biologicznej.

W odpowiedzi na wezwanie Parlamentu oraz w ramach Zielonego Ładu, Komisja Europejska przedstawiła nową strategię 2030 w maju 2020 roku.

Przewodniczący parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska Pascal Canfin (Francja, Renew Europe) z zadowoleniem przyjął zobowiązanie do ograniczenia stosowania pestycydów o 50% oraz że proces produkcji 25% produktów rolnych ma być organiczny do 2030 r., a także do rozszerzenia zasięgu obszarów naturalnych na co najmniej 30% terytorium UE, ale powiedział, że strategie muszą stać się prawem UE i zostać wdrożone.


Dowiedz się więcej o znaczeniu bioróżnorodności.

Co zrobiono dla ochrony różnorodności biologicznej i zagrożonych gatunków w Europie?

Działania UE na rzecz wsparcia różnorodności biologicznej są kontynuowane w ramach strategii różnorodności biologicznej do 2020 r. wprowadzonej w 2010 roku.

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2020:  • Natura 2000 to największa sieć obszarów chronionych na świecie, z kluczowymi terenami rozrodu i odpoczynku dla rzadkich i zagrożonych gatunków, oraz rzadkimi typami siedlisk przyrodniczych

  • Inicjatywa UE dotycząca owadów zapylających ma na celu przeciwdziałanie spadkowi liczebności zapylaczy w UE i przyczynienie się do globalnych wysiłków na rzecz ochrony przyrody, koncentrując się na poprawie wiedzy, eliminowaniu przyczyn i podnoszeniu świadomości na temat spadku*


Ponadto, dzięki programowi działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), bliskie wyginięcia ryś iberyjski i pustułeczka bułgarska zostały uratowane.


Dowiedz się więcej o zagrożonych gatunkach w Europie.


Ostateczny przegląd strategii 2020 nie został jeszcze zakończony, ale według zatwierdzonego przez Parlament przeglądu śródokresowego,  jest postęp w realizowaniu celów w zakresie ochrony gatunków i siedlisk, zachowania i przywracania ekosystemów oraz poprawy stanu mórz, ale należy przyspieszyć ich realizację.


Cel zwalczania inwazji obcych gatunków był na dobrej drodze do realizacji, natomiast w sprawie wkładu rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i zwiększenie różnorodności biologicznej poczyniono niewielkie postępy.


Sieć obszarów chronionych Natura 2000 w Europie znacznie poszerzyła się w ciągu ostatniej dekady i obecnie obejmuje ponad 18% powierzchni lądowej UE.


W latach 2008-2018, morska sieć Natura 2000 powiększyła się czterokrotnie, do 360 000 km2. Odnotowano wzrost populacji wielu gatunków ptaków, a sytuacja wielu innych gatunków i siedlisk znacznie się poprawiła.


Mimo sukcesów, skala tych inicjatyw jest niewystarczająca, aby zrównoważyć negatywną tendencję. Główne przyczyny spadku różnorodności biologicznej - utrata i degradacja siedlisk, zanieczyszczenie, zmiana klimatu i inwazyjne gatunki obce - nadal istnieją, a wiele z nich pogarsza się, co wymaga znacznie większych wysiłków w sprawie ochrony przyrody.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030

Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen przedstawiła unijną strategię na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. jako ważny element zobowiązań w ramach Zielonego Ładu. Strategia ma iść w parze ze strategią „od pola do stołu”.


Przez następne 10 lat, UE skoncentruje się na ogólnounijnej sieci obszarów chronionych na lądzie i morzu, na konkretnych zobowiązaniach dla odnowienia zdegradowanych systemów, na umożliwieniu zmiany dzięki możliwym do wykonania i wiążącymi środkom oraz na objęciu wiodącej roli w globalnej walce o zachowanie różnorodności biologicznej.


Nowa strategia prezentuje ambicje UE dotyczące globalnych ram ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r., które mają zostać przyjęte na 15. konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, która ma odbyć się w Chinach.


Po przyjęciu strategii, Komisja Europejska planuje przedstawić konkretne propozycje do 2021 roku.


*W grudniu 2019 r., posłowie do PE stwierdzili, że inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających jest niewystarczająca do wyeliminowania przyczyn spadku ich liczebności.

Dowiedz się więcej o przepisach UE o dobrostanie zwierząt