Zielony Ład: klucz do neutralnej klimatycznie i zrównoważonej UE 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament chce, aby Zielony Ład był podstawą unijnego pakietu na rzecz odbudowy po COVID-19. Dowiedz się więcej o tym planie działań na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Walka ze zmianą klimatu jest jednym z priorytetów UE.  

Podczas pandemii koronawirusa, gospodarka uległa spowolnieniu, dzięki czemu zmniejszyły się emisje dwutlenku węgla, ale UE stanęła w obliczu recesji. W rezolucji przyjętej 15 maja tego roku, Parlament wezwał do ambitnego planu naprawy z Zielonym Ładem w centrum.

W odpowiedzi, Komisja Europejska przygotowała „Next Generation EU” - plan ożywienia gospodarczego zatwierdzony przez Parlament w lutym 2021 roku. Razem z wieloletnim budżetem UE na lata 2021-2027, plan ma na celu zbudowanie bardziej ekologicznej, integracyjnej, cyfrowej i zrównoważonej Europy i pomóc wzmocnić jej odporność na przyszłe kryzysy, takie jak kryzys klimatyczny.


In response, the European Commission came up with Next Generation EU, the EU’s plan for the economic recovery, which was approved by the Parliament in February 2021. The plan, along with the EU long-term budget for 2021-2027, aims to create a greener, more inclusive, digital and sustainable Europe and increase resilience to future crises such as the climate crisis.

W listopadzie 2019, Parlament ogłosił kryzys klimatyczny, wzywając Komisję Europejską do tego, by wszystkie jej wnioski legislacyjne były zgodne z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C i z celem znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


Komisja Europejska przygotowała więc Europejski Zielony Ład - plan działania dla Europy, aby mogła stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku.

Przeczytaj o postępach UE w realizacji celów związanych ze zmianą klimatu.

Pierwsze kroki w ramach Zielonego Ładu

Finansowanie zielonej transformacji

W styczniu, Komisja Europejska przedstawiła plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy, czyli strategię finansowania Zielonego Ładu poprzez przyciągnięcie w ciągu następnej dekady co najmniej jednego biliona euro inwestycji publicznych i prywatnych.

W ramach planu inwestycyjnego, mechanizm sprawiedliwej transformacji powinien pomóc złagodzić społeczno-gospodarcze efekty transformacji dla pracowników i społeczności najbardziej dotknięte zmianą. W maju 2020 r., KE zaproponowała utworzenie instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego w celu wspierania ekologicznych inwestycji w regionach zależnych od paliw kopalnych, który został zatwierdzony przez PE w czerwcu 2021 roku.

Parlament i Rada doszły do porozumienia w sprawie wprowadzenia nowych źródeł dochodów dla zasilenia unijnego budżetu i planu odbudowy gospodarczej UE po COVID-19. Obejmowałyby one zyski z systemu handlu emisjami oraz mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, który nakładałyby opłaty od importu określonych towarów.

Aby zachęcić do inwestowania w ekologiczne działania i zapobiec „pseudoekologicznemu marketingowi”, Parlament przyjął 18 czerwca nowe przepisy definiujące zrównoważone inwestycje.

W listopadzie, posłowie posłowie wystąpili również o przejście z niezrównoważonego systemu gospodarczego na zrównoważony, co jest kluczowe dla rozwoju długoterminowej strategicznej autonomii UE i zwiększenia jej odporności.

Dowiedz się, jak Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pomoże europejskim regionom w przejściu na bardziej zieloną gospodarkę.

Neutralność klimatyczna jako prawnie wiążący cel

W marcu 2020 r., KE zaproponowała europejskie prawo o klimacie - ramy prawne dla osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. W styczniu, Parlament wezwał do ustanowienia ambitniejszych celów redukcji emisji niż te pierwotnie zaproponowane przez KE.

Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia unijnego celu redukcji emisji do 2030 r. z 40% do co najmniej 55%. Parlament zatwierdził europejskie prawo o klimacie 24 czerwca 2021 roku. Cel na 2030 r. i cel neutralności klimatycznej do 2050 r. będą prawnie wiążące, przybliżając UE do jej celu dotyczącego ujemnych emisji po 2050 r. i potwierdzając jej wiodącą rolę w globalnej walce ze zmianą klimatu, przed szczytem klimatycznym COP26 w listopadzie 2021 roku.


Powinno to umożliwić łatwiejsze przeniesienie celów do prawodawstwa i przynieść korzyści, takie jak: czystsze powietrze, woda i gleba, niższe rachunki za energię, odnowione domy, lepszy transport publiczny i więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych, mniej odpadów, zdrowsza żywność, oraz poprawa zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń.

Biznes również odniesie korzyści, ponieważ pojawiają się możliwości w obszarach, w których Europa dąży do wyznaczania światowych standardów. Oczekuje się również, że będzie generować miejsca pracy, na przykład w sektorze energii odnawialnej, energooszczędnych budynków i procesów.

Dowiedz się jak UE przyczynia się do światowych działań klimatycznych z naszej osi czasu najważniejszych wydarzeń.

Uwolnienie potencjału europejskiego przemysłu i MŚP

W Marcu 2020 r., KE przedstawiła nową strategię przemysłową dla Europy, aby zapewnić, że europejskie przedsiębiorstwa przejdą transformację w stronę neutralności klimatycznej i cyfrowej przyszłości.

W listopadzie, Parlament wystąpił o dokonanie weryfikacji projektu strategi, aby wziął pod uwagę skutki pandemii dla sektora przemysłowego. Europosłowie chcą, aby UE w pierwszej, początkowej fazie skupiła się na wspieraniu przemysłu w odbudowie, a następnie przeszła do fazy transformacji i wzmocnieniu autonomii. W maju 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała zaktualizowaną strategię przemysłową.


99% europejskich firm to małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), odpowiadające za 50% PKB Unii Europejskiej oraz za 2 z 3 miejsc pracy, więc KE zaproponowała nową strategię dla MŚP, wspierającą innowacje, ograniczającą biurokrację i dającą lepszy dostęp do finansowania.

Oczekuje się, że posłowie do PE przegłosują na grudniowej sesji plenarnej swoje stanowiska w sprawie początkowej strategii na rzecz MŚP i zwrócą się do Komisji o jej uaktualnienie w obliczu kryzysu koronawirusowego, podkreślając przy tym problemy z płynnością i aspekty cyfrowe oraz deklarując wsparcie dla dążenia do bardziej zielonej gospodarki.

Przeczytaj o wyzwaniach, jakimi ma się zająć nowa strategia przemysłowa.

Wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym

W marcu, KE przedstawiła też plan działania UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujący środki w całym cyklu życia produktów, promujące procesy gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierające zrównoważoną konsumpcję i gwarantujące ograniczenie odpadów. Skoncentruje się na:

Stworzenie zrównoważonego systemu żywnościowego

Sektor spożywczy jest jednym z głównych czynników napędzających zmianę klimatu. Mimo że rolnictwo w UE jest jedynym dużym sektorem rolnym na świecie, który ograniczył emisję gazów cieplarnianych (o 20% od 1990 r.), nadal odpowiada za około 10% emisji (w tym za 70% z nich z są odpowiedzialne zwierzęta).


Przedstawiona przez Komisję w maju 2020 r. strategia od pola do stołu powinna zapewnić stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, jednocześnie dbając o źródła utrzymania rolników. Obejmuje ona cały łańcuch dostaw żywności, od ograniczenia stosowania pestycydów i zmniejszenia sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych o połowę do zmniejszenia stosowania nawozów w celu promowania rolnictwa ekologicznego.

Przeczytaj, co Parlament robi w sprawie pestycydów w żywności.

Zachowanie różnorodności biologicznej

Jednocześnie UE dąży do rozwiązania problemu utraty różnorodności biologicznej, w tym potencjalnego wyginięcia jednego miliona gatunków. Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, zaprezentowana w maju przez Komisję Europejską, ma chronić przyrodę, odwrócić degradację ekosystemów i powstrzymać utratę bioróżnorodności. 

Parlament przyjął swoje stanowisko w sprawie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 - przywracanie przyrody do naszego życiaw 8 czerwca, nalegając, aby jej wdrażanie było spójne z innymi strategiami w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Dowiedz się więcej o strategii UE na rzecz bioróżnorodności do 2030 r.


Parlament opowiada się za zrównoważonym leśnictwem, ponieważ lasy odgrywają zasadniczą rolę w pochłanianiu i kompensowaniu emisji dwutlenku węgla. Posłowie dostrzegają również wkład leśnictwa w tworzenie miejsc pracy w społecznościach wiejskich oraz rolę, jaką UE mogłaby odegrać w ochronie i odbudowie zasobów leśnych na świecie.