Przyczyny migracji: dlaczego ludzie migrują? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Migracja ma wiele powodów - od bezpieczeństwa, demografii i praw człowieka po ubóstwo i zmiany klimatu. Dowiedz się więcej.

Grupa migrantów idąca wzdłuż torów kolejowych. ©Ajdin Kamber/AdobeStock  

Liczba osób zamieszkałych w kraju UE posiadających obywatelstwo państwa trzeciego na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 21,8 mln, czyli 4,9% ludności UE-27, natomiast 13,3 miliona osób mieszkających w jednym z krajów UE było obywatelami innego państwa członkowskiego UE.

Jakie są przyczyny migracji do Europy i w Europie?

Czynniki wypychające i przyciągające

Czynniki wypychające to powody, dla których ludzie opuszczają dany kraj, a przyciągające to przyczyny przeniesienia się do określonego kraju. Rozróżnia się trzy główne grupy czynników wypychających i przyciągających.


Czynniki społeczno-polityczne

Prześladowania na tle etnicznym, religijnym, rasowym, politycznym i kulturowym zmuszają ludzi do opuszczenia ich kraju. Istotnym czynnikiem jest wojna lub konflikt, zagrożenie konfliktem i prześladowania ze strony rządu. Osoby uciekające przed konfliktami zbrojnymi, łamaniem praw człowieka lub prześladowaniami, częściej są uchodźcami humanitarnymi, co ma wpływ na to, gdzie się osiedlają, ponieważ niektóre kraje mają bardziej liberalne podejście do migrantów humanitarnych niż inne. Takie osoby prawdopodobnie przeprowadzą się do najbliższego bezpiecznego kraju przyjmującego osoby ubiegające się o azyl.


W ostatnich latach wielu ludzi ucieka do Europy przed konfliktem, terrorem i prześladowaniami w swoich krajach. Ponad jedna czwarta z 295 800 osób ubiegających się o azyl, które uzyskały status ochrony w UE w 2019 r., pochodziła z ogarniętej wojną Syrii, a osoby z Afganistanu i Iraku były odpowiednio drugą i trzecią najliczniejszą grupą.

Zapoznaj się z naszą infografiką o liczbie wniosków o azyl w UE.

Czynniki demograficzne i ekonomiczne

Zmiany demograficzne wpływają na przemieszczanie się i migrację ludzi. Rosnąca lub malejąca, starzejąca się lub młoda populacja ma wpływ na wzrost gospodarczy i możliwości zatrudnienia w krajach pochodzenia lub politykę migracyjną w krajach docelowych.


Migracja demograficzna i ekonomiczna jest związana ze standardami pracy, bezrobociem i ogólną kondycją gospodarki danego kraju. Czynniki przyciągające to m.in. wyższe płace, lepsze możliwości zatrudnienia, wyższy standard życia i możliwości edukacyjne. Jeśli warunki ekonomiczne nie są sprzyjające i jest prawdopodobieństwo, że będą ulegać dalszemu pogorszeniu, większa liczba osób prawdopodobnie wyemigruje do krajów o lepszych perspektywach.


Według Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ, liczba pracowników migrujących, zdefiniowanych jako osoby migrujące w celu zatrudnienia, w 2017 r. wynosiła ok. 164 milionów na całym świecie i stanowiła prawie dwie trzecie migrantów międzynarodowych. Prawie 70% osób przebywało w krajach o wysokim dochodzie, 18,6% w krajach o wyższym średnim dochodzie, 10,1% w krajach o niższym średnim dochodzie i 3,4% w krajach o niskim dochodzie.


Czynniki środowiskowe

Środowisko zawsze było czynnikiem napędzającym migrację, ponieważ ludzie uciekają przed klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie, huragany i trzęsienia ziemi. Oczekuje się, że zmiany klimatu zaostrzą ekstremalne zjawiska pogodowe, więc jeszcze więcej osób może się przemieszczać w przyszłości.


Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, „migranci środowiskowi to osoby, które z powodu nagłych lub postępujących zmian środowiskowych negatywnie wpływających na ich życie lub warunki życia są zmuszone do opuszczenia swoich domów, czasowo lub na stałe, i które przeprowadzają się wewnątrz kraju lub za granicę”.


Trudno jest oszacować liczbę migrantów środowiskowych na całym świecie ze względu na inne czynniki mające wpływ, takie jak wzrost liczby ludności, ubóstwo, rządy, bezpieczeństwo i konflikty. Szacunki wahają się między 25 milionami a 1 miliardem do roku 2050.


Nowy pakt o migracji UE w tym roku

Skuteczne zarządzanie migracją, aby zająć się kwestią osób ubiegających się o azyl i ochrony granic zewnętrznych, od wielu lat jest priorytetem UE.

23 września Komisja Europejska zaproponowała nowy pakt o migracji i azylu, w którym określono ulepszone i szybsze procedury w całym systemie azylowym i migracyjnym UE. Nowy pakt stanowi przegląd rozporządzenia dublińskiego, w którym określa się państwo odpowiedzialne za rozpatrzenie każdego wniosku o azyl.


Przeczytaj o migracji w Europie