Parlament za sprawniejszą utylizacją odpadów elektronicznych  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament Europejski domaga się ostrzejszych norm utylizacji sprzętu elektronicznego i zmniejszenia obciążeń administracyjnych, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Posłowie przegłosowali nowelizację przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania zużytych urządzeń elektronicznych oraz zapobiegania ich nielegalnemu eksportowi, który może zagrażać zdrowiu ludzi lub środowisku.

Głosując nad nowelizacją przepisów z 2003 roku Parlament przyjął proponowane zmiany zdecydowaną większością 580 głosów, przy 37 głosach przeciwnych i 22 wstrzymujących się.


Karl-Heinz Florenz (EPP, DE), który odpowiadał za koordynację prac Parlamentu nad tym projektem legislacyjnym, powiedział: "nie możemy pozwolić sobie na dalsze marnowanie surowców wtórnych. Parlament wysyła silny sygnał do władz, producentów i użytkowników, aby każdy z nich w jak największym zakresie przyczyniał się do zwiększenia wykorzystania odpadów z urządzeń elektronicznych. Przyjęliśmy także rozwiązania, które zapobiegać będą wysyłaniu szkodliwych odpadów do krajów rozwijających się".


Do 2016 roku państwa członkowskie będą zobowiązane zapewnić zbiórkę co najmniej 85% zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w nich wytworzonych. Parlament proponuje dodatkowe zobowiązanie, aby do 2012 roku każde państwo zapewniło zbiórkę 4 kilogramów e-odpadów na mieszkańca (jak przewidują obecnie obowiązujące przepisy) lub tej samej ilości wagowej odpadów, jaką zebrano w tym państwie członkowskim w 2010 roku, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.


Odpady da się wykorzystać


Zbieranie i recykling e-odpadów ma na względzie nie tylko aspekty zdrowotne i środowiskowe, ale przyczynia się także do odzyskiwania cennych surowców zawartych w urządzeniach. Posłowie poparli ustanowienie obowiązujących poziomów odzyskiwania i wtórnego przetwarzania e-odpadów - od 50% do 75% (w zależności od kategorii sprzętu) oraz opowiedzieli się za wprowadzeniem nowego, co najmniej 5-procentowego limitu ponownego użycia.


Zakres dyrektywy


Dyrektywa obejmie swym zakresem wszystkie rodzaje e-odpadów z nielicznymi wyjątkami, takimi jak wielkogabarytowe instalacje i narzędzia przemysłowe, sprzęt wojskowy i pojazdy.  Zwolnione z obowiązku recyklingu powinny być także moduły fotowoltaiczne, które są instalowane i demontowane przez fachowców, a których przetwarzanie jest regulowane odrębnymi zapisami.


Obowiązki producentów, sprzedawców i konsumentów


Posłowie sugerują ograniczenie obciążeń administracyjnych spoczywających na przedsiębiorcach poprzez ujednolicenie procedur rejestrowania i sprawozdawczości. Ograniczona powinna także zostać sama liczba kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Koszty w przeważającej mierze ponosić będą producenci sprzętu zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Powinni oni także przestrzegać wymogów dotyczących eko-projektowania, ułatwiających ponowne użycie, demontaż i odzysk sprzętu i urządzeń.


Odpady do punktu zbiórki lub do... sklepu


Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych muszą mieć możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytych urządzeń do punktów zbiórki.  Użytkownicy powinni także mieć możliwość nieodpłatnego pozostawiania małogabarytowych e-odpadów w punktach sprzedaży detalicznej (KE przedstawi definicje odpadów małogabarytowych w odrębnych przepisach wykonawczych do dyrektywy). Z obowiązku odbioru odpadów małogabarytowych będą zwolnione małe sklepiki, ale już podmioty prowadzące sprzedaż na odległość powinny umożliwić użytkownikom końcowym zwrot małogabarytowych odpadów.


Nielegalny eksport


Zdarza się, że duże ilości e-odpadów są deklarowane jako nadające się do ponownego użycia i nielegalnie eksportowane do krajów rozwijających się, gdzie są utylizowane w niebezpiecznych warunkach, nierzadko przez dzieci. Popierając propozycje Komisji Europejskiej dotyczącą zaostrzenia inspekcji przesyłek, Parlament wyraźnie zaznaczył, że to na eksporterze ciąży obowiązek udowodnienia, że towar nadaje się do powtórnego wykorzystania.