Parlament zaostrza przepisy zapobiegające praniu pieniędzy 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Pranie pieniędzy dotyczy 2 - 5% światowego PKB rocznie GDPBelgium.©BELGA/J.ROOSENS  

Każdy rzeczywisty beneficjent lub właściciel przedsiębiorstwa, funduszu powierniczego lub holdingu musiałby znaleźć się w centralnym publicznym rejestrze, utworzonym w każdym państwie UE, zdecydował Parlament we wtorek. Projekt przepisów zapobiegających praniu pieniędzy nakładałby też na banki, audytorów, prawników, agentów nieruchomości, czy właścicieli kasyn obowiązek ostrożności wobec podejrzanych transakcji, aby utrudniać ukrywanie działań nielegalnych oraz unikanie opodatkowania.

Rejestry rzeczywistych właścicieli firm

 

Zgodnie z poprawkami wprowadzonymi przez posłów do przepisów, które mają zapobiegać praniu pieniędzy (AMLD), centralne rejestry publiczne, utworzone w każdym państwie członkowskim UE, zawierałyby informacje dotyczące ostatecznych beneficjentów wszelkich podmiotów prawnych, takich jak firmy, fundusze powiernicze lub holdingi.


Rejestry byłyby ze sobą połączone, interoperacyjne oraz publicznie dostępne, po uprzedniej identyfikacji osoby, która chciałaby się zapoznać z zawartymi w nich danymi, poprzez prostą rejestrację wniosku online, planują posłowie. Wprowadzili oni jednak również przepisy chroniące prywatność danych oraz zapewniające, że w rejestrach znalazłyby się tylko niezbędne informacje.


Uwaga na podejrzane transakcje

 

Zgodnie z projektem przepisów, banki oraz instytucje finansowe, prawnicy, audytorzy, księgowi, doradcy podatkowi, czy pośrednicy w handlu nieruchomościami, mieliby obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje własnych klientów. Również kasyna podlegałyby nowym zasadom, choć inne usługi z sektora gier hazardowych mogłyby zostać wyłączone przez państwa członkowskie, jeśli uznałyby one, że ryzyko naruszenia przepisów jest niskie.


Zmienione zasady stawiają na podejście oparte na analizie ryzyka, umożliwiając państwom członkowskim lepszą identyfikację, zrozumienie i ograniczanie ryzyka prania pieniędzy oraz finasowania terroryzmu. Parlament przyjął też w głosowaniu rozporządzenie dotyczące transferu środków, mające na celu poprawienie możliwości śledzenia płatników, odbiorców oraz przepływających pomiędzy nimi funduszy.


... oraz osoby pełniące ważne funkcje polityczne

 


Zasady dotyczące "osób politycznie eksponowanych", czyli narażonych na większe ryzyko korupcji, związane z funkcjami, które pełnią, objęłyby również osoby zajmujące, powierzone im przez dane państwo członkowskie, wysokie stanowiska na szczeblu krajowym, na przykład głowy państw, sędziów sądu najwyższego lub członków Parlamentu.


W przypadku relacji biznesowych wysokiego ryzyka, dotyczących wyżej wymienionych osób, możliwe byłoby zastosowanie dodatkowych środków, takich jak ustalenie źródła bogactwa oraz źródła finansowania.


Kolejne kroki

 

Parlament Europejski przegłosował projekt przepisów w pierwszym czytaniu w celu podsumowania prac wykonanych do tej pory oraz przekazania skonsolidowanej wersji uzgodnień Parlamentowi wybranemu na kolejna kadencję. Dzięki temu, posłowie wybrani w maju, będą mogli zadecydować o podjęciu pracy wykonanej przez poprzedników, aby nie zaczynać od początku.


Rezolucja legislacyjna dotycząca prania pieniędzy została przyjęta 643 głosami za, przy 30 glosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu. Rezolucja legislacyjna dotycząca transferu funduszy została przyjęta 627 za, przy 33 głosach przeciw i 18 wstrzymujących się.