Ochrona danych: Parlament przyjął nowe przepisy przystosowane do ery cyfrowej 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych zapewnią obywatelom lepszą kontrolę nad ich danymi osobowymi  

Posłowie zatwierdzili w czwartek nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych, które mają zapewnić użytkownikom internetu lepszą niż dotychczas kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz jednakowy, wysoki poziomu ochrony danych w całej UE, dostosowany do wyzwań ery cyfrowej. Nowelizacja ustanawia też minimalne normy dotyczące wykorzystania danych do celów policyjnych i sądowych.

Głosowanie Parlamentu wieńczy trwające ponad cztery lata prace mające na celu całkowitą przebudowę unijnych zasad ochrony danych. Nowe przepisy zastąpią obecną dyrektywę o ochronie danych z 1995 roku (powstała, kiedy internet dopiero raczkował) rozporządzeniem, które ma dać każdemu użytkownikowi sieci większą kontrolę nad jego prywatnymi informacjami w cyfrowym świecie smartfonów, mediów społecznościowych, bankowości internetowej i globalnych transferów danych.

"Rozporządzenie dotyczące ochrony danych sprawi, że wysoki, ujednolicony poziom ochrony danych w całej Unii Europejskiej stanie się rzeczywistością. To wielki sukces dla Parlamentu Europejskiego i zdecydowane europejskie "tak" dla silnej ochrony praw konsumentów i konkurencji w epoce cyfrowej. Obywatele sami będą mogli podjąć decyzję, jakich informacji osobistych będą chcieli udzielić"- powiedział poseł-sprawozdawca Jan Philipp Albrecht (Zieloni, DE).

"Rozporządzenie zapewni też przedsiębiorstwom większą przejrzystość prawną poprzez ustanowienie jednolitych przepisów w całej UE. Nowe prawo przyczyni się do zaufania, pewności prawnej i uczciwszej konkurencji" - dodał poseł.

Nowe przepisy regulują między innymi:
• "prawo do bycia zapomnianym"
• warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych
• prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy (art. 20)
• zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych
• zapewnienie, że polityka prywatności jest wyjaśniona w sposób przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika
• nakładania administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego) i ich zdecydowane egzekwowanie.


Nowe przepisy poprawiające współpracę policji

Pakiet legislacyjny ochrony danych obejmuje też dyrektywę w sprawie przekazywania danych do celów policyjnych i sądowych. Ma ona zastosowanie do ponadgranicznego przekazywania danych na terytorium UE, a także, po raz pierwszy, określa minimalne standardy dotyczące przetwarzania danych dla potrzeb policji we wszystkich państwach członkowskich.

Nowe przepisy mają na celu ochronę osób prywatnych, zarówno ofiar, przestępców jak i świadków, poprzez określenie jasnych praw i ograniczeń dotyczących przekazywania danych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych. Obejmują zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego i ochronę przed nimi oraz zapisy na rzecz płynniejszej i skuteczniejszej współpracy między organami ścigania.

"Głównym problemem, jeśli chodzi o ataki terrorystyczne i inne formy przestępczości międzynarodowej, jest niechęć organów ścigania państw członkowskich do wymiany cennych informacji" - powiedziała Marju Lauristin (S & D, SE), posłanka-sprawozdawczyni prowadząca prace nad dyrektywą. - "Poprzez ustanowienie europejskich standardów wymiany informacji między organami ścigania, dyrektywa o ochronie danych stanie się potężnym narzędziem, które pomoże władzom krajowym w łatwym i skutecznym przekazywaniu danych osobowych, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowego prawa do prywatności".

Co dalej

Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jego postanowienia będą stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich dwa lata po tej dacie.

Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie dyrektywy do przepisów krajowych.

W Wielkiej Brytanii i Irlandii, ze względu na specjalny status tych państw w dziedzinie unijnej współpracy prawnej w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, dyrektywa będzie miała zastosowanie jedynie w ograniczonym stopniu.

Dania będzie miała sześć miesięcy od przyjęcia dyrektywy by zdecydować, czy chce wdrożyć ją do przepisów krajowych.


Procedura: współdecydowanie, 2 czytanie