Przeprowadzasz się do innego kraju UE? Parlament przyjął przepisy ułatwiające uznawanie urzędowych dokumentów  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament przyjął w czwartek nowe przepisy, które mają uprościć procedury dowodzenia autentyczności krajowych dokumentów urzędowych, takich jak akty urodzenia lub ślubu, w innych państwach członkowskich Unii. Przepisy wprowadzają też wielojęzyczne unijne formularze dołączone do dokumentów oryginalnych, które zastąpią kosztowne obowiązkowe tłumaczenia. Rada i Parlament zawarły wcześniej kompromis w sprawie głosowanego dziś projektu.

"Ponad 14 milionów obywateli żyje w państwie członkowskim innym niż ich państwo pochodzenia. Aby się pobrać, zgłosić narodziny dziecka lub dowieść niekaralności, muszą przejść przez uciążliwe procedury. Dzisiejsze głosowanie to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia biurokratycznych przeszkód przez zniesienie wymogu kosztownego i uciążliwego wymogu apostille i przez wprowadzenie standardowych formularzy wielojęzycznych", powiedziała sprawozdawczyni Mady Delvaux (S&D, LU) podczas debaty plenarnej.


"Mimo opozycji części Rady, wprowadziliśmy do projektu ważną klauzulę rewizyjną dotyczącą różnych dokumentów, takich jak dyplomy uniwersyteckie lub świadectwa niepełnosprawności, które nie mogły zostać objęte przepisami na tym etapie. Ten tekst jest pierwszym krokiem w długim procesie, którego ostatecznym celem jest abyśmy mieli wspólne dokumenty urzędowe w UE", dodała.


Nowe przepisy mają znieść niektóre formalności administracyjne, takie jak uzyskiwanie apostilli (czyli poświadczenia dokumentu sporządzonego w jednym państwie, np. odpisu aktu stanu cywilnego lub poświadczenia narodowości umożliwiającego legalne użycie go w innym państwie). Delegacje Parlamentu i Rady porozumiały się co do rozszerzenia zakresu spraw objętych nowymi przepisami włączając do niego na przykład dokumenty konieczne do zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego oraz zaświadczenie o niekaralności.


Ponadto nowe przepisy miałyby również objąć dokumenty, które osoba przeprowadzająca się czasowo lub na stałe za granicę musi obecnie przedłożyć w państwie członkowskim UE, w którym zamieszkuje, choć nie jest jego obywatelem, by udowodnić swe prawo do czynnego lub biernego udziału w wyborach europejskich lub samorządowych.


Nowe wielojęzyczne formularze


Aby uniknąć konieczności tłumaczenia niektórych dokumentów urzędowych, wprowadzone zostaną wielojęzyczne formularze, takie same w całej Unii, które będą dołączane do dokumentów dotyczących takich sytuacji życiowych jak narodziny dziecka, zgon, związek partnerski i małżeństwo (chodzi na przykład o dokumenty potwierdzające zdolność prawną do zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego), przeprowadzka (zameldowanie lub stwierdzenie pobytu). Takie standardowe wielojęzyczne formularze, eliminujące konieczność tłumaczeń przysięgłych, powinny pozwolić na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.


Obowiązek informacji


Aby upewnić się, że obywatele wiedzą o uproszczonych procedurach i wielojęzycznych formularzach posłowie dodali przepis zobowiązujący Komisję Europejską i państwa członkowskie do rozpowszechnienia informacji o nowych zasadach za pośrednictwem stron internetowych i portalu e-sprawiedliwość.


Po dwóch latach możliwe rozszerzenie zakresu obowiązywania przepisów

 

Posłowie uzupełnili też projekt o zapis, który po dwóch latach pozwoli na objęcie podobnymi przepisami rejestrów działalności gospodarczej, dyplomów, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i zaświadczeń o niepełnosprawności. Przegląd przepisów pozwoli też zdecydować o konieczności stworzenia nowych formularzy wielojęzycznych.


Kolejne kroki


Rozporządzenie wkrótce zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będzie mogło wejść w życie. Będzie jednak wdrażane stopniowo, by obowiązywać w pełni od 2019 roku.

 

Więcej o proponowanej procedurze uznawania dokumentów urzędowych w UE

 

Dokumenty urzędowe objęte proponowanym rozporządzeniem to dokumenty wydawane przez organy państwa członkowskiego zgodnie z jego prawem krajowym, których głównym celem jest stwierdzenie jednego z następujących faktów: urodzenie, pozostawanie osoby przy życiu, zgon, imię i nazwisko, małżeństwo (w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny), rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa, zarejestrowany związek partnerski (w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim), rozwiązanie związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego, pochodzenie dziecka, przysposobienie, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu, obywatelstwo oraz

braku wpisu do rejestru karnego.

 

Ponadto rozporządzenie to obejmuje dokumenty urzędowe, których przedstawienia można wymagać od obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, jeżeli zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii wyrażają wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania.

 

Proponowane rozporządzenie ustanawia wielojęzyczne standardowe formularze, które mają być stosowane jako tłumaczenie pomocnicze załączane do dokumentów urzędowych dotyczących urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego), zarejestrowanego związku partnerskiego (w tym zdolności do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i statusu związanego z zarejestrowanym związkiem partnerskim), miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu oraz braku wpisu do rejestru karnego.

 


Procedura: zwykła procedura legislacyjna, drugie czytanie, 2013/0119 (COD)