Ponowne wprowadzanie wiz do UE: posłowie za hamulcem bezpieczeństwa 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Ponowne wprowadzenie wiz wjazdowych dla osób bez obywatelstwa UE będzie prostsze i szybsze, w przypadku znaczącego wzrostu nieuregulowanej migracji do UE lub zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, zgodnie z nowymi przepisami, przyjętymi przez Parlament w czwartek.

Poseł odpowiedzialny za pracę nad przepisami, Agustín Díaz de Mera (EPP, ES), powiedział: “Udało się nam stworzyć bardziej elastyczne narzędzie operacyjne, zapewniając jednocześnie poszanowanie praw człowieka oraz zaangażowanie Parlamentu Europejskiego. Jestem pewny, że po przyjęciu nowego mechanizmu, Rada będzie współpracować, przy sprawnym przyznaniu prawa do ruchu bezwizowego obywatelom Gruzji i Ukrainy, ponieważ państwa te juz jakiś czas temu spełniły wymagane kryteria”.


Sprawozdanie zostało przyjęte 485 głosami za, przy 132 głosach przeciw oraz 21 wstrzymujących się od głosu.


Zgodnie z nowymi przepisami, umowy dotyczące zniesienia wiz wjazdowych do UE dla państw trzecich mogłyby zostać zawieszone, wtedy obywatele tych państw ponownie potrzebowaliby wiz wjazdowych na teren Unii. Zawieszenie umowy może nastąpić, kiedy:


  • Znacząco wzrasta liczba obywateli danego kraju, którym odmówiono prawa do wjazdu do UE, lub którzy pozostają na terenie UE bezprawnie

  • Znacząco wzrasta liczba nieuprawnionych aplikacji azylowych

  • Zmniejsza się kooperacja oraz przyjmowanie osób wydalonych (lub migrantów)

  • Wzrasta ryzyko lub bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, związane z obywatelami krajów trzecichZawieszenie umowy o ruchu bezwizowym


Zarówno państwa członkowskie jak i Komisja europejska będą mogły zainicjować proces zawieszenia ruchu bezwizowego, w tekście podkreślono jednak, ze może się tak stać na podstawie obiektywnych i sprawdzonych danych.


W następstwie notyfikacji złożonej przez państwo członkowskie (lub zapotrzebowania zgłoszonego przez zwykłą większość państw) lub na postawie własnego sprawozdania, Komisja Europejska będzie miała miesiąc na podjęcie decyzji o zawieszeniu ruchu bezwizowego na dziewięć miesięcy. Decyzja będzie miała natychmiastowy skutek.


Podczas okresu zawieszenia ruchu bezwizowego, Komisja oraz zainteresowane państwo trzecie mogą pracować nad rozwiązaniem problemu.

Komisja Europejska będzie także musiała monitorować sytuację w państwach wykluczonych z obowiązku wizowego oraz składać coroczne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, czy spełnione są warunki ruchu bezwizowego, takie jak poszanowanie praw człowieka.


 

Przedłużenie zawieszenia umowy

 

Jeśli sytuacja nie ulega zmianie, Komisja będzie musiała, przynajmniej dwa miesiące przed zakończeniem dziewięciomiesięcznego okresu, złożyć wniosek o przedłużenie zawieszenia umowy o ruchu bezwizowym o kolejne osiemnaście miesięcy. Zarówno posłowie do PE, jak i państwa członkowskie mogą się sprzeciwić tej decyzji.


Komisja Europejska może również, w każdej chwili, złożyć wniosek legislacyjny o przesunięcie państwa trzeciego z listy państw niepotrzebujących wiz wjazdowych do UE, na listę państw potrzebujących wiz. Transfer ten będzie musiał uzyskać akceptację Parlamentu i Rady.

 

Obecne zmiany w umowie o ruchu bezwizowym, zapisane w przepisach UE od 2013 roku, związane są z wnioskiem do dopuszczenie do ruchu bezwizowego Gruzji, co zostało już uzgodnione przez Parlament i Radę oraz Ukrainy i Kosowa.


Kolejne kroki

 

Projekt rozporządzenia musi zostać oficjalnie przyjęty przez Radę, przepisy wejdą w życie dwadzieścia dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

 

Mechanizm zawieszania umowy o ruchu bezwizowym nie będzie obowiązywał w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii