Jak Parlament widzi przyszłość Europy 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Aby odpowiedzieć na kluczowe polityczne wyzwania, zwiększyć skuteczność swoich działań, odzyskać zaufanie obywateli i sprawić, że gospodarka strefy euro będzie bardziej odporna na wstrząsy zewnętrzne Unia Europejska musi w pierwszej kolejności w pełni wykorzystać możliwości Traktatu z Lizbony. Aby rozwijać się dalej UE musi zreformować się dogłębnie. Takie jest główne przesłanie trzech rezolucji poświęconych rozwojowi Unii Europejskiej, przyjętych w czwartek.

Pierwsza rezolucja, której projekt przygotowali Mercedes Bresso (S&D, IT) oraz Elmar Brok (EPP, DE) skupia się na optymalnym wykorzystaniu możliwości prawnych, które daje traktat lizboński. Najważniejsze propozycje w niej zawarte to:


 • przekształcenie Rady w prawdziwą drugą izbę ustawodawczą, a konfiguracji Rady w organy przygotowawcze, podobne do komisji parlamentarnych

 • każde państwo członkowskie powinno przedstawić, co najmniej, troje kandydatów, na stanowisko Komisarza

 • Rada powinna głosować tylko kwalifikowaną większością głosów, kiedy tylko jest to w zgodzie z postanowieniami traktatów, aby nie blokować istotnych projektów i przyspieszyć proces ustawodawczy

 • powołanie stałej Rady ds. Obrony koordynującej politykę obronną państw członkowskich

“UE nie potrzebuje populistycznej rewolucji, potrzebujemy pokoju oraz dostosowania się do konieczności naszych czasów. Oznacza to radzenie sobie z zagrożeniami demokracji, dostarczenie obywatelom ochrony socjalnej, fiskalnej i ekologicznej oraz dbanie o ich prawo do bezpieczeństwa w bardzo napiętej sytuacji międzynarodowej”, powiedziała Mercedes Bresso.


„Obywatele oczekują od Europy rozwiązań, a ich gniew wynika z tego, że ich nie widzą. Jest to oczywiste w obliczu tak wielu wyzwań, istnieją jednak problemy, które można rozwiązać jedynie poprzez wspólne działanie. Traktat z Lizbony oferuje wiele niewykorzystanych dotąd możliwości stworzenia bardziej sprawnej, odpowiedzialnej i przejrzystej Europy”, powiedział Elmar Brok.

Rezolucję przyjęto 329 głosami za, przy 223 głosach przeciw i 83 wstrzymujących się od głosu.

Ambitna reforma traktatów


W drugiej rezolucji, której sprawozdawcą jest Guy Verhofstadt (ALDE, BE), rozważane są możliwości poszerzenia zasobu narzędzi traktatowych oraz reformy traktatu lizbońskiego, w obszarach takich jak zarządzanie gospodarcze, polityka zagraniczna, prawa podstawowe i przejrzystość. W rezolucji proponuje się, na przykład:


 • stworzenie ministerstwa finansów oraz przekazanie Komisji Europejskiej władzy do projektowania oraz wdrażania wspólnej polityki gospodarczej EU, wpartej budżetem strefy euro.

 •  ponownie, jedną siedzibę Parlamentu Europejskiego

 • zredukowanie ilości Komisarzy w Komisji Europejskiej oraz liczby wiceprzewodniczących do dwóch

 • umożliwienie obywatelom UE głosowania bezpośrednio na Przewodniczącego Komisji Europejskiej

“Nasze sprawozdania pokazują, jak powinna wyglądać doskonalsza Unia, nie proponują integracji dla integracji, pytanie brzmi: jak iść naprzód? Możemy mieć silna, potężna i poważaną Unię i silne demokracje narodowe i lokalne, uważam, że jedno nie może istnieć bez drugiego”, powiedział Guy Verhofstadt.


Rezolucję przyjęto 283 głosami za, przy 269 głosach przeciw i 83 wstrzymujących się od głosu.


Wzmocnienie strefy euro


W trzeciej rezolucji, Reimer Böge (EPP, DE) i Pervenche Berès (S&D, FR) proponują zbliżenie gospodarek strefy euro i uczynienie jej bardziej odporną na zewnętrzne zawirowania. Przedstawiają strategię konwergencji skoncentrowana na rynku pracy, inwestycjach, wydajności produkcji i spójności społecznej, finansowaną przez budżet strefy euro oparty na wkładzie jej członków i dostępny pod jasnymi warunkami. Najważniejsze propozycje to: • mechanizm zdolności fiskalnej obejmujący Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) i specjalne, dodatkowe możliwości budżetowe dla strefy euro, finansowany przez jej członków, jako część budżetu UE

 • Europejski Fundusz walutowy (który powinien powstać po przekształceniach EMS), z odpowiednią zdolnością udzielania i zaciągania kredytów oraz jasno zdefiniowanym mandatem do amortyzowania wstrząsów gospodarczych

 • kodeks konwergencji: piec lat na spełnienie kryteriów konwergencji, w dziedzinie opodatkowania, rynku pracy, inwestycji, wydajności oraz spójności społecznej

 • zarządzanie: większa rola Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych, połączenie funkcji przewodniczącego Eurogrupy ze stanowiskiem komisarza ds. spraw gospodarczych i finansowych oraz stworzenie stanowiska ministra finansów i skarbu w Komisji Europejskiej

 


“Stabilizacje strefy euro leży w interesie całej UE. Nasze propozycje tworzą bazę do dalszych negocjacji z innym instytucjami europejskimi. Eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego okazali duże zainteresowanie naszymi ideami”, powiedział Reimer Böge.


"Sześćdziesiąt lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich, powinniśmy odnowić ideę przyświecającą naszym ojcom założycielom. Stworzenie budżetu dla strefy Euro byłoby poważnym krokiem w tym kierunku, w czasie, kiedy musimy zachować jedność euro. Pokazując solidarność z państwami strefy euro, które przechodzą przez kryzys, amortyzując wstrząsy gospodarcze i promując zbliżenie gospodarcze pomiędzy państwami, stworzylibyśmy narzędzie wykorzystywania całego potencjału wspólnej waluty, pomagając w osiągnięciu pełnego zatrudnienia w UE”, powiedziała Pervenche Berès.


Rezolucję przyjęto 304 głosami za, przy 255 głosach przeciw i 68 wstrzymujących się od głosu.Wszystkie trzy propozycje są częścią pakietu, w którym Parlamentu Europejskiego przedstawia swoje stanowisko w sprawie przyszłości integracji europejskiej w momencie, gdy mija dokładnie 60. lat od podpisania Traktatów Rzymskich.